MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 56, Bratislava 24. septembra 2018

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu

Vestník MO SR, čiastka 55, 5. septembra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2018 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní služobných predpisov hlavného služobného úradu
 3. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov
 4. Oznámenie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní pokynov pre realizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípravy vojenského leteckého personálu č. OdŠSVL-6-12/2018-MP z 27. júla 2018

Vestník MO SR, čiastka 54, 23. augusta 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 58/2018 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave v akademickom roku 2018/2019

Vestník MO SR, čiastka 53, 20. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2018 o zrušení stupňa utajenia vojenských predpisov a o zrušení vojenských predpisov a služobnej pomôcky

Vestník MO SR, čiastka 52, 16. augusta 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 55/2018 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, na Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany, na Fakultu vojenského leadershipu Univerzity obrany a o študijných odboroch vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 56/2018 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2019/2020
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 51, 9. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 50, 9. august 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 21/2014 o podrobnostiach o jednorazovom mimoriadnom odškodnení, jednorazovom odškodnení pozostalých, zvýšenom jednorazovom odškodnení pozostalých, o postupe nadriadených pri prerokúvaní a určovaní náhrady škody a o ďalších podrobnostiach o poskytovaní náhrad v súvislosti so služobnými úrazmi a chorobami z povolania profesionálnych vojakov

Vestník MO SR, čiastka 49, 8. august 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2018, ktorou sa mení smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 99/2016 o cestovných náhradách pri pracovnej ceste a služobnej ceste v tuzemsku

Vestník MO SR, čiastka 48, 2. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2014 o evakuácii v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 47, 1. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2016 o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách vojakov v zálohe, registrovaných občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 96/2016

Vestník MO SR, čiastka 46, 1. augusta 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2018 k 74. výročiu Slovenského národného povstania
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 7/2018 k 26. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 57. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na vyňatie výsledkov lekárskej prehliadky (lekárskeho vysvedčenia) z osobného spisu profesionálneho vojaka č. SEĽUZ-488/2018-OdRĽZ zo 17. júla 2018
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 45, 30. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 44, 30. júla 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 43, 17. júla 2018

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou

Vestník MO SR, čiastka 42, 16. júla 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 47/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní usmernenia o základnej finančnej kontrole pri nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu č. ÚCLaSMŠ-126-6/2018-OdSMŠ z 28. júna 2018

1 2 3 4 >>