Vestníky MO SR vydané v roku 2017


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 57, 23. augusta 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 54/2017 o náhrade škody
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 11/2016 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 47. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 56, 16. augusta 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 55, 15. augusta 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2017 k 73. výročiu Slovenského národného povstania 
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 9/2017 k 25. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky 
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 54, 31. júl 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 52/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 53, 31. júl 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 51/2017 o zahraničných aktivitách
 2. Oznámenie odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov upravujúcich postupy v oblasti zahraničných aktivít č. OdMV-26-48/2017-OMPV-II z 31. júla 2017

Vestník MO SR, čiastka 52, 20. júl 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 3. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov

Vestník MO SR, čiastka 51, 7. júl 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 49/2017 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na zabezpečovanie záujmov obrany štátu pri územnom plánovaní, civilnej výstavbe, výstavbe vo vojenských obvodoch a činnostiach posudzovaných orgánmi štátnej správy č. ÚCLaSMŠ-37-10/2017 z 3. júla 2017

Vestník MO SR, čiastka 50, 30. júna 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2017 o priznaní znaku
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 48/2017, ktorou sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 78/2010 o podmienkach na poskytovanie príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme nad rámec pracovných povinností v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2016
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 49, 26. júna 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2017 o podmienkach prevádzky vozidiel pri plnení špeciálnych úloh

Vestník MO SR, čiastka 48, 21. júna 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 45/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 12/2016
 2. Oznámenie Národného centra vojenskej dopravy ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Stanovenie postupov na zabezpečenie prepravy nebezpečných vecí v ozbrojených silách Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-4-10/Dopr)
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 47, 13. júna 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 44/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 107/2015 o podrobnostiach o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, o podrobnostiach o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a o určení funkcií pre garantov vojenských odborností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 46, 9. júna 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2017 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2017

Vestník MO SR, čiastka 45, 7. jún 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2017 o zmene pojmu v interných predpisoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 5. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 7. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 43, 31. máj 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 39/2017 o určení funkčného platu, o navrhovaní a poskytovaní odmien, o náhrade za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie a o náhrade za sťažené životné podmienky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2017 o oznamovaní udalosti ministrovi obrany Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 46. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012

Vestník MO SR, čiastka 42, 26. mája 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 37/2017 o pružnom služobnom čase
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 38/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 94/2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu