Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 23, 4. apríla 2018

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a úprave názvov slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačných odporúčaní Severoatlantickej aliancie
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní usmernenia, odborných pokynov a dodatku k metodickým pokynom
 7. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenského predpisu o lietaní (evid. zn. Let-1-1)
 8. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Vestník MO SR, čiastka 22, 29. marca 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 22/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 107/2015 o podrobnostiach o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, o podrobnostiach o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a o určení funkcií pre garantov vojenských odborností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 21, 27. marca 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2018 o zrušení vojenského predpisu

Vestník MO SR, čiastka 20, 23. marca 2018

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 20/2018, ktorým sa mení služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 66/2017 o ustanovení študijného odboru a vzdelania
 2.   Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 55. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 23. marca 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 18/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2016 o príprave na plnenie úloh pri mimoriadnej udalosti a v čase výnimočného stavu a núdzového stavu v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 88/2016
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 19/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2016 o príprave na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 89/2016

Vestník MO SR, čiastka 18, 20. marca 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2018 o priznaní znaku
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 17, 15. marca 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 16, 9. marca 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 15, 28. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 14, 28. februára 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 51/2017 o zahraničných aktivitách
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 54. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 13, 23. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 12, 23. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 11, 22. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 10, 22. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2018, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2014 o zriadení komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 2. Oznámenie sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky na spracovanie (spresnenie) dokumentácie v roku 2018 č. p. SEKRO-V-41/2018 zo 14. februára 2018

Vestník MO SR, čiastka 9, 21. februára 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2018 o zrušení interných predpisov


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu