Vestníky MO SR vydané v roku 2017


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 26, 10. apríl 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 23/2017 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany a o študijnom odbore vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2017/2018

Vestník MO SR, čiastka 25, 7. apríl 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 22/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úraduč. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 24, 29. marca 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 23, 29. marca 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 22, 29. marca 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 19/2017 o výške príplatku za ohrozenie života alebo zdravia

Vestník MO SR, čiastka 21, 24. marca 2017

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2016 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený
 2. Oznámenie štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenských predpisov
 3. Oznámenie hlavného poddôstojníka ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní 2. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa Vojenský predpis o pátracej a záchrannej službe vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky (evid. zn. Let-1-3) v znení 1. novely z 26. novembra 2009
 6. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 20, 24. marca 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 19, 20. marca 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 16/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 30/2016

Vestník MO SR, čiastka 18, 14. marca 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2017 o priznaní znaku
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 17, 7. marca 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2017 o jazykovom vzdelávaní
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 5. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov a metodického usmernenia
 6. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 16, 27. februára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 15, 27. februára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 14, 23. februára 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 11/2017, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 123/2015 o dĺžke trvania základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 13, 23. februára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 12, 15. februára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2017, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2015 o Ústrednej dislokačnej komisii Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačných odporúčaní Severoatlantickej aliancie
 4. Oznámenie sekcie riadenia, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky na spracovanie (spresnenie) dokumentácie v roku 2017 č. p. SEKRO-V-36/2017 z 9. februára 2017
 5. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov a usmernení
 6. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 7. Redakčné oznámenie


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu