Vestníky MO SR vydané v roku 2017


Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 48, 21. júna 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 45/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 12/2016
 2. Oznámenie Národného centra vojenskej dopravy ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Stanovenie postupov na zabezpečenie prepravy nebezpečných vecí v ozbrojených silách Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-4-10/Dopr)
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 47, 13. júna 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 44/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 107/2015 o podrobnostiach o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, o podrobnostiach o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a o určení funkcií pre garantov vojenských odborností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 46, 9. júna 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2017 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2017

Vestník MO SR, čiastka 45, 7. jún 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2017 o zmene pojmu v interných predpisoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 5. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 7. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 43, 31. máj 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 39/2017 o určení funkčného platu, o navrhovaní a poskytovaní odmien, o náhrade za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie a o náhrade za sťažené životné podmienky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2017 o oznamovaní udalosti ministrovi obrany Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 46. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012

Vestník MO SR, čiastka 42, 26. mája 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 37/2017 o pružnom služobnom čase
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 38/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 94/2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti

Vestník MO SR, čiastka 41, 26. mája 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 36/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 63/2016
 2. Oznámenia sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických usmernení
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 40, 23. mája 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 39, 17. máj 2017

 1. Služobný poriadok služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 38, 17. máj 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 33/2017 o určení vedúceho štátneho zamestnanca na podanie návrhu na vyslanie štátneho zamestnanca na služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu 
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 37, 17. máj 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 32/2017 o služobnej kynológii

Vestník MO SR, čiastka 36, 17. máj 2017

 1. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. mája 2017 č. SELP-34-8/2017-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/ 2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Vestník MO SR, čiastka 35, 9. máj 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2017 o interných predpisoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 34, 5. máj 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 30/2017, ktorou sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2015

Vestník MO SR, čiastka 33, 5. máj 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 29/2017 o registratúrnom poriadku

1 2 3 4 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu