Informácia pre verejnosť - nahlasovanie korupcie


V našom právnom poriadku neexistuje jednotná definícia pojmu korupcia, ktorá by vystihovala spoločné znaky rozličných foriem korupčného správania sa. Vo všeobecnosti je však možné konštatovať, že ide o protispoločenské a protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore. Napriek skutočnosti, že pojem korupcia nie je presne zadefinovaný, je možné v rámci zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v 8. hlave: Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach, 3. diele: Korupcia, nájsť vymedzené jednotlivé trestné činy korupcie, ktorými sú trestné činy:  prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie.

Dôsledkom korupčného správania je možná hrozba pre stabilitu demokratických inštitúcií, právneho štátu, trhovej ekonomiky a sociálneho a hospodárskeho pokroku.

V rezorte Ministerstva obrany SR slúži na nahlasovanie podozrení z korupčného správania linka ministra obrany Slovenskej republiky o oznamovaní protispoločenskej činnosti (+421 960 960 960). (http://www.mosr.sk/linka-ministra-obrany/)

V poslednom období Vojenská polícia nezaevidovala žiadne prípady preukázateľnej korupcie a ani neviedla trestné stíhanie pre takéto podozrenie (informácia je priebežne aktualizovaná).

Posledná aktualizácia: 05.03.2018, 10:54

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu