I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Ministerstvo obrany SR, Akvizičná agentúra
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava, PSČ: 832 47
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: ING. Stanislav BEREŽNÝ, Telefón: 0960317669

Zadávaná zákazka:

Názov pridelený zákazke: Zabezpečenie obslužných činností TTZ v starostlivosti ASM Bratislava SPO Zvolen a Nitra
Číslo oznámenia: 7029-MSS (vestník 88/13)

Informačná povinnosť:

Označenie informačnej povinnosti: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Úspešný uchádzač: 1. časť:
1. PRIMA INVEST spol. s r.o.
BAKOSSOVA 60
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

2.časť
1. ERES a.s.
GEN. SVOBODU 2612, 911 08 TRENČÍN

Poradie uchádzačov: 1. časť:
2. ERES a.s.
GEN. SVOBODU 2612, 911 08 TRENČÍN

3. ISS FACILITY SERVICES spol. s r.o.
MOKRÁŇ ZÁHON 2,
821 04 BRATISLAVA

2. časť:
2. PRIMA INVEST spol. s r.o.
BAKOSSOVA 60
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

3. ISS FACILITY SERVICES spol. s r.o.
MOKRÁŇ ZÁHON 2,
821 04 BRATISLAVA
Dátum odoslania tejto informácie: 23.08.2013


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu