Kvalifikačný systém dodávateľov


Proces NSIP | Pozvánka | Kvalifikačný systém dodávateľov | Aktuálne obstarávania |

Podmienky na zaradenie firiem do databázy MO SR v oblasti NSIP :

 • Firmy, ktoré majú záujem zúčastniť sa súťaže a podieľať sa na realizácii projektov v rámci Programu bezpečnostných investícií NATO, zašlú na adresu uvedenú v závere tohto dokumentu prihlášku o zaradenie do databázy NSIP – sprievodný list, podpísaný zodpovedným štatutárnym zástupcom, v prílohe ktorého predložia:
  - overenú kópiu výpisu z obchodného registra;
  - overený výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov z úradu pre verejné obstarávanie,
  - priložia ostatné dôležité údaje o firme – predstavenie firmy – výstižnú prezentáciu a zamerania činností firmy;
 • prehlásenie, že spoločnosť nevyužíva služby od právnických alebo fyzických osôb, nepoužíva materiály, výrobky a tovary pôvodom z krajín, ktoré nie sú príslušníkmi NATO;
 • čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v priloženom zozname, v ktorom bude prehľad úspešne realizovaných zákaziek za obdobie ostatných troch rokov (podľa možnosti poukázať na splnenie významných požiadaviek na ochranu utajovaných skutočností podľa, v danom období, platných zákonov) s uvedením názvu zákazky, rozsah vykonaných prác (poskytnutých služieb), lokality a termínu realizácie, kontaktnej osoby investora (objednávateľa), ktorá môže tieto údaje potvrdiť;
 • úradne overená kópia dokladu (certifikátu) o zavedenom systéme riadenia kvality, vydaného príslušným autorizovaným resp. akreditovaným orgánom, platným pre štáty NATO a EÚ;
 • úradne overenú kópiu certifikátu NBÚ SR (ak firma vlastní bezpečnostnú previerku), že firma spĺňa podmienky ochrany utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument bude dôležitý a nevyhnutný najmä v prípadoch ak hostiteľský štát bude vyhlasovať verejnú súťaž u zákaziek, ktoré budú vyžadovať ochranu utajovaných skutočností.
 • doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní; Ak firma splní vyššie uvedené podmienky bude zaradená do databázy NSIP. Ak pri uverejnení medzinárodnej súťaže zaradená firma prejaví záujem zúčastniť sa, generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany SR, v zmysle organizačného poriadku vydá firme „Deklaráciu spôsobilosti“. Tento doklad je z hľadiska legislatívy NATO potrebný pre účasť v medzinárodnej súťaži uskutočnenej na území iného hostiteľského štátu a umožňuje záujemcovi dostať súťažné podmienky.

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné plniť:

 • schopnosť spracúvania písomnej agendy a podkladových materiálov v slovenskom a anglickom jazyku podľa potreby resp. v jazyku podľa požiadaviek hostiteľského štátu;
 • aktualizáciu dokladov priložených k prihláške do databázy MO SR ihneď po zmene akýchkoľvek údajov v pôvodne dodaných dokladoch; Ak sa pri vypísaní medzinárodnej súťaže zistí, že firma, bez vyzvania automaticky, neaktualizovala zmenené údaje v svojich materiáloch (napríklad nedodá novú overenú kópiu auditu) a prejaví záujem zúčastniť sa súťaže, Ministerstvo obrany SR tejto firme nevydá Deklaráciu spôsobilosti pre hostiteľský štát;
 • prednostná možnosť komunikácie elektronickou formou;
 • v prípade účasti firmy vo verejnej súťaži informovať MO SR o dosiahnutých výsledkoch;
 • umožniť povereným pracovníkom oddelenia NSIP MO SR vykonať návštevu sídla firmy za účelom overenia predložených dokladov a umožniť prehliadku, náhodne vybratých, realizovaných akcií uvedených v zozname úspešne realizovaných zákaziek; Aj keď MO SR vydá „Deklaráciu spôsobilosti“ na základe predložených dokladov, firma nesie vždy plnú zodpovednosť za dôsledky ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo nepresných údajov.

 

Dokumenty zasielajte na adresu

Ministerstvo obrany SR
sekcia modernizácie a infraštruktúry
odbor infraštruktúry
 Kutuzovova 8
832 47 Bratislava


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu