NSIP


Proces NSIP | Kvalifikačný systém dodávateľov | Aktuálne obstarávania | Pozvánka |

Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO dlhodobo vyvíja snahu zameranú na podporu zapojenia slovenských podnikateľských subjektov do procesu verejného obstarávania NATO. V tejto súvislosti a v nadväznosti na doposiaľ realizované aktivity si Vám dovoľujeme dať do pozornosti podujatie, ktoré pripravuje Stála delegácia SR pri NATO. Plné znenie pozvánky na prezentáciu príležitostí spolupráce s vybranými agentúrami NATO vo formáte pdf nájdete tu.

 

NSIP - NATO Security Investment Programme
Program bezpečnostných investícií NATO

Program bezpečnostných investícií NATO – NSIP je kapitálový investičný fond, Severoatlantickej aliancie, ktorý slúži na prípravu a realizáciu súboru činností a opatrení, ktoré na základe rozhodnutia strategických veliteľstiev, sú zamerané na zabezpečovanie výcviku a v prípade potreby na nasadenie ozbrojených síl na teritóriu členského štátu aliancie vtedy ak potreby členského štátu na obranu presahujú jeho národné možnosti. Program NSIP zabezpečuje i požiadavky a úlohy potrebné na operácie na podporu mieru. Príprava a realizácia všetkých činností v rámci programu NSIP sa uskutočňuje s použitím finančných prostriedkov, ktoré na účet hostiteľského štátu poukážu určené prispievajúce účastnícke krajiny, z účtu NATO, na ktorý pravidelne príspievajú členské štáty aliancie a z vlastných národných príspevkov hostiteľských štátov. To znamená, že program NSIP nie je hradený zo stáleho rozpočtu NATO.

 

Program bezpečnostných investícií NATO sa realizuje pod dohľadom Výboru pre infraštruktúru. Cieľom realizácie programu je vybudovať podľa možností komplexnú infraštruktúru nevyhnutnú na plnenie operačných potrieb strategických veliteľstiev pri efektívnom využívaní dostupných zdrojov.

 

Budovanie infraštruktúry je v rámci programu realizované formou národných a medzinárodných verejných súťaží čo umožňuje firmám a podnikateľským subjektom z členských krajín aliancie, spĺňajúcich požadované podmienky, zapojiť sa do súťaže a v prípade uspenia v súťaži, zúčastňovať sa na realizácii konkrétnych projektov a zákaziek.

 

Slovenská republika sa vstupom do NATO taktiež zapojila do programu bezpečnostných investícií, čo dáva reálne predpoklady slovenským firmám a podnikateľským subjektom podieľať sa budovaní infraštruktúry aliancie. Účasť slovenských firiem a spoločností na realizácii projektov v oblasti infraštruktúry je podmienená splnením podmienok pre zaradenie do databázy Ministerstva obrany SR, ktoré sú definované v dokumentoch vydaných riadiacimi orgánmi aliancie.

 

Činnosti spojené s realizáciou programu bezpečnostných investícií v Slovenskej republike koordinuje oddelenie NSIP oboru výstavby a ochrany životného prostredia sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR v spolupráci s oddelením NATO odboru bezpečnostnej a obrannej politiky sekcie obrannej politiky a medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany SR.

1. Základné kategórie infraštruktúry NATO:

Letiská a ich súčasti a zariadenia
Námorné základne
Spoje
Komunikačné a informačné systémy
Navigačné pomôcky
Varovné zariadenia proti ponorkám a povrchovým plavidlám
Varovné zariadenia
Vojnové štáby
Výcvikové zariadenia
Zariadenia pre strely ZEM – ZEM
Zariadenia pre strely ZEM – VZDUCH
Sklady streliva
Sklady pre predsunuté postavenia
Kategórie posilnenia podpory
Rôzne

 

Realizácia projektov rámci programu bezpečnostných investícií sa realizuje ako práce pri výstavbe nových budov a stavieb, práce na prístavbách, rekonštrukciách, modernizáciách už existujúcich stavieb. Investície v rámci projektov taktiež zahŕňajú obstarávanie, dodávku, montáž, obsluhu a údržbu technologických zaradení, rekonštrukciu, či výmenu starších technologických zariadení, pre vyššie uvedené jednotlivé kategórie infraštruktúry z čoho vyplývajú požiadavky na špecifické plnenie podmienok napríklad plnenie kritérií na bezpečnosť a ochranu informácií a utajovaných skutočností, na kvalitu dodávaných produktov a služieb a pod. V požiadavkách na dodávku služieb sa taktiež vyskytujú možnosti zabezpečovania údržby a čistenia pracovných priestorov a kancelárskych priestorov veliteľstiev a štábov v rôznych členských štátoch a požiadavky na zabezpečenie ich elektronickej ochrany. V oblasti prepravy pohonných hmôt, mazív a chemických prostriedkov u produktovodov, sa jedná o dodávku, úpravu a montáž hutníckych polotovarov a strojárskych výrobkov do technologických celkov (vzduchotechnika, elektrotechnika).

 

Akcie ktoré predstavujú veľký rozsah prác a nákladov s nimi spojených sa pripravujú a realizujú zriadeného mechanizmu vo forme schválených „Balíkov spôsobilostí–Súborov opatrení“ . Súbor opatrení (sa spracúva buď na jeden samostatný projekt samostatne, alebo viac projektov súčasne) slúži na komplexnú prípravu a realizáciu projektov, vrátane odovzdania predmetu projektu do používania a stanovenia podmienok na prevádzku a údržbu. Obstarávanie objektov infraštruktúry takéhoto rozsahu sa v prevažnej väčšine uskutočňuje prostredníctvom medzinárodných verejných súťaží.

 

Prípravu, spracúvanie a schvaľovacie procesy súborov opatrení koordinujú príslušné riadiace orgány NATO v spolupráci s účastníckymi krajinami

 

Akcie menšieho rozsahu tzv. drobné práce, alebo v odôvodnených prípadoch i väčšie akcie, môžu byť po stanovení podmienok výborom pre infraštruktúru obstarávané formou verejnej súťaže iba na území hostiteľského štátu za účasti iba domácich dodávateľov. 

2. Základné pojmy

 

CAHIER DES CHARGES – (Balík súťažných podmienok) – Dokumentácia k súťaži, ktorú vydáva hostiteľský štát a ktorá obsahuje administratívne, technické a zmluvné požiadavky a podmienky na predmet obstarávania.

 

HOSTITEĽSKÝ ŠTÁT – Účastnícky štát, vyššie veliteľstvo NATO alebo orgán (agentúra) zodpovedný za prípravu a realizáciu projektu na svojom území.

 

ÚČASTNÍCKY ŠTÁT – Členský štát NATO, ktorý sa zaviazal podieľať sa nákladoch príslušného projektu.

 

AGENTÚRA (AKVIZIČNÝ ORGÁN) – Orgán (agentúra) zabezpečujúca verejnú súťaž alebo akvizičný proces v mene jedného alebo viacerých hostiteľských štátov.

 

FIRMA Z ÚČASTNÍCKEHO ŠTÁTU – Firma, spoločnosť, podnikateľský subjekt založený a registrovaný v súlade s legislatívou účastníckeho štátu a nachádzajúca sa fyzicky na území tohto štátu.

 

DODÁVATEĽ – Firma, ktorá so zodpovedným zástupcom hostiteľského štátu, uzatvorila kontrakt na výrobu a dodávku určitého produktu, poskytnutie služby , alebo na realizáciu dohodnutých prác pre NATO. Dodávateľom môže byť len subjekt z účastníckeho štátu (členského štátu NATO).

 

KRAJINA PÔVODU – Domovská krajina dodávateľa alebo subdodávateľa.

 

FIRMA SPĹŇAJÚCA PODMIENKY – Firma, ktorej splnomocnený zástupca hostiteľského štátu vydal „Deklaráciu o splnení podmienok„ podľa stanovených kritérií.

 

VÝBOR – Výbor NATO pre infraštruktúru.

 

DELEGÁCIA – Delegácia zástupcov účastníckych štátov

 

SÚLAD – Splnenie požiadaviek uvedených v „CAHIER DES CHARGES“.

 

UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI – Informácie vyžadujúce zabezpečenie z hľadiska ochrany utajovaných skutočností.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu