Štandardná procedúra pri príprave a realizácii medzinárodných verejných súťaží pri obstarávaní:


Proces NSIP | Pozvánka | Kvalifikačný systém dodávateľov | Aktuálne obstarávania |

 • Oznámenie o úmysle vydať výzvu na medzinárodné výberové konanie, alebo oznámenie o vyzvaní na zaslanie ponuky – zverejnenie vykoná agentúra NATO, alebo hostiteľský štát. Následná distribúcia oznámení do všetkých členských štátov NATO sa uskutočňuje elektronicky cez stále delegácie pri NATO, alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov diplomatickou cestou a cez stále delegácie pri NATO na ministerstvá obrany, keď medzinárodnú súťaž organizuje priamo hostiteľský štát. Oznámenie spravidla obsahuje súhrnný popis a približný odhad nákladov projektu, konečný termín do ktorého treba zaslať deklaráciu spôsobilosti, termín do ktorého predpokladá hostiteľský štát rozoslať súťažné podmienky, dátum platnosti ponúk, druh a stupeň prípadných utajovaných informácií, ktoré treba firmám poskytnúť, aby mohli spracovať ponuku, adresu a kompletné kontaktné údaje orgánu a meno pracovníka zodpovedného za vybavovanie činností súvisiacich s medzinárodnou súťažou, referenčné číslo projektu, prípadné ďalšie požiadavky a informácie potrebné pre spracovanie ponúk.

 • Zaslanie oznámenia po distirbúcii – ministerstvo obrany členského štátu zašle elektronicky oznámenie iba firmám, zaradených do svojej databázy, ktoré majú v dokladoch predložených pri žiadosti o zaradenie do databázy, v predmete svojej činnosti špecifikovaný druh prác alebo služieb, požadované hostiteľským štátom.

 • Prejavenie záujmu - Firmy, ktoré majú záujem zúčastniť sa medzinárodnej súťaže, zašlú spätne elektronicky žiadosť o účasť a zároveň požiadajú aj o vydanie „Deklarácia spôsbilosti“, bez ktorej organizátor medzinárodnej súťaže neuvoľní súťažné podmienky. Deklaráciu vydáva príslušné ministerstvo obrany, ak firma spĺňa stanovené podmienky. Ak o účasť vo súťaži prejaví záujem viacej firiem z príslušného členského štátu a spĺňajú stanovené požiadavky, ministerstvo obrany pre tieto firmy zaradené do svojej databázy vydá spoločnú „Deklaráciu spôsobilosti“.

 • Vyzvanie k účasti na súťaži: Orgán hostiteľského štátu, alebo agentúra NATO poverená vykonaním medzinárodnej súťaže, zašle firmám ktoré včas prejavili záujem zúčastniť sa súťaže súťažné podmienky a vyzve firmy k zaslaniu svojich ponúk v termíne ktorý stanoví vyzývateľ podľa rozsahu projektu vo výzve. Lehota na predloženie ponúk sa počíta od termínu rozoslania súťažných podmienok záujemcom o účasť v súťaži.

  Ak sa v niektorých doručených ponukách vyskytujú nepresnosti, alebo nedostatky môže hostiteľský štát, ak to považuje za potrebné, zvolať v priebehu lehoty predkladania ponúk, rokovanie zainteresovaných zástupcov k ich odstráneniu. Cieľom týchto rokovaní je aby sa do súťaže dostal maximálny počet technicky vyhovujúcich ponúk a aby sa predišlo prípadným sporom s následkom predlžovania termínov predkladania ponúk, prípadne eliminácie potreby vyhlásenia novej súťaže.

 • Vyhodnotenie ponúk – Hostiteľským štátom sa odporúča, aby pre vyhodnocovanie ponúk spracovali a dodržiavali formalizované procedúry, zaručujúce úplnú objektívnosť a bola vylúčená akákoľvek diskriminácia niektorého účastníka súťaže.

  Do procesu vyhodnocovania ponúk vstupujú ponuky očistené od daní. Za týmto účelom bude u všetkých ponúk predkladateľom potvrdené, že neobsahujú žiadne identifikovateľné dane (DPH, dovozné clá, poplatky a ostatné dane požadované legislatívou hostiteľského štátu.

  V prípade, že v hostiteľskom štáte nie sú výdaje a investície realizované v rámci programu výstavby infraštruktúry NATO oslobodenie od daní a tieto poplatky a dane sú vymeriavané a vyberané, ale znáša ich hostiteľský štát, potom dodávatelia na požiadanie pripočítajú k svojej ponuke všetky predpokladané dane a poplatky, pričom sa rozumie, že udelenie kontraktu bude vychádzať z porovnania ponúk ako by boli od dane očistené.

 • Udelenie kontraktu: Za normálnych okolností, hostiteľský štát prisúdi kontrakt ponuke s najnižšou cenou, pri splnení ostatných podmienok. Ak sa vyskytne prípad, že hostiteľský štát chce kontrakt prisúdiť inému uchádzačovi, ktorý spĺňa ostatné podmienky, musí pred udelením kontraktu požiadať o súhlas Výbor pre investície. Ak nastane prípad, že uchádzač s najnižšou cenou ponuky nesplnil niektoré z ostatných kritérií a hostiteľský štát ho chce zo súťaže vyradiť, musí ho čo najskôr písomne na túto skutočnosť upozorniť a zároveň uviesť dôvody. Zároveň obdobným spôsobom hostiteľský štát informuje príslušného diplomatického zástupcu.

 • Vyhlásenie výsledkov súťaže: Po udelení kontraktu na základe vyhodnotenia výsledkov súťaže, hostiteľský štát čo najskôr (najneskôr však do 1 mesiaca), doručí výsledky vyhodnotenia ponúk Výboru pre investície, ktorý následne informuje stále Delegácie pri NATO. Správa o výsledkoch súťaže obsahuje všetky dôležité informácie (názov firmy, štát, cenu uvedenú v ponuke, umiestnenie v súťaži) u víťazného uchádzača aj dátum podpísania kontraktu u účastníkov súťaže, ktorí splnili požadované podmienky súťaže a umiestnili na 2. a 3. mieste.

 • Vyhlásenie novej súťaže: Ak hostiteľský štát neudelí kontrakt žiadnej z predložených ponúk, musí toto rozhodnutie zdôvodniť a prípadne upraviť podmienky v súťažných podmienkach a rozhodnutie oznámi Výboru pre investície. Výbor po preskúmaní dôvodov môže hostiteľskému štátu odporučiť ďalší postup. Ak nastane takýto prípad, zvyčajne bude predošlá procedúra zopakovaná v plnom rozsahu, alebo keď to okolnosti vyžadujú sú na základe povolených výnimiek uplatnené zvláštne procedúry.

 • Záver

  Cieľom tejto informácie je stručne charakterizovať postupy, ktoré sa všeobecne používajú v členských štátoch NATO pri realizácii nadobúdania prostriedkov infraštruktúry slúžiacej pre strategické potreby aliancie a zároveň využívanej členským štátom na území ktorého sa objekty infraštruktúry nachádzajú a ktoré by bez finančnej spoluúčasti ďalších členských štátov aliancie presahovali finančné možnosti členského štátu v danom časovom horizonte.

  Východiskové dokumenty: Bi-SC 85-1/2001 – Riadenie programu investícií NATO do bezpečnosti v spojeneckom veliteľstve Atlantik a spojeneckom veliteľstve Európa;

  AC/4-D/2261/1996 – Postupy pre medzinárodné súťaže

  Zasielať žiadosti na zaradenie do databázy MO SR, alebo získať bližšie informácie o Programe bezpečnostných investícií NATO je možné na adrese:

  Ministerstvo obrany SR
  sekcia modernizácie a infraštruktúry
  odbor infraštruktúry
  Kutuzovova 8
  832 47   B r a t i s l a v a

  alebo


  e-mail: peter.klizan@mod.gov.sk


 • Skočiť na hlavné menu


  Skočiť na hlavné menu