Dobrovoľná vojenská príprava


dvpDobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Oznam

Regrutačné skupiny Personálneho úradu OS SR od 19. marca do 27. apríla 2018 prijímajú žiadosti od záujemcov.

Registrovať sa môžeš aj elektronicky.
 

 

Podmienky prijatia


Prihlásiť sa môže každý občan od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Žiadateľ musí ďalej spĺňať nasledovné podmienky:
 • bezúhonnosť
 • najmenej stredné odborné vzdelanie
 • ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť
 • psychická spôsobilosť
 • žiadne vedené trestné stíhanie

Zaradenie do DVP

Po vyhlásení prijímacieho konania občan požiada osobne o prijatie na Regrutačnej skupine v mieste trvalého bydliska.

Záujemca si so sebou musí priniesť:

 • Občiansky preukaz
 • Výpis z registra trestov
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní, osvedčenia a oprávnenia
 • Rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla

Záujemca pri osobnej návšteve vyplní:

 • Žiadosť o prijatie do DVP (vzor)
 • Čestné vyhlásenie (vzor)
 • Životopis (vzor)
 • Vzorový osobný dotazník (vzor)
 • Prázdny osobný dotazník (vzor)

Osobný dotazník a životopis je možné si stiahnuť, vyplniť doma (návod na vyplnenie) a doniesť už vyplnený.

Ďalej záujemca absolvuje zdravotnú prehliadku v priestoroch Regrutačnej skupiny. Ak je záujemca spôsobilý po zdravotnej stránke, nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie na odbornom pracovisku v Liptovskom Mikuláši. Po úspešnom absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia je záujemca považovaný za spôsobilého na výkon DVP.

Po ukončení prijímacieho konania prebehne výber najvhodnejších kandidátov spomedzi všetkých spôsobilých záujemcov o DVP. O prijatí, alebo neprijatí bude každý záujemca informovaný poštou.

Ďalšie informácie záujemcom poskytnú Regrutačné skupiny na svojich emailových adresách:

Zoznam regrutačných skupín

 
Mapa regrutačných skupín

Výcvik


Výcvik v dĺžke 11 týždňov prebehne v Prápore výcviku Martin. Uchádzači dostanú počas výcviku bezplatné ubytovanie a stravovanie, bude im zapožičaná výstroj a výzbroj a budú im preplatené cestovné náklady. Uchádzačom bude počas výcviku vyplatená suma viac ako 1100,00 eur (7,2% zo životného minima za každý deň výkonu DVP), ktorá sa nezdaňuje. Takisto je zákonom garantované zachovanie poberania všetkých sociálnych dávok a príspevku v nezamestnanosti, ak naň má uchádzač nárok. V prípade zamestnaného občana je zákonníkom práce garantované, že ho zamestnávateľ nebude môcť prepustiť.

Súčasťou výcviku sú:
 • telesná príprava
 • poradová príprava
 • ženijná príprava
 • topografická príprava
 • psychologická príprava
 • zdravotnícka príprava
 • taktická príprava
 • streľba

Čo získaš absolvovaním DVP

Po základnom výcviku:

 • nadobudneš základné vedomosti a zručnosti
  • z taktiky jednotlivca a družstva
  • zo streľby z ručných zbraní
  • z orientácie v teréne
  • zo zdravotníckej prípravy
  • v zaobchádzaní s komunikačnými prostriedkami
  • v poradových cvikoch bez zbrane a so zbraňou
  • z topografickej prípravy
  • v oblasti ochrany jednotlivca proti zbraniam hromadného ničenia
 • dosiahneš vyššiu
  • fyzickú zdatnosť a psychickú pripravenosť
  • pripravenosť zvládať stresové a záťažové situácie
 • v rámci dodržiavania vojenského režimu sa naučíš
  • plánovať a dodržiavať stanovený režim
  • sebadisciplíne

Po odbornom výcviku:

 • získaš špecifické vedomosti, zručnosti a návyky v základnej funkcii v OS SR a to v odbornosti G 10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko.


Po absolvovaní dobrovoľnej vojenskej prípravy zložia absolventi vojenskú prísahu a budú jedným zo zdrojov pre aktívne zálohy.

Do DVP nemožno prijať občana ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (profesionálny vojak, policajt, colník, atď...). Takisto sa dobrovoľnej vojenskej prípravy nemôže zúčastniť tí, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby.

Plné znenie zákona 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdeš TU.

Posledná aktualizácia: 17.04.2018, 13:57

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu