Muničné partnerstvo (ASP - Ammunition system partnership)


Podpora zbraňových systémov a techniky a materiálu určeného na obranu (Weapon Systems & Equipment Support, alebo Weapon Systems Partnerships - WSP) je jednou z hlavných oblastí ktorou NSPA podporuje rozvoj materiálových spôsobilostí na účely obrany. Agentúra poskytuje logistickú podporu širokému spektru zbraňových systémov a vojenskému vybaveniu:
  1. Pozemných systémov (bojových vozidiel pechoty, tankov, raketometov a pod...)
  2. Leteckej techniky (lietadlá, helikoptéry, AWACS, bezpilotné prostriedky a pod...)
  3. Námorné systémy (torpéda, bezoblsužné systémy apod...)
  4. Raketové systémy a rakety (zem-zem, zem-vzduch, vzduch-vzduch, vzduch-zem)
  5. Munícia a výbušniny
  6. Pozemné protivzdušné systémy (GBAD)
  7. Sensory a rádiolokačná technika
  8. Systémy velenia a riadenia (C2 systémy)
  9. Komunikačné systémy (NGPC Segment, cryptosystémy, námorné komunikačné systémy, prenosové a satelitné komunikačné systémy
  10. Nasaditeľné spôsobilosti (Deployable Assets - camps)
V súčasnosti existuje v rámci NSPO celkom 31 tzv. "Weapon System Partnership". SR je členom najväčšieho z nich - Arnmunition Support Partnership (ASP). ASP združuje 24 členských krajín + FIN a SWE. Členstvo v ASP otvára pre slovenskú republiku možnosť obstarávať vojenskú muníciu rôznych kalibrov štandardného, alebo špeciálneho určenia pre OS SR, a ďalej je to ponuka na obstaranie špeciálneho materiálu pre pyrotechnikov (POD), demilitarizáciu munície, mín a pyrotechnických elementov, asanáciu územia od výbušných pozostatkov, špeciálny servis a nakladanie s kazetovou muníciou.
 
Členstvom v ASP môžu získať‘ úžitok nielen OS SR, ale aj slovenský obranný priemysel, ktorý má potenciál a kapacity v tejto oblasti na uchádzanie sa o získanie medzinárodných zákaziek, alebo má možnosť podieľať sa na zákazkách od iných členských štátov združených v ASP.
 
Pozn.: Minister obrany SR schválil dokument „Postup zabezpečovania dodávok munície“ dňa 10. marca 2013

Úlohy a ciele ASP
 

Hlavnou oblasťou pôsobnosti ASP je obstarávanie munície a demilitarizácia - koordinácia obstarávania a realizácie demilitarizácie či už priemyselnou, alebo vojenskou cestou je hlavným cieľom tzv. "Muničného partnerstva". Obstarávanie munície je jednou z oblastí, kde sa dá dosiahnuť významné šetrenie zdrojov prostredníctvom konsolidácie užívateľských požiadaviek. Ide o obstarávanie akéhokoľvek druhu munície a výbušnín pre pozemné, vzdušné a námorné sily. Agentúra disponuje expertízou v oblasti výbušnín a munície, špecificky v oblasti POD (Explosive Ordnance Disposal) a IEDD (Improvised Explosive Devices Disposal), LOVA výbušnín (Low-voulnerability Explosives), špeciálnych síl a nesmrtiacej munície (Non-lethal ammunition, Less-lethal ammunition). V rámci tejto pôsobnosti Agentúra v rámci kontraktov obstarávania organizuje transport dodávok priamo od výrobcu k používateľovi. Agentúra nikdy nezabezpečuje skladovanie dodávok vo svojich zariadeniach.
 
Pre účely efektívneho obstarávania tovarov a služieb v oblasti pôsobnosti ASP Agentúra vyvinula elektronickú databázu "NATO Ammunition Data Base (eNADB)". Táto databáza zabezpečuje on-line bezpečnostný prístup k technickým a logistickým informáciám o munícii a výbušninách.

Demilitarizácia munície - Ammunition Demilitarization

V rámci týchto činností NSPA v mene zákazníka sprostredkováva kontrakty na ničenie a nakladanie s prebytočnou a neupotrebiteľnou muníciou. Udržiava a monitoruje tieto kontrakty až do ich uzatvorenia (ukončenia). Osobitný dôraz pritom dáva na výber kontraktora z hľadiska zaručenia ekonomického a ekologického spôsobu nakladania s muníciou a výbušninami. V niektorých prípadoch môžu byť zostatkové materiály z demilitarizácie munície ďalej komerčne využité cestou offsetov, čo môže byt‘ pre zákazníkov NSPA zaujímavé.

Agentúra pokrýva projekty týkajúce sa konvenčnej munície a výbušnín, avšak má expertízu aj v oblasti kazetovej munície, Munície obsahujúcej biely fosfor a ochudobnený urán.
 

Možnosti efektívneho využitia ASP
 

Agentúra NATO pre podporu (NATO Support Agency - NSPA) sprostredkováva pre svojich klientov tovary a služby prostredníctvom existujúcich kapacít priemyslu členských krajín. SR je zároveň od roku 2011 členom v partnerstve pre muníciu (Ammunition System Partnership — ASP), organizovanom v pôsobnosti NSPA. SR platí prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MO SR každoročné príspevky do rozpočtu Agentúry a rovnako platí každoročné príspevky aj do ASP. MO SR je povinné za tieto verejné výdavky zabezpečiť pre rezort obrany finančne efektívne dodávky tovarov a služieb na účely obrany.

Podľa princípu "Contracts let in Nations" môže priemysel SR získať zákazky v objeme rovnajúcom sa objednávkam rezortu obrany prostredníctvom NSPA v režime "Contracts placed via NSPA". SR doposiaľ nedokázala zabezpečiť túto tzv. "vyváženú bilanciu".

S ohľadom na uvedené je viac než zrejmé, že využívanie služieb ASP môže byt‘ veľmi prospešné nielen Ministerstvu obrany SR pri zabezpečovaní potrieb OS SR. Zabezpečovanie potrieb finančne a časovo efektívnou cestou a predovšetkým s veľkou mierou zabezpečenia Interoperability, Interchangebility a Commonality dodávaných tovarov. Priemysel SR môže na druhej strane získať významné benefity z umiestňovania slovenských produktov na medzinárodnom trhu.


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu