MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 32, 11. júna 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 34/2018 o podrobnostiach predlžovania času trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa 
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 31, 1. júna 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2018 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2019
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 125/2015 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie a o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a úprave názvu slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu

Vestník MO SR, čiastka 30, 28. mája 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 29/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 78/2015 o podmienkach, za ktorých možno uskutočniť telefonický hovor, o frekvencii a o dĺžke trvania telefonického hovoru profesionálneho vojaka
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 30/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 31/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 19/2017 o výške príplatku za ohrozenie života alebo zdravia
 4. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 56. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012

Vestník MO SR, čiastka 29, 15. mája 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2018 o zrušení interných predpisov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 28/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobností veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 28, 4. mája 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 27/2018 o ubytovniach v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 5. Oznámenie štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o zrušení Vojenskej doktríny síl výcviku a podpory (C) (evid. zn. VD SVaP OS SR)
 6. Oznámenie odboru operačného plánovania štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Základný kurz špecialistu pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia K-1 (evid. zn. SPJ-5-2/Mob)
 7. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu a služobných pomôcok 8. Oznámenie 5. pluku špeciálneho určenia ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Národný program výcviku predsunutých leteckých navádzačov (evid. zn. SPJ-3-16/JTAC)

Vestník MO SR, čiastka 27, 30. apríla 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 26/2018 o podrobnostiach o poskytovaní náhrady cestovných výdavkov na návštevu rodiny a výške náhrady cestovných výdavkov na návštevu rodiny

Vestník MO SR, čiastka 26, 23. apríla 2018

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený
 2. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2018 o osobnej identifikácii vojakov mimoriadnej služby a vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh

Vestník MO SR, čiastka 25, 19. apríla 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2018 o zapožičaní bojovej zástavy
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2018 o zapožičaní čestného názvu
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2018 k 73. výročiu víťazstva nad fašizmom
 4. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špeciálnej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. doplnku k metodickému pokynu o vytváraní organizačnej štruktúry č. ÚPROŠ-3-31/2016-OdTŠaVP z 20. decembra 2016
 5. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatku č. 1 k metodickému pokynu na usmernenie postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k nebytovým priestorom a pozemkom pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ÚCLaSMŠ-126-5/2018-OdSMŠ z 28. februára 2018
 6. Redakčné oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o oprave tlačovej chyby
 7. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 24, 16. apríla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2014 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 23, 4. apríla 2018

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a úprave názvov slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačných odporúčaní Severoatlantickej aliancie
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní usmernenia, odborných pokynov a dodatku k metodickým pokynom
 7. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenského predpisu o lietaní (evid. zn. Let-1-1)
 8. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Vestník MO SR, čiastka 22, 29. marca 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 22/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 107/2015 o podrobnostiach o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, o podrobnostiach o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a o určení funkcií pre garantov vojenských odborností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 21, 27. marca 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2018 o zrušení vojenského predpisu

Vestník MO SR, čiastka 20, 23. marca 2018

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 20/2018, ktorým sa mení služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 66/2017 o ustanovení študijného odboru a vzdelania
 2.   Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 55. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 23. marca 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 18/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2016 o príprave na plnenie úloh pri mimoriadnej udalosti a v čase výnimočného stavu a núdzového stavu v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 88/2016
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 19/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2016 o príprave na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 89/2016

Vestník MO SR, čiastka 18, 20. marca 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2018 o priznaní znaku
 2. Redakčné oznámenie

1 2 3 >>