Dobrovoľná vojenská príprava


dvpDobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Oznam

Aktuálne prebieha prijímacie konanie do DVP 2019, od 18.3.2019 do 10.6.2019 si môžete podať žiadosť osobne na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu. Po registrácii Vás budeme kontaktovať podľa miesta trvalého pobytu Regrutačnou skupinou v sídle kraja. Prijímacie konanie DVP 2019 nájdete na: https://www.regrutacia.sk/433-sk/prijimacie-konanie-do-dobrovolnej-vojenskej-pripravy-dvp2019/
 

 

Podmienky prijatia


Prihlásiť sa môže každý občan od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Žiadateľ musí ďalej spĺňať nasledovné podmienky:
 • bezúhonnosť
 • najmenej stredné odborné vzdelanie
 • ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť
 • psychická spôsobilosť
 • žiadne vedené trestné stíhanie

Zaradenie do DVP

Po vyhlásení prijímacieho konania občan požiada osobne o prijatie na Regrutačnej skupine v mieste trvalého bydliska.

Záujemca si so sebou musí priniesť:

 • Občiansky preukaz
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní, osvedčenia a oprávnenia
 • Rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla

Záujemca pri osobnej návšteve vyplní:

 • Žiadosť o prijatie do DVP (vzor)
 • Čestné vyhlásenie (vzor)
 • Životopis (vzor)
 • Vzorový osobný dotazník (vzor)
 • Prázdny osobný dotazník (vzor)

Osobný dotazník a životopis je možné si stiahnuť, vyplniť doma (návod na vyplnenie) a doniesť už vyplnený.

Ďalej záujemca absolvuje zdravotnú prehliadku v priestoroch Regrutačnej skupiny. Ak je záujemca spôsobilý po zdravotnej stránke, nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie na odbornom pracovisku v Liptovskom Mikuláši. Po úspešnom absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia je záujemca považovaný za spôsobilého na výkon DVP.

Po ukončení prijímacieho konania prebehne výber najvhodnejších kandidátov spomedzi všetkých spôsobilých záujemcov o DVP. O prijatí, alebo neprijatí bude každý záujemca informovaný poštou.

Ďalšie informácie záujemcom poskytnú Regrutačné skupiny na svojich emailových adresách:

Zoznam regrutačných skupín

 
Mapa regrutačných skupín

Výcvik


Výcvik prebehne v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Uchádzači dostanú počas výcviku bezplatné ubytovanie a stravovanie, bude im zapožičaná výstroj a výzbroj a budú im preplatené cestovné náklady. Uchádzačom bude počas výcviku vyplatená suma 1 107,375 eur. Výcvik bude trvať 75 dní. Takisto je zákonom garantované zachovanie poberania všetkých sociálnych dávok a príspevku v nezamestnanosti, ak naň má uchádzač nárok. V prípade zamestnaného občana je zákonníkom práce garantované, že ho zamestnávateľ nebude môcť prepustiť.

Súčasťou výcviku sú:
 • telesná príprava
 • poradová príprava
 • ženijná príprava
 • topografická príprava
 • psychologická príprava
 • zdravotnícka príprava
 • taktická príprava
 • streľba

Čo získaš absolvovaním DVP

Po základnom výcviku:

 • nadobudneš základné vedomosti a zručnosti
  • z taktiky jednotlivca a družstva
  • zo streľby z ručných zbraní
  • z orientácie v teréne
  • zo zdravotníckej prípravy
  • v zaobchádzaní s komunikačnými prostriedkami
  • v poradových cvikoch bez zbrane a so zbraňou
  • z topografickej prípravy
  • v oblasti ochrany jednotlivca proti zbraniam hromadného ničenia
 • dosiahneš vyššiu
  • fyzickú zdatnosť a psychickú pripravenosť
  • pripravenosť zvládať stresové a záťažové situácie
 • v rámci dodržiavania vojenského režimu sa naučíš
  • plánovať a dodržiavať stanovený režim
  • sebadisciplíne

Po odbornom výcviku:

 • získaš špecifické vedomosti, zručnosti a návyky v základnej funkcii v OS SR a to v odbornosti G 10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko.


Po absolvovaní dobrovoľnej vojenskej prípravy zložia absolventi vojenskú prísahu a budú jedným zo zdrojov pre aktívne zálohy.

Do DVP nemožno prijať občana ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (profesionálny vojak, policajt, colník, atď...). Takisto sa dobrovoľnej vojenskej prípravy nemôže zúčastniť tí, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby.

Plné znenie zákona 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdeš TU.

Posledná aktualizácia: 05.04.2019, 07:11

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu