Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 67, 8. novembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie mi-nistra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 66, 7. novembra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 10/2018 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ÚPROŠ-95-55/2018 z 10. októbra 2018

Vestník MO SR, čiastka 65, 23. októbra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 67/2018 o nakladaní s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom v pôsobnosti rozpočtovej organizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 3. Oznámenie odboru operačného plánovania štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Zabezpečenie úloh podpory obrany štátu v oblasti obrannej infraštruktúry (evid. zn. SPJ-5-1/Oper),
 4. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie Veliteľstva posádky Bratislava o vydaní služobnej pomôcky Cvičebný poriadok Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-12-1/Výcv),
 6. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok  
 7. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 64, 22. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 63, 17. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2018 o inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2018

Vestník MO SR, čiastka 62, 15. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie

Vestník MO SR, čiastka 61, 15. októbra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 63/2018 o výške príplatku za výkon špecializovanej činnosti
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 60, 15. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2017 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 59, Bratislava 10. októbra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 9/2018 k 100. výročiu vzniku Československa a 100. výročiu skončenia prvej svetovej vojny
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 61/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2014 o evakuácii v znení neskorších predpisov
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 58, 27. septembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 57, 25. septembra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 59/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike

Vestník MO SR, čiastka 56, Bratislava 24. septembra 2018

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu

Vestník MO SR, čiastka 55, 5. septembra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2018 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní služobných predpisov hlavného služobného úradu
 3. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov
 4. Oznámenie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní pokynov pre realizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípravy vojenského leteckého personálu č. OdŠSVL-6-12/2018-MP z 27. júla 2018

Vestník MO SR, čiastka 54, 23. augusta 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 58/2018 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave v akademickom roku 2018/2019

Vestník MO SR, čiastka 53, 20. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2018 o zrušení stupňa utajenia vojenských predpisov a o zrušení vojenských predpisov a služobnej pomôcky

1 2 3 4 5 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu