Ordinár celebroval aušusnícku banícku sv. omšu v Španej Doline

Obrázok k článku
Na Španej Doline sa v prvý augustový víkend uskutočnilo tradičné podujatie organizované miestnym baníckym bratstvom Heerengrund  pri príležitosti sviatku Premenenia Pána, ktorému je zasvätený aj miestny filiálny kostol. Banícka hodová slávnosť sa skladala z parádneho pochodu členov baníckeho bratstva a tkzv. aušusníkov – niekdajších strážcov baní v uniformách, zo slávnostnej sv. omše, baníckej hostiny a uctenia si pamiatky návštevy princov pred štôlňou Ludovika. Tradičnú aušusnícku sv. omšu celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s miestnym kaplánom Mgr. Jurajom Karcolom a Vdp. Arturom Ciepielskim zo Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva za účasti členov bratstva, rytierov Zvrchovaného maltézskeho rádu a miestnych veriacich. Ordinár Rábek vo svojom príhovore priblížil osobnosť patróna špaňodolinských baníkov sv. Klimenta pápeža, a jeho príklad života viery spojil s osobami vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí jeho ostatky zanechali aj na našom území. V kontexte s udalosťou a sviatkom Premenenia Pána príklady  svätcov, ich osobné duchovné premeny a ich duchovné dedičstvo majúce výrazný vplyv na šírenie kresťanstva na našom území predostrel ordinár Rábek veriacim zvlášť v tomto čase, kedy Cirkev na Slovensku slávi Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda. Výnimočnosť aušusníckej sv. omše popri obvyklom dodržaní liturgických predpisov sa prejavila v obohatení o aušusnícke služby, ktoré  predstavujú špeciálne narábanie s insígniami v podobe pozláteného kladivka a želiezka z roku 1701, ktoré sa používajú okrem sv. omše aj pri baníckych sprievodoch, svadbách a pohreboch. A tak sa namiesto zvonenia počas sv. omše klopkalo. Ku starej tradícii patrilo aj nesenie zástavy a baníckych kahancov v liturgickom sprievode, spev baníckych piesní a klopanie na klopačku. Tradičná banícka slávnosť v historických uniformách, s maltézskymi rytiermi  a vojenským biskupom ako hlavným celebrantom umožnila prítomným veriacim zažiť duchovnú atmosféru s nádychom dávnej histórie. Ústredným prvkom  však bolo vďakyvzdanie Nebeskému Otcovi za všetky pozemské i duchovné dobrá a povzbudenie vo viere v dnešných časoch. Po liturgickej slávnosti veriaci spolu s ordinárom položením venca pri štôlni Ludovika venovali spomienku návšteve následníka rakúsko uhorského trónu Jozefa  a jeho brata Leopolda v Španej Doline v rámci ich cesty po stredoslovenských baníckych mestách v roku 1764. Záver slávnosti patril spoločnej baníckej hostine. Majster bratstva Dr. Andrej Sitár poďakoval ordinárovi Rábekovi za slová povzbudenia a posilnenia vo viere, pričom mu na pamiatku daroval symbolický kus medenej rudy vyťaženej v Španej Doline.

Autor: Dr. Tibor Ujlacký, Foto: Archív - Dátum: 06.08.2012
Hodnotenie:
Čítanosť: 48


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu