Žiadosti o dotácie


Písmeno a) až d) | Písmeno e) až k) | Písmeno l) a m) |


Dotácie na účely podľa §2 písmeno e) až k) zákona číslo 435/2010 Z.z.Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu na:
  e) výskum a vývoj na účely podpory obrany štátu,
  f) demonštračné činnosti na účely podpory obrany štátu,
  g) organizovanie konferencií a seminárov, školení a kurzov v oblasti obrany štátu,
  h) organizačné a administratívne zabezpečenie projektu výskumu a vývoja na účely podpory obrany štátu,
  i) vypracovanie vedeckých štúdií na účely podpory obrany štátu,
  j) zabezpečenie účasti zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja v oblasti obrany štátu,
  k) na riešenie projektov na účely obrany organizácií Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore vrátane nákladov na ich prípravu,

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – skupinová výnimka) medzirezortný podprogram 06E0I- Výskum a vývoj na podporu obrany štátu (pdf)

 

Rok 2019


 • Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja na podporu obrany štátu VÝZVA 1-2019 (pdf)
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie k výzve Výzva 1-2019 (pdf)
 • Kritéria na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (pdf)
 • Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie k výzve Výzva 1-2019 (pdf)
 • Podmienky použitia poskytnutých finančných prostriedkov dotácie na výskum a vývoj (pdf)
 • Definícia MSP (pdf)
 • Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci o oprávnených nákladov (pdf)


 • Rok 2018

 • Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja na podporu obrany štátu VÝZVA 1-2018 (pdf)


 • Rok 2017

 • Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja na podporu obrany štátu VÝZVA 1-2017 (pdf)


 • Archív


  Skočiť na hlavné menu


  Skočiť na hlavné menu