Operácia ALTHEA, Bosna a Hercegovina


Základné informácie:

oficiálny názov:

European Union Force
in Bosnia and Herzegovina

vznik:

2. december 2004 (Rezolúcie BR OSN 1551/2004 a 1575/2004)

Mapa KFOR

miesto pôsobenia:

Bosna a Hercegovina

veliteľstvo EUFOR:

Sarajevo (Camp Butmir)

operačný veliteľ  ALTHEA:

genmjr. Reinhard TRISCHAK(Rakúsko)

veliteľ slovenského kontingentu
(veliteľ LCC):

pplk. Mgr. Peter GAVAČ

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

51 (uznesenia NR SR č. 1358 z 1. decembra 2004, č. 194 zo 7. decembra 2010, č. 1975 z 25. septembra 2015)

Aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

 41 (august 2019)

webová stránka:

stránka operácie ALTHEA
operácia ALTHEA na stránke Rady EÚ

Logo EUFOR

Po rozpade Juhoslávie v roku 1992 prešla Bosna a Hercegovina krvavou občianskou vojnou medzi hlavnými etnickými a náboženskými skupinami: Srbmi, Chorvátmi a moslimami, spojená s masovými vraždami, znásilňovaním žien, etnickými čistkami a systematickým ničením územia. Občiansku vojnu sa podarilo utlmiť len vonkajšou intervenciou. V roku 1995 bola v americkom Daytone pod patronátom vtedajšieho prezidenta Billa Clintona dojednaná mierová dohoda, na ktorej dodržiavanie dohliadali na území Bosny a Hercegoviny vojaci NATO. Bol dosiahnutý krehký politický kompromis - krajina ostala po roku 1996 formálne jednotná len vďaka federalizácii na moslimsko-chorvátsku federáciu Bosny a Hercegoviny a Republiku Srbskú, oddelených 4 km zónou separácie.

Operácia EUFOR ALTHEA (názov je podľa mena gréckej bohyne uzdravenia) bola spustená 2. decembra 2004 a vznikla transformáciou zo stabilizačnej operácie NATO SFOR, ktorá v krajine pôsobila v rokoch 1997-2004. Presun kompetencií bol uskutočnený na základe dohody Berlín Plus o spolupráci medzi NATO a EÚ a v súčasnosti ide o jedinú operáciu realizovanú na základe tejto dohody. Veliteľom operácie ALTHEA (OpCdr) je zástupca vrchného veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe (D-SACEUR) gen. por. Olivier Rittimann (Francúzsko) so sídlom v SHAPE (OHQ). Veliteľom síl operácie ALTHEA je genmjr. Reinhard TRISCHAK. Po prevzatí hlavnej zodpovednosti za udržiavanie bezpečného prostredia v Bosne a Hercegovine EÚ, vojenskú prítomnosť NATO v krajine predstavuje veliteľstvo NATO Sarajevo. Medzi úlohy operácie ALTHEA patrí zabezpečiť vojenskú „odstrašujúcu“ prítomnosť a  bezpečné prostredie (Safe and Secure Environment – SASE) s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia. Taktiež podporuje Úrad vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva (OHR), ktorý bol vytvorený Daytonskou mierovou dohodou z roku 1995. Od 1. mája 2010 bola spustená aj neexekutívna - podporná a poradenská časť operácie, ktorej úlohou je podpora ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny pri výcviku a budovaní jednotiek pre účasť v medzinárodných operáciách. V súčasnosti je teda operácia ALTHEA charakterizovaná ako tzv. hybridná, t.j. plniaca exekutívne (výkonné) i neexekutívne (podporné) úlohy.

Operácia ALTHEA je súčasťou komplexného prístupu EÚ k bezpečnostnej, politickej a sociálno-ekonomickej stabilizácii Bosny a Hercegoviny a zapadá do celkovej mozaiky stabilizačných cieľov EÚ v regióne západného Balkánu. V snahe o splnenie tohto cieľa pôsobí EÚ v krajine okrem operácie ALTHEA aj prostredníctvom osobitného predstaviteľa EÚ (EUSR), ktorým je Peter SORENSEN. EUFOR ALTHEA mala pôvodne mandát na približne 1300 príslušníkov, avšak v dôsledku ich nedostatku bola postupne rekonfigurovaná a redukovaná. Od 1. septembra 2012 tak v krajine pôsobí celkovo do 600 príslušníkov síl EUFOR. Zníženie počtu vojakov prítomných v Bosne a Hercegovine je na základe rekonfigurácie operácie kompenzované poskytnutím okamžitých záloh (Immediate Reserves), ktoré sa nachádzajú v prispievateľských krajinách a pripravených zasiahnuť v Bosne a Hercegovine, a to na zavolanie operačného veliteľa.

Mandát operácie ALTHEA je naviazaný na mandát Bezpečnostnej rady OSN, ktorý je predlžovaný na ročnej báze. Mandát operácie bol v novembri 2018 predĺžený o ďalší rok, a to do novembra 2019 (BR OSN č. 2443).


Pôsobenie Slovenskej republiky v operácii EUFOR ALTHEA

Od začiatku operácie do súčasnosti pôsobia na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1358 z 1. decembra 2004 dôstojníci ozbrojených síl SR na veliteľstve EUFOR ako aj na veliteľstve NATO v Sarajeve. V rokoch 2006 – 2010 (uznesenie NR SR č. 2003 zo 14. decembra 2005) OS SR do operácie ALTHEA prispievali strážnou čatou v Kempe Butmir 2 v Sarajeve. Počas roku 2009 OS SR na obdobie od februára do júna 2009 poskytli dva dopravné vrtuľníky, ktoré boli využívané na transportné, špeciálne a výcvikové lety.

Na základe operačných potrieb bolo pôsobenie strážnej čaty OS SR v operácii ALTHEA ukončené (uznesenie NR SR č. 194 zo 7. decembra 2010) a od roku 2011 OS SR prevzali zodpovednosť za 3 styčné a pozorovacie tímy (Liaison and Observation Teams - LOT) V Novo Sarajeve, Foči a Višegrade. Hlavnými úlohami LOT tímov je zabezpečovanie styku s predstaviteľmi miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií a štruktúrami medzinárodných organizácií v priestore operácie, s cieľom zabezpečiť adekvátnu reakciu EÚ na prípadné zmeny bezpečnostnej situácie. Od 1. marca 2011 do 31. augusta 2012 Slovenská republika plnila úlohy vedúcej krajiny v Regionálnom koordinačnom centre – Juh (RCC-South), ktoré zabezpečovalo riadenie a koordináciu medzi LOT tímami rozmiestnenými na juhu krajiny a zložkou veliteľstva EUFOR zodpovednou za situačný prehľad.

V dôsledku rekonfigurácie operácie boli regionálne koordinačné centrá v septembri 2012 nahradené jedným Koordinačným centrom pre LOT (LOT Coordination Centre - LCC), zastrešujúce všetky LOT tímy na v Bosne a Hercegovine. SR je od 1. septembra 2012 vedúcou krajinou v LCC, ktoré dohliada na monitorovanie situácie (Situation Awareness) na celom území Bosny a Hercegoviny.

Od 21. októbra 2015 bola nasadená nová spôsobilosť (uznesenie NR SR č. 1975 z 25. septembra 2015) a to príspevok vojenskej polície MO SR o počte 2 príslušníkov v medzinárodnej jednotke vojenskej polície (IMP – International Military Police) veliteľstva EUFOR, ktorí vykonávajú rutinné úlohy policajného zabezpečenia v priestore kempu BUTMIR a zabezpečenie prevencie a kontrol podľa potrieb v priestore operácie.

Posledná aktualizácia: 21.08.2019, 08:18

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu