Často kladené otázky


súvisiace s dotáciami
na účely podľa § 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z. v znení zákona č. 214/2013 Z. z.


Kto môže požiadať o dotáciu?

Oprávneným subjektom, ktorý sa môže uchádzať o dotáciu je žiadateľ uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z.:
  1. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
  2. nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
  3. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
  4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky.

     
Kde sa žiadateľ dozvie viac informácií o dotáciách?

Na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk v časti O nás – Dotácie – Legislatíva sú zverejnené základné právne predpisy upravujúce poskytovanie dotácií.


Na akom tlačive sa predkladá žiadosť o dotáciu a kde sa tlačivo nachádza?

Žiadosť o dotáciu sa predkladá na tlačive, ktoré tvorí prílohu k zákonu č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk v časti O nás – Dotácie – Žiadosti o dotácie podľa a) až d) je zverejnený formulár žiadosti, ktorú žiadateľ vyplní podľa pokynov vo výzve.


V koľkých exemplároch je potrebné zaslať žiadosť o poskytnutie dotácie?

Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci zverejnenej výzvy predložiť maximálne 1 žiadosť o poskytnutie dotácie. Žiadosť vrátane príloh musí byť predložená v jednom pevne zviazanom origináli (hrebeňová väzba, rýchloviazač a pod.), všetky listy vrátane príloh budú vzostupne očíslované. V rámci dotačného programu je potrebné zaslať 1 x originál žiadosti so všetkými povinnými prílohami, ktorý bude pevne zviazaný a 1 x kópiu žiadosti bez identifikácie, ktorá bude taktiež pevne zviazaná a očíslovaná a bude obsahovať len žiadosť, rozpočet projektu a komentár k rozpočtu (na kópii bez identifikácie nesmú byť viditeľné znaky žiadateľa, adresa, podpisy a pečiatky). Žiadosť a žiadosť bez identifikácie musia byť doručené spolu v jednej samostatnej nepoškodenej zalepenej obálke. V ľavom hornom rohu obálky viditeľne napísať: „Otvorí adresát – Žiadosť o dotáciu na rok ...“.


Aká je lehota a spôsob predloženia písomnej žiadosti?

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 435/2010 Z. z. zverejňuje najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na daný rozpočtový rok. Písomné žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 435/2010 Z. z. na účely podľa § 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z. žiadateľ predkladá v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona do 31. marca príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa dotácia žiada na adresu:
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kancelária ministra obrany SR
Oddelenie marketingu
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Žiadosti je možné doručiť poštou, osobne alebo kuriérom. Žiadosti o dotáciu sa nepredkladajú elektronickou formou. Miesto osobného doručenia: podateľňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, Bratislava. Pri doručení žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke, alebo dátum úradnej pečiatky podateľne Ministerstva obrany SR na žiadosti, doručenej najneskôr v deň ukončenia výzvy t. j. 31. marca .... (podateľňa Ministerstva obrany SR prijíma poštu každý pracovný deň od 8.00 h – 12.00 h a od 13.00 – 15.00 h). Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebude komisia posudzovať.


Aké doklady (povinné prílohy) potrebujem k žiadosti?

Výpočet povinných príloh je uvedený vo Výzve v Prílohe č. 1 a je zverejnená na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk v časti O nás – Dotácie – Žiadosti o dotácie podľa a) až d), ktorú žiadateľ priloží k žiadosti o poskytnutie dotácie. V nej žiadateľ do stĺpca „Príloha č.“ doplní poradové číslo, ktorým označil jednotlivé priložené doklady k žiadosti o poskytnutie dotácie a lomí počtom listov prílohy. Symbol „“ sa môže využiť pre kontrolu doložených dokladov.
Žiadateľ vyplní prílohu č. 2 výzvy Celkový rozpočet projektu podľa aktivít a podľa zdrojov financovania v súlade s údajmi, ktoré uviedol v žiadosti. Tabuľka bude akceptovaná aj ako príloha podľa § 4 ods. 5 písm. b) zákona č. 435/2010 Z. z. po doplnení komentára k rozpočtu (tlačivo nájdete na webovom sídle). V samostatnej prílohe Komentár k rozpočtu žiadateľ vysvetlí alebo podrobne rozpíše jednotlivé položky rozpočtu (v prílohe č. 2 Celkový rozpočet projektu sa uvádza napr. položka cestovné náhrady – zaradiť výdavky za cestovné a dopravné a iné cestovné výdavky /cestovné lístky, letenky/, doklady za ubytovanie, stravovanie len účastníkov projektu /napr. organizátorov, odborných garantov, súťažiacich, účinkujúcich, účastníkov projektových aktivít, prednášajúcich, náklady na jedného účastníka na jeden deň/). V prípade používania taxislužby zdôvodniť hospodárnosť nákladov. Ku každej položke rozpočtu aktivity, resp. každému rozpočtovanému výdavku uviesť účelnosť a nevyhnutnosť jeho financovania.


 
V žiadosti o poskytnutie dotácie v časti popis projektu, žiadateľ uvedenie predpokladaný dátum začatia realizácie projektu a zároveň dátum ukončenia realizácie projektu. Prečo je dôležité stanoviť tieto dátumy čo najpresnejšie?

Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vznikli počas realizácie projektových aktivít v období, ktoré v žiadosti uvedie žiadateľ ako obdobie trvania projektu.

Bližšie informácie budú uvedené v pokynoch k finančnému vyúčtovaniu dotácie.Ako vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie a povinné prílohy? Pozrite si vzory dokumentov.
  • Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie (PDF)
  • Vzor Prílohy č. 1 k žiadosti: zoznam príloh (PDF)
  • Vzor Prílohy č. 2 k žiadosti: celkový rozpočet projektu (PDF) komentár k rozpočtu (PDF)


Aký je postup, ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa zákona č. 435/2010 Z. z.?

Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nespĺňa náležitosti podľa zákona č. 435/2010 Z. z., Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyzve žiadateľa elektronicky – emailom, aby do piatich pracovných dní od doručenia výzvy odstránil zistené nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Lehota piatich pracovných dní začína plynúť deň nasledujúci po dni odoslania emailu ministerstvom na emailovú adresu žiadateľa, ktorú uviedol v žiadosti. Ak tak žiadateľ neurobí, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 435/2010 Z. z žiadosť nebude posudzovať.

Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti bude prebiehať výlučne elektronicky - emailom, dbajte na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú emailovú adresu a zároveň počas výzvy pravidelne kontrolovali obsah emailovej schránky.

Posledná aktualizácia: 18.02.2019, 13:53

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu