I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Ministerstvo obrany SR, Akvizičná agentúra
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava, PSČ: 832 47
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Roman NOVOSAD, Telefón: 0960317663

Zadávaná zákazka:

Názov pridelený zákazke: Traktor malý s príslušenstvom
Číslo oznámenia: 8874-MST (vestník 112/13)

Informačná povinnosť:

Označenie informačnej povinnosti: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Úspešný uchádzač: Marián Šupa, J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
Poradie uchádzačov: Len jedna ponuka
Dátum odoslania tejto informácie: 17.09.2013


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu