Misia UNFICYP, Cyprus


Základné informácie:

oficiálny názov: United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
vznik: 4. marca 1964
(Rezolúcia BR OSN
186/1964)

Umiestnenie na Cypre

miesto pôsobenia: Cyprus
veliteľstvo UNICYP: Nikózia
veliteľ UNFICYP: Generálmajor Cheryl PEARCE (Australia)
veliteľ slovenského kontingentu (Sektor 4): pplk. Ing. Vladimír SMOLEJ
mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii: 280 (uznesenie NR SR č. 1372/2001)
aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii: 242 (september 2018)
webová stránka: web OSN - UNFICYP


Cyprus je tretím najväčším ostrovom ležiacim v Stredozemnom mori. Má rozlohu 9 251 kilometrov štvorcových a je situovaný vo východnej časti Stredomoria vo vzdialenosti 380 km severne od Egypta, 105 km západne od Sýrie a 75 km južne od Turecka. Na Cypre žije asi 754 800 obyvateľov. Hlavným mestom je Nikózia so 195 300 obyvateľmi. V súčasnosti je to jediné hlavné mesto v Európe, ktoré je rozdelené na dve časti - grécku a tureckú.
Mapa Cypru
Vďaka svojej geografickej polohe a strategickému významu bol ostrov kolonizovaný a dobývaný takmer všetkými významnými tvorcami dejín - Alexandrom Veľkým, Ptolemaiom, či Richardom III. V roku 1571 ostrov získala Otomanská ríša. Svoju nadvládu si udržala až do roku 1878, kedy ostrov postúpila Veľkej Británii. Veľká Británia spravovala ostrov až do roku 1960. V uvedenom roku po štvorročnom oslobodzovacom boji Cyprus získal nezávislosť a zmluvne bol vyhlásený republikou. Zmluva bola podpísaná obidvoma komunitami, ktoré obývajú ostrov a umožnila tak vznik Cyperskej republiky. Garantmi tejto zmluvy sa stali Helénska republika, Turecká republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. V roku 1974 bol za podpory gréckej junty uskutočnený prevrat, ktorým bola zvrhnutá cyperská vláda spolu s prezidentom Makariosom III. Zmena politickej situácie a nevraživosť medzi oboma komunitami viedla k dvojfázovej vojenskej invázii tureckých ozbrojených síl. Tie obsadili 37 % územia severnej časti ostrova. Od augusta 1974 je tak ostrov rozdelený na dve časti - Cyperskú republiku a Severo-cyperskú tureckú republiku.

Medzi severnou a južnou časťou ostrova sa nachádza tzv. nárazníková zóna (Buffer Zone – BZ, tiež nazývaná zelená línia – Green Line). Túto zónu kontrolujú mierové sily OSN na Cypre UNFICYP (United Nations Forces in Cyprus). Mierová misia (ďalej len „misia“) UNFICYP je jednou z najstarších mierových misií OSN a trvá nepretržite od roku 1964. Cieľom a poslaním misie je udržiavať status quo vo vnútri nárazníkovej zóny, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami, prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove a vykonávať humanitárne úlohy. Zároveň od roku 1974 separuje ozbrojené sily nachádzajúce sa na ostrove v operačnom priestore náraznikovej zóny UNFICYP. 

Národná rada SR svojím uznesením č. 1372 z 10. mája 2001 vyslovila súhlas s vyslaním jednotky OS SR do misie UNFICYP. V máji 2001 tak do misie UNFICYP prišli prví príslušníci slovenských ozbrojených síl. Postupným procesom prevzali velenie v jednom z troch sektorov od príslušníkov AUSHUNCON-u (príslušníci rakúskych a maďarských ozbrojených síl). V júni 2001 sa uskutočnil oficiálny akt odovzdania Sektoru 4 slovenskému veleniu, čím SLOVHUNCON (slovensko-maďarský kontingent) operačne plne zodpovedá za tento sektor. Významnou je skutočnosť, že sa tak stalo po prvýkrát v histórii, čo OS SR prevzali velenie v niektorom zo sektorov misie. Sektor 4 sa nachádza na východ od hlavného mesta a má jednu slovenskú, jednu maďarskú a jednu srbskú strážnu čatu. Srbské zastúpenie je v Sektore 4 od septembra 2011 keď prevzali od SLOVCON druhú čatu, v počte 37 PrV, Spolu s PrV nasadenými v štruktúre veliteľstva UNFICYP a veliteľstva S4 ako aj v priestore Athienou, ktorý je v maďarskej zodpovednosti, pôsobí v UNFICYP celkovo 46 príslušníkov SERBCON. Od septembra 2004 pôsobili v slovenskom kontingente Sektora 4 taktiež 2 dôstojníci chorvátskeho kontingentu na pozíciách MOLO, ktorí v septembri 2014 ukončili svoje pôsobenie a miesta MOLO prevzal späť SLOVCON. Vo veliteľstve misie v Nikózii pôsobí 61 príslušníkov OS SR (vrátane ženijnej čaty). Od septembra 2013 pôsobia na 2 MOLO pozíciách aj príslušníci UACON. Po septembrovej rotácií SLOVCON UNFICYP dňom 22. septembra 2016 došlo k navýšeniu počtov príslušníkov SLOVCON o 10 profesionálnych vojakov (2 PrV – vojenská polícia a 8 PrV – 6. patrolovacie družstvo/3.čata). Po realizácii redukcií vo vojenskej zložke UNFICYP (koncept 802) k marcovej rotácii 2018 došlo k zníženiu počtov o 42 PrV (28 PrV za SLOVCON, 12 PrV za HUNCON, 2 PrV za SRBCON). Príslušníci SLOVCON a HUNCON boli kompletne stiahnutí z roty MFR. Ostatné redukcie boli realizované v rámci počtov Sektoru 4.

Medzi najvýznamnejšie kroky OS SR treba spomenúť prevzatie všetkých pozícií v Sektore 4 v rámci rotácie Aug-Sep/2018, na základe hodnotiacej správy z OSN (DPKO) New York a odporúčaniami stálej misie v New Yorku.
OS SR prevzali 99 pozícií v sektore 4 po partnerských krajinách HUNCON, SERBCON a UACON.

OS SR sa tak stali k 1. septembru 2018 jedinou krajinou v sektore 4.
 

 

Pôsobenie Slovenskej republiky v misii UNFICYP:

Príslušníci OS SR plnia úlohy v priestore operačnej zodpovednosti, ako i úlohy pre potreby velenia misie UNFICYP vyplývajúce z mandátu a poslania misie. Cieľom misie je zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami a prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove. 

Hlavnou úlohou spoločnej jednotky, stanovenej mandátom OSN pre misiu UNFICYP, je udržiavanie prímeria na čiarach zastavenia paľby opozičných síl, zamedzenie opätovného vypuknutia konfliktu a prispievanie k návratu situácie do normálnych podmienok.

Pravidelným hliadkovaním v nárazníkovej zóne jednotky OS SR zamedzujú možnému narušeniu mieru, násilnostiam a konfliktom. V rámci zachovania integrity nárazníkovej zóny plní i operačné úlohy pre zabezpečenie civilných projektov realizovaných v sektore zodpovednosti, operačné úlohy z tzv. protipoľovníckych opatrení a úlohy zabezpečenia pohotovostných síl a prostriedkov v prospech velenia misie UNFICYP.

Novým prvkom v štruktúre misie UNIFCYP po redukcii počtov od roku 2005 sa stali MOLO (Military Observation Liaison Officer), ktorých úlohou je zabezpečiť vyjednávanie a vyššiu formu komunikácie s jednotkami opozičných síl na úrovni styčných dôstojníkov, veliteľov práporov, prípadne veliteľov plukov. Na podporu rastúceho počtu civilných aktivít v Náraznikovej zóne boli veliteľstvom UNFICYP vytvorené v roku 2013 (v rámci vojenskej zložky misie) dve pozície na každý sektor – tzv. SCAMLO (Sector Civil Affairs Military Liaison Officer).

Aktuálne pôsobí na veliteľstve UNFICYP v Nikózii pôsobí 53 príslušníkov OS SR (štáb, ženijná čaty a UN FMPU) a v Sektore 4 vo Famaguste pôsobí 189 príslušníkov OS SR.

Spolu - 242 profesionálnych vojakov OS SR.


Posledná aktualizácia: 21.02.2019, 14:40

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu