Oznamovanie protispoločenskej činnosti a podozrení z korupcie


Na podávanie telefonických oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane nahlasovania podozrení z korupčného správania slúži linka ministra obrany Slovenskej republiky o oznamovaní protispoločenskej činnosti (+421 960 960 960).

Linka neslúži na podávanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov ani podaní v zmysle iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napríklad podaní v rámci správneho konania, žiadostí v zmysle zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.).

Linka funguje formou záznamníka a k dispozícii je 24 hodín denne. Podnetmi sa zaoberajú poverení zamestnanci sekcie kontroly MO SR.


Posledná aktualizácia: 15.02.2017, 14:10

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu