Agentúra NATO pre podporu (NSPA - Nato Support Agency)


Podstata, úlohy a ciele NSPA
 

Agentúra NATO pre podporu — NATO Support Agency (NSPA) je integrovaným poskytovateľom logistických služieb a poskytovateľom tovarov a služieb na účely obrany svojim klientom prostredníctvom akvizícií. Agentúra je postavená na základe bývalých troch agentúr NATO - Maintenance and Supply Agency (NAMSA), Central Europe Pipeline Management Agency (CEPMA) a NATO Airlift Management Agency (NAMA). Agentúra NSPA je financovaná z príspevkov svojich zákazníkov.

Poslaním NSPA je komplexná logistická podpora dodávok tovarov a služieb pre členské krajiny NATO. NSPA podporuje zbraňové systémy ozbrojených síl členských krajín prostredníctvom tzv. "Weapon System Partnership" (WSP). Jednotlivé WSP financujú účastnícke krajiny v závislosti na rozsahu požadovaných logistických služieb. Ide o tzv. administratívne poplatky na financovanie služieb, ktoré NSPA vykonáva v mene členských krajín príslušného WSP. Agentúra pracuje podľa princípu "no profit - no bss", teda nevytvára žiaden zisk a ani stratu a zamestnáva okolo 1200 zamestnancov v centrále v Capellene (LUX) a operačných strediskách vo Francúzsku, Maďarsku a Taliansku.

Organizácia NATO pre podporu — "NATO Support Organization" (NSPO) pozostáva z hlavného rozhodovacieho a riadiaceho orgánu, ktorým je "Agency Supervisory Board" (ASB) a z hlavného výkonného orgánu, ktorým je "NATO Support Agency" (NSPA). NSPO má organizačnú, administratívnu a finančnú suverenitu v rámci NATO a zároveň má medzinárodnú právnu subjektivitu.
 
Hlavy štátov a vlád prijali na Lisabonskom summite rozhodnutie o reforme agentúr NATO. Výsledkom reformy je zníženie počtu zo 14 na 3 nové agentúry:
 1. Agentúra pre podporu (NSPA)
 2. Agentúra pre komunikácie a informácie (NCIA)
 3. Agentúra pre obstarávanie (NPA)
Zriadenie agentúry NSPA, ako nástupníckej agentúry po NAMSA plne zapadá do konceptu Aliancie schválenom na samite v Lisabone. Jeho cieľom je zníženie výdavkov na agentúry NATO v časoch zdrojovej núdze. Transformácia systému agentúr NATO dáva záruku na efektívnu prevádzku tzv. "Smart Support", ako kľúčového elementu tzv. "Smart Defence Approach".

Pozn.: Po 54 rokoch existencie sa k 1. júlu 2012 transformovala bývalá NAMSA do súčasnej NSPA.


Pôsobnosť NSPA

Hlavné pôsobnosti agentúry:

 • dodávky náhradných dielcov
 • údržba
 • obstarávanie
 • riadenie kontraktov
 • odborná a technická podpora a poradenstvo
 • zabezpečenie strategickej leteckej a námornej prepravy
 • dodávka PHM
 • demilitarizácia
NSPA okrem iného poskytuje podporu kodifikačnému systému NATO. Má vedúcu úlohu v mnohých demilitarizačných projektoch, ktorých cieľom je likvidácia konvenčnej munície a výbušnín a ľahkých zbraní. V súčasnosti spolupracuje na mnohých demilitarizačných projektoch s krajinami Partnerstva za mier (PfP), ktoré sú financované z dotačných fondov PfP (Trust Funds). Agentúra v súčasnosti realizuje mnohonárodný projekt Strategickej leteckej prepravy na zabezpečenie garantovaného prístupu k prepravným kapacitám AN 124-100 (Ruslan) prostredníctvom spolupráce v Strategic Air Lift Interim Solution (SALIS).
 

Doterajšie pôsobenie SR v NSPA


SR má formalizovaný vzťah s NSPA už jednu dekádu. Keďže doposiaľ sa SR angažovala v NSPA len veľmi obmedzene, MO SR nebolo schopné profitovať z využívania služieb NSPA. Zámerom vedenia MO SR je preto nielen zefektívniť obstarávanie tovarov a služieb pre rezort MO SR cez NSPA, ale aj podporiť vlastný priemysel pri umiestňovaní slovenských produktov prostredníctvom NSPA.

Podľa princípu "Contracts let in Nations" môže priemysel SR získať zákazky v objeme rovnajúcom sa objednávkam rezortu obrany prostredníctvom NSPA v režime Contracts placed via NSPA. Ide predovšetkým o využitie princípu tzv. "vyváženej bilancie".
 1. Partnerstvo na podporu munície - Ammunition system partnership (ASP)

  V súčasnosti existuje v rámci NSPO celkom 23 tzv. "Weapon System Partnership". SR je členom najväčšieho z nich - Ammunition Support Partnership (ASP). ASP združuje 23 členských krajín + FIN a SWE.
   
 2. Malý terénny automobil (MTA) - Land Rover Defender 110 station wagon

  Od roku 2008 MO SR realizuje akvizičný projekt "Malý terénny automobil bez balistickej ochrany pre OS SR" (MTA). Jeho cieľom je nahradia zastaranú techniku typu UAZ-469 používanú ozbrojenými silami ako prostriedok na prepravu osôb v kategórii vozidiel osobný automobil — kabriolet G. Na základe výsledkov prieskumu trhu, v ktorom cenové ponuky domácich dodávateľov vysoko prevyšovali možnosti a požiadavky OS SR bob rozhodnuté o zapojení sa do projektu MTA prostredníctvom NSPA. Na základe zmluvy medzi MO SR a agentúrou NATO - NAMSA bob doposiaľ do rezortu obrany obstaraných 70 ks vozidiel MTA.
   
 3. Dočasné riešenie v oblasti strategickej leteckej prepravy - Strategic Air Lift Interim Solution (SALIS)

  Na zabezpečenie strategických dopravných kapacít na prepravu nadrozmerných nákladov sa v rámci SALIS využívajú lietadlá civilných (komerčných) leteckých dopravcov. Na Istanbulskom samite dňa 28. júna 2004 14 krajín NATO a PfP vrátane SR podpísalo MOU k projektu SALIS. SR má v rámci projektu SALIS rezervovaných 20 letových hodín ročne a na tento účel sú vyčleňované v programovom pláne potrebné finančné prostriedky.
   
 4. Podpora bežného života v operácii ISAF - Real Life Support (RLS)

  Od roku 2006 sa dostáva do popredia potreba logistickej podpory vojenských operácií. Ako príklad je možné uviesť, že slovenský kontingent pôsobiaci v operácii ISAF v Afganistane má takto zabezpečenú základnú logistickú podporu známu pod názvom Real Life Support (RLS). Ide o zabezpečenie stravovania, prenájom infraštruktúry, zabezpečenia materiálom a službami. Finančné náklady, ktoré by museli OS SR vynaložiť‘ na zabezpečenie podpory bežného života v operáciách ISAF, ak by boli zabezpečované individuálne z finančných zdrojov OS SR, by boli neporovnateľne vyššie v porovnaní s nižšie vyčíslenými finančnými nákladmi.


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu