MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Legislatíva


Zákony, vyhlášky


Zákon NR SR číslo 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk)

Otvoriť PDF dokument

Zákon NR SR číslo 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk)

Otvoriť PDF dokument

Vyhláška MO SR číslo 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu (www.slov-lex.sk)

Otvoriť PDF dokument
Posledná aktualizácia: 07.09.2018, 10:55