Často kladené otázky


(letecké zaznamenávanie územia SR)


Ktoré právne predpisy upravujú letecké zaznamenávaní územia Slovenskej republiky?
Letecké zaznamenávanie územia Slovenskej republiky upravujú právne predpisy na úseku geodézie a kartografie – zákon č. 2015/1995 Z. z. o geodézii a kartografii znení neskorších predpisov, na úseku ochrany utajovaných skutočností – zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva obrany SR č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu.

Čo je letecké zaznamenávanie územia Slovenskej republiky z pohľadu pôsobnosti Ministerstva obrany SR?
Letecké snímanie z pohľadu Ministerstva obrany SR je akékoľvek zaznamenávanie územia Slovenskej republiky z lietajúceho zariadenia schopného niesť záznamové zariadenie. Letecké zaznamenávanie územia SR je forma leteckých prác podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo špeciálnej prevádzky podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Čo je lietajúce zariadenie pri leteckom zaznamenávaní územia Slovenskej republiky?
Lietajúce zariadenie, je zariadenie ktoré je schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu [§ 2 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. Lietajúcim zariadením môže byť lietadlo, vrtuľník, bezpilotný prostriedok (dron - UAV), balón a i.

Čo je to záznamové zariadenie pri leteckom zaznamenávaní územia Slovenskej republiky?
Záznamovým zariadením je zariadenie umiestnené na lietajúcom zariadení umožňujúce zaznamenať a uchovať záznamy v digitálnej, prípadne analógovej forme.

Kto a za akých podmienok môže požiadať Ministerstvo obrany SR o súhlas s vykonaním leteckého snímkovania, leteckého fotografovania, leteckého filmovania alebo iného zaznamenávania územia Slovenskej republiky?
Každý kto vlastný povolenie na letecké práce podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo povolenie špeciálnej prevádzky podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. V prípade leteckého snímkovania aj potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydané Národným bezpečnostným úradom [zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov]

Prečo je potrebný súhlas Ministerstva obrany SR k vykonaniu leteckého snímkovania, leteckého fotografovania, leteckého filmovania alebo iného zaznamenávania územia SR?
Jednak preto, že to stanovujú právne predpisy (zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii znení neskorších predpisov, na úseku ochrany utajovaných skutočností a zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Jednak z dôvodu obrany a bezpečnosti v Slovenskej republike (319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

Čo teda kontroluje Ministerstvo obrany v procese vydávania súhlasu?
Ministerstvo obrany SR pri procese vydania súhlasu posudzuje samotnú žiadosť a jej prílohy z pohľadu vecnej a obsahovej správnosti, najmä však lokality záujmu z pohľadu ochrany utajovaných skutočností.

Aké má povinnosti majiteľ dronu v súvislosti s Ministerstvom obrany?
Majiteľ dronu pred vykonaním leteckého zaznamenávania územia Slovenskej republiky musí žiadať Ministerstvo obrany SR o súhlas s takouto činnosťou a splniť právnym predpisom stanoveného podmienky. V prvom rade predloženie povolenia Dopravného úradu na vykonávanie leteckých prác. V prípade leteckého snímkovania aj potvrdenie Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti. V neposlednom rade aj ďalších dokumentov, najmä grafickú prílohu s vymedzením lokality záujmu, lokality lietania, miesta štartu a pristátia dronu a súhlasu vlastníka/...kou lokality letecky zaznamenávaného územia.

Musí Ministerstvo obrany SR súhlasiť s každým použitím bezpilotného prostriedku (dronu) na leteckú fotografiu a zároveň schváliť každú fotografiu/video, ktorá má byť komerčne využitá?
Áno, pred každým leteckým snímkovaním, fotografovaním alebo filmovaním nad územím Slovenskej republiky je potrebné podať žiadosť na Ministerstvo obrany SR, ktoré vydáva súhlas na vykonanie leteckého fotografovanie a letecké filmovanie. A áno, každý záznam, ktorý vznikne v zmysle súhlasu Ministerstva obrany SR, musí byť posúdený. Po posúdení Ministerstvo obrany SR vydá súhlas s jeho použitím.

Môže aj fyzická osoba - občan získať súhlas na letecké fotografovanie a letecké filmovanie územia Slovenskej republiky na súkromné účely a s malým dronom si vyhotoviť pekné fotky, videá pre súkromný archív?
Súhlas na letecké fotografovanie a letecké filmovanie môže Ministerstvo obrany SR vydať len osobe, ktorá vlastní povolenie na vykonávanie leteckých prác od Dopravného úradu. Letecké práce sú za odplatu [zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] vydávané pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu. Letecké práce sú vykonávané za odmenu a preto ide o formu zárobkovej činnosti, teda podnikania. Z uvedeného možno odvodiť nasledovné: ak žiadateľ nevlastný povolenie na letecké práce (zákona č. 143/1998 Z. z.) alebo povolenie na špeciálnu prevádzku (Nariadenia Komisie EÚ č. 965/2012), tak MO SR nemôže a nevydá súhlas na vykonanie leteckého fotografovania alebo letecké filmovanie; ani na súkromné účely. Keď lietam s dronom vo vlastnej záhrade, je to v súlade so zákonom? Ak prevádzkujete dron, na ktorom nie je záznamové zariadenie (kamera, fotografický prístroj a i.), tak odpoveď je v kompetencii Dopravného úradu. Ak prevádzkujete dron, na ktorom je záznamové zariadenie, nemáte povolenie na letecké práce a nemáte súhlas Ministerstva obrany SR porušujete povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností a na úseku geodézie a kartografie.

Chystá sa aj nový zákon, ktorý by riešil problematiku dronov?
Právne predpisy, do pôsobnosti ktorých patrí prevádzka dronov a vydávanie súhlasu sú v gescii iných ústredných orgánov štátnej správy (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Národný bezpečnostný úrad). Ministerstvo obrany nemá dosah na novelizáciu týchto právnych predpisov, ale je pripravené kooperovať v prípade legislatívneho procesu na návrh príslušného gestora.

Môže Ministerstvo obrany SR udeľovať aj pokuty/sankcie za nedodržanie zákonných pravidiel?
Nie. Právne predpisy pri prevádzke lietajúceho zariadenia a pri vydávaní súhlasu stanovujú aj sankcie/pokuty. Oprávnenie na rozhodnutie o pokute/sankcii právne predpisy delegujú na gestorov týchto právnych predpisov (Ministerstvo dopravy, výstavby SR, Dopravný úrad, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a Národný bezpečnostný úrad).

Aký je dôvod, že Ministerstvo obrany SR musí vydávať súhlas s vykonaním leteckého zaznamenávania územia SR, ktoré napríklad v susednom Česku vyžadované nie sú?
Ministerstvo obrany SR vydáva súhlas na vykonanie leteckého snímkovania, leteckého fotografovania a leteckého filmovania v zmysle platnej legislatívy. Ak ide o legislatívu iného štátu, je potrebné sa obrátiť s otázkou na príslušnú autoritu tohto štátu.

Aké lehoty sa uplatňujú v súvislosti s vydávaním súhlasu MO SR?
Jediná lehota definovaná zákonom je lehota pre oznámenie o nadobudnutí prvotných materiálov a pre ich predloženia na posúdenie na MO SR. Táto lehota je jeden mesiac (30 kalendárnych dní). Pri spracovaní doručenej lehoty MO SR uplatňuje všeobecnú lehotou 30 dní. Neznamená to však, že žiadosť je vybavená až koncom tejto lehoty. Ak žiadosť spĺňa všetky obsahové a formálne náležitosti, je vybavená v čo najkratšom termíne (obvykle do 10 - 14 kalendárnych dní) a v poradí v akom bola doručená.

Na aké obdobie, resp. akú obvyklú platnosť má vydaný súhlas MO SR?
Obdobie, resp. platnosť súhlasu je prvotne zadefinovaná v žiadosti doručenej MO SR. Tú v procese posúdenia MO SR nastaví v zmysle schváleného zoznamu kategórii, ktoré aj z ohľadom na lokalitu (rozsah), účel a možné poveternostné podmienky presne určujú platnosť, resp. obdobie, na ktoré sa súhlas vydá. Na základe uvedeného je možné súhlas vydať na obdobie do 30, 60, 90, 180 alebo 360 kalendárnych dní.


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu