Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 43, 17. júla 2018

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou

Vestník MO SR, čiastka 42, 16. júla 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 47/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní usmernenia o základnej finančnej kontrole pri nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu č. ÚCLaSMŠ-126-6/2018-OdSMŠ z 28. júna 2018

Vestník MO SR, čiastka 41, 12. júla 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 46/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 105/2015 o podrobnostiach o povolení výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Terminologický slovník radiačnej, chemickej a biologickej ochrany „A“ (evid. zn. SPJ-3-4/RCHBO)

Vestník MO SR, čiastka 40, 10. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 39, 2. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2018 o priznaní znaku
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 44/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 38, 2. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2018 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2018

Vestník MO SR, čiastka 37, 29. júna 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 41/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 36, 27. júna 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2013 o počtoch profesionálnych vojakov v Ústrednej vojenskej nemocnici Slovenského národného povstania Ružomberok – fakultnej nemocnici v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2017

Vestník MO SR, čiastka 35, 26. júna 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 37/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 119/2015 o určení sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a o spôsobe výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 38/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 124/2015 o určení sumy nákladov a spôsobe výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 39/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 114/2015 o podrobnostiach služobného hodnotenia, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, o komisii podľa § 57 ods. 2 zákona č. 281/ 2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o náležitostiach rozhodnutia o odvolaní proti služobnému hodnoteniu a o odvolacích orgánoch

Vestník MO SR, čiastka 34, 25. júna 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 36/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 82/2015 o rozsahu právomocí veliteľa na prejednávanie priestupku
 2. Oznámenie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní pokynov pre spracovanie žiadosti o vydanie povolenia na usporiadanie letových a statických ukážok lietadiel organizovaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky na vojenských letiskách na území Slovenskej republiky č. OdŠSVL-SAF-1/2018-MP zo 14. júna 2018
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 33, 18. júna 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 35/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 83/2015 o kritériách na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnostiach na vymenovanie profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby
 2. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností v prospech Slovenskej republiky, správcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ÚCLaSMŠ-126-5/2018-OdSMŠ z 30. mája 2018

Vestník MO SR, čiastka 32, 11. júna 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 34/2018 o podrobnostiach predlžovania času trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa 
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 31, 1. júna 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2018 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2019
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 125/2015 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie a o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a úprave názvu slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu

Vestník MO SR, čiastka 30, 28. mája 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 29/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 78/2015 o podmienkach, za ktorých možno uskutočniť telefonický hovor, o frekvencii a o dĺžke trvania telefonického hovoru profesionálneho vojaka
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 30/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 31/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 19/2017 o výške príplatku za ohrozenie života alebo zdravia
 4. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 56. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012

Vestník MO SR, čiastka 29, 15. mája 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2018 o zrušení interných predpisov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 28/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobností veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu