Operácia Resolute Support, Afganistan


Základné informácie:

oficiálny názov:

Resolute support

vznik:

1. januára 2015

Umiestnenie v Afganistane

miesto pôsobenia:

Afganistan

veliteľstvo RS:

Kábul

veliteľ RS:

gen. Austin Scott MILLER (USA)

veliteľ slovenského kontingentu:

pplk. Ing. Richard KIRÁLY

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

66 (uznesenie NR SR č.1531 z 11. decembra 2014)

aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

33 (Jún 2019)

webová stránka:

web NATO - RS

Operácia Resolute Support vznikla dňom 1. januára 2015 na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady NATO z 28. novembra 2014 a platnej dohody o statuse síl (SOFA). Táto operácia je svojím charakterom odlišná od predchádzajúcej operácie ISAF, nakoľko je menšia (k mesiaci apríl 2018 do 15.623 vojakov) a jedná sa o nebojovú operáciu zameranú na výcvik, poradenstvo a podporu. Jej hlavným cieľom je podpora budovania a rozvoja schopností Afganských národných obranných a bezpečnostných síl (Afghan National Defence and Security Forces - ANDSF) a Afganských bezpečnostných inštitúcií (Afghan Security Institutions - ASI), ktoré budú pod efektívnou civilnou kontrolou a riadením schopné čeliť bezpečnostným výzvam v krajine. Konečným cieľom operácie Resolute Support (RS) je dosiahnutie takého stavu, kedy je afganská vláda schopná prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, rešpektujúc ľudské práva a zákon, bez potreby podpory NATO.

Operácia Resolute Support je zameraná predovšetkým na výcvik, poradenstvo a asistenciu afganským bezpečnostným zložkám, tak aby dosiahli udržateľnú úroveň spôsobilostí v oblasti obrany a ochrany obyvateľov Afganistanu. Medzi hlavné úlohy RS patria:

Výcvik (TRAIN)

 1. Tvorba výcvikových programov
 2. Výstavba a podpora výcvikových inštitúcií s cieľom generovať a cvičiť sily ANDSF
 3. Zaviesť a rozvíjať hodnotenie výcviku
 4. Výcvik ANDSF zameraný na:
  1. opatrenia proti civilným obetiam
  2. vedenie operácií v medziach zákona
  3. ochranu ľudských práv
  4. ochranu a rešpektovanie žien a detí
  5. redukciu korupcie
  6. vojenské/policajné povinnosti v súlade s AFG ústavou a zákonmi


Poradenstvo (ADVISE)

 1. Podpora a ovplyvnenie výstavby ANDSF prostredníctvom pozorovania, vyhodnocovania a hlásenia
 2. Koordinácia a distribúcia informácií na všetkých stupňoch a medzi jednotlivými zložkami
 3. Civilná kontrola a dohľad nad ANDSF

Asistencia (ASSIST)

 1. Výstavba a rozvoj systémov, procesov a postupov ANDSF pri plánovaní, programovaní, finančnom manažmente a administratívnej podpore


Základné štruktúry velenia a riadenia pre RS boli prevzaté z bývalých štruktúr ISAF, regionálne operačné veliteľstvá boli transformované na TAAC (Train, Advise and Assist Command) nasledovne:

CSTC-A – Combined Security Transition Command – Afghanistan
TAAC - North, HQ Mazar-e Sharif
TAAC - South, HQ Kandahár (KAF)
TAAC - East, HQ Bagram (BAF)
TAAC - West, HQ Herat
TAAC - Capital, HQ Kábul (Camp HKIA)
TAAC - Air, HQ Kábul (Camp HKIA)
TF Southwest (provincie Helmand a Nimruz)
TF Southeast (provincie Paktia, Paktika, Logar, Wardak, Ghazni, Khost a Bamyan

Pôsobenie OS SR v RS:

 1. národný podporný prvok (National Support Element - NSE) - národné velenie a riadenie, koordinácia plnenia operačných úloh, logistická a operačná podpora, administratívne, personálne a finančno-ekonomické zabezpečenie jednotky SLOVCON RS. Presadzovanie národných záujmov, vedenie operačného prehľadu príspevkov OS SR, príprava podkladov pre spravodajské informácie. Zabezpečenie prijatia, ubytovania a presunov príslušníkov OS SR v rámci priestoru operácie.
 2. štábni dôstojníci vo veliteľských štruktúrach (HQ RS)
  1. traja dôstojníci OS SR a jeden poddôstojník OS SR plnia úlohy na veliteľstve operácie v Kábule
   • 3x dôstojníci v rámci operačného štábu veliteľstva operácie RS AFG
   • 1x poddôstojník – zdravotník v rámci zdravotníckeho zariadenia ROLE 1 HQ RS
  2. jeden poddôstojník OS SR plní špecifické úlohy v rámci štábov veliteľstva operácie RS AFG dislokovaných na základni Bagram Airfield,
   • 1x poddôstojník v podriadenosti NSOCC-A (NATO Special Operations Component Command – Afghanistan – Veliteľstvo komponentu síl pre špeciálne operácie - Afganistan)
 3. príspevok do ROLE 2 HKIA – zdravotnícky personál OS SR nasadení za účelom všeobecnej zdravotníckej podpory v rámci ROLE 2 na základni HKIA v Kábule,
 4. vojenskí poradcovia v oblasti spôsobilostí špeciálnych síl – (Special Operations Advisory Team – SOAT) vykonávanie výcviku, poradenstva a asistencie špeciálnym silám ANDSF v oblasti rozvoja spôsobilostí špeciálnych operácií, v oblasti boja proti terorizmu a v oblasti boja proti drogám.

Posledná aktualizácia: 24.05.2019, 12:44

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu