Čo je Strategické hodnotenie obrany


Strategické hodnotenia obrany (SHO) je bežnou súčasťou riadenia obrany, pričom ho aplikujú vo viacerých štátoch NATO, EÚ. Predstavuje systémový nástroj reakcie na vývoj bezpečnostného prostredia, zásadné zmeny zdrojového rámca a spôsobu zaručovania obrany. Jeho produktom býva hĺbková analýza stavu a dlhodobá projekcia rozvoja obranného potenciálu s dôrazom na rozvoj ozbrojených síl, ako nevyhnutný predpoklad účinného zaručovania obrany a efektívneho využívania zdrojov štátu.

Požiadavka vykonať SHO v podmienkach SR vyplynula z reálnej potreby zadefinovať parametre dlhodobého rozvoja obranného potenciálu SR s dôrazom na projekciu rozvoja ozbrojených síl. Už v roku 2007 analýzy potvrdili, že dochádza k odklonu od plnenia cieľov dlhodobého plánu - Modelu 2015 prijatého v roku 2005. Úsilie v období rokov 2008 až 2010 vytvoriť nový dlhodobý plán - Model 2020 aj v dôsledku ekonomickej krízy, ktorá limitovala stabilitu predikcie zdrojov, nebolo naplnené. Spomaľovanie transformácie Ozbrojených síl SR sa prehlbovalo a pokles obranných výdavkov SR začal limitovať aj plnenie základných úloh ozbrojených síl. V reakcii na tento stav pristúpila SR na jeseň roku 2010 k SHO.

Cieľom SHO v podmienkach SR sa tak stalo definovanie politicko-strategického rámca dlhodobého rozvoja obranného potenciálu SR vrátane ozbrojených síl a zabezpečenie stability obranných výdavkov.

Súčasťou SHO je celospoločenská diskusia ako predpoklad verejnej podpory a dosiahnutia spoločenského konsenzu, ktoré sú podmienkou dlhodobej realizovateľnosti prijatých riešení. Preto sa aj v rámci SHO rezort obrany usiluje o spoluprácu s inými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátu, mimovládnymi a akademickými inštitúciami a širšou verejnosťou. Zároveň vytvára podmienky pre politický dialóg naprieč politickými subjektmi zastúpenými v Národnej rade SR. Obrana a bezpečnosť sa týkajú nás všetkých. 


SHO sa dá charakterizovať aj ako:

  • štandardný nástroj riadenia obrany v krajinách NATO a EÚ
  • niekoľkomesačný proces analýzy stavu zaručovania obrany s dôrazom na stav ozbrojených síl s následnou projekciou ich rozvoja do budúcnosti
  • diskusie a konzultácie o úlohách obrany štátu, zdrojoch a obranných spôsobilostiach SR, aktuálnom stave a žiaducej budúcnosti so zapojením politickej sféry, bezpečnostnej komunity a širšej verejnosti
  • jedinečná príležitosť pre dosiahnutie celospoločenského konsenzu o otázkach obrany štátu, úlohách a potrebách ozbrojených síl, tomu zodpovedajúcom zdrojovom rámci a jeho viacročnej stabilite
     


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu