Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 50, 9. august 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 21/2014 o podrobnostiach o jednorazovom mimoriadnom odškodnení, jednorazovom odškodnení pozostalých, zvýšenom jednorazovom odškodnení pozostalých, o postupe nadriadených pri prerokúvaní a určovaní náhrady škody a o ďalších podrobnostiach o poskytovaní náhrad v súvislosti so služobnými úrazmi a chorobami z povolania profesionálnych vojakov

Vestník MO SR, čiastka 49, 8. august 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2018, ktorou sa mení smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 99/2016 o cestovných náhradách pri pracovnej ceste a služobnej ceste v tuzemsku

Vestník MO SR, čiastka 48, 2. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2014 o evakuácii v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 47, 1. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2016 o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách vojakov v zálohe, registrovaných občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 96/2016

Vestník MO SR, čiastka 46, 1. augusta 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2018 k 74. výročiu Slovenského národného povstania
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 7/2018 k 26. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 57. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na vyňatie výsledkov lekárskej prehliadky (lekárskeho vysvedčenia) z osobného spisu profesionálneho vojaka č. SEĽUZ-488/2018-OdRĽZ zo 17. júla 2018
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 45, 30. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 44, 30. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 43, 17. júla 2018

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou

Vestník MO SR, čiastka 42, 16. júla 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 47/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní usmernenia o základnej finančnej kontrole pri nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu č. ÚCLaSMŠ-126-6/2018-OdSMŠ z 28. júna 2018

Vestník MO SR, čiastka 41, 12. júla 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 46/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 105/2015 o podrobnostiach o povolení výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Terminologický slovník radiačnej, chemickej a biologickej ochrany „A“ (evid. zn. SPJ-3-4/RCHBO)

Vestník MO SR, čiastka 40, 10. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 39, 2. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2018 o priznaní znaku
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 44/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 38, 2. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2018 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2018

Vestník MO SR, čiastka 37, 29. júna 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 41/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 36, 27. júna 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2013 o počtoch profesionálnych vojakov v Ústrednej vojenskej nemocnici Slovenského národného povstania Ružomberok – fakultnej nemocnici v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2017

1 2 3 4 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu