Vybavovanie podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť


Podávania a vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov - v rozpočtovej organizácii Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (ďalej len Ordinariát OS a OZ SR).
 
 1. Zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 zákona je Sekcia kontroly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
 2. Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo orgánom činným v trestnom konaní tým nie je dotknutá.
 3. Podnety možno podávať:

  Orgán verejnej moci:   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Zodpovedná osoba: Sekcia kontroly Ministerstva obrany Slovenskej republiky
  Spôsob podávania podnetov:

  Písomne na adresu:
  Sekcia kontroly
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Kutuzovova 8
  832 47 Bratislava
  s označením na obálke
  „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“

  Elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy:
  protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk

  Telefonicky zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra o oznamovaní protispoločenskej činnosti na čísle 0960/960 960

  Telefaxom na číslo 0960/312 615

  Ústne na sekcii kontroly Ministerstva obrany Slovenskej republiky
   
 4. Formami uvedenými v ods. 3 je možné podať aj anonymné podnety.
 5. Postup pri vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť ustanovuje smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2015 zverejnená na intranete MO SR (interné smernice).


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu