Profesionál, 11. decembra 2008


V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky sa na pôde Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši konal už 3. ročník podujatia pod názvom Veda nás spája. Čo všetko sa počas vedeckého týždňa udialo, to uvidíte v dnešnom Profesionálovi.
dátum: 11.12.2008 čas: 8:10 min. veľkosť: 36.12 MB prehrať záznam prehrať záznam

V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky sa na pôde Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši konal už 3. ročník podujatia pod názvom Veda nás spája. Čo všetko sa počas vedeckého týždňa udialo, to uvidíte v dnešnom Profesionálovi.

 

plk. gšt. Pavel NEČAS, prorektor pre vedu AOS:

"Hlavnou úlohou celého Týždňa vedy a techniky v kontexte s vyhlásením Európskej únie, je stimulovať záujem mladých ľudí o vedu a techniku, o výskum a vývoj a zároveň vytýčiť nové cesty a nové priestory pre rozšírenie platformy vedy a výskumu a výskumu a vývoja."

 

Doc. Ing. Peter DROPA, PhD., vedúci skupiny Katedry strojárstva AOS:

"V rámci Týždňa vedy na Katedre strojárstva bolo predstavené pracovisko komplexnej diagnostiky, ktoré vlastne pozostáva zo základnej diagnostiky a doplnené je vibrodiagnostikou."

 

voj. Peter KAINA, študent 3. ročníka AOS:

"Pred dvoma rokmi ma zaujala problematika vibroakustickej diagnostiky a odvtedy sa ako pomocná vedecká sila venujem tejto problematike. V neskoršom období som sa zameral na vibrodiagnostiku, ktorú by som rozdelil do dvoch častí. V prvej časti je to vibrodiagnostika komplexná diagnostika motora a chodov motora, v ktorej je možnosť odhalenia detekcie porúch. A v druhej časti je to diagnostika, ktorú zameriavame na odpruženie vozidla, kde robili pokusy pri náraze vozidla na prekážku a zisťovaniu času, ktorý toto vozidlo potrebuje na dokmitanie. V tejto práci by som ďalej chcel pokračovať a chcel by som ju zavŕšiť bakalárskou prácou."

 

Ing. Václav KRÁLIK, PhD, odborný asistent Katedry elektroniky AOS:

"Na Katedre elektroniky prezentujeme výsledky práce študentov, ďalej prezentujeme riešenia vedeckých úloh. Napríklad v oblasti robotiky riešime v súčasnosti problematiku spojenú s mapovaním vnútorných priestorov pomocou laserového skenera. Táto problematika sa dá využiť vo vojenstve na skenovanie zamínovaných, alebo iných nebezpečných priestorov."

 

Doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.:

"Nachádzame sa na Katedre informatiky, študenti v rámci tohto týždňa sa zoznámili jednak s problematikou pracoviska pre modelovanie a výstavbu počítačových sietí a takisto navštívili vysoko výkonné pracovisko, tzv. počítačový kryt, ktorý je používaný práve k riešeniu vysokovýkonných výpočtov."

 

mjr. Peter DUBJAN, vedúci skupiny simulačných technológií AOS:

"V priebehu Týždňa vedy študentom sme ukazovali možnosti a spôsoby prípravy a vykonania simulačných technológií, taktiež rôznych cvičení, predovšetkým činnosti delostrelectva, riadenie paľby protivzdušnej ochrany a tiež aj navádzania vrtuľníkov na rôzne ciele."

 

voj. Jaroslava GOROVÁ, študentka 2. ročníka AOS:

"Som veľmi rada, že sa na Akadémii ozbrojených síl konal takýto Týždeň vedy, pretože ma to veľmi zaujalo a už sa teším do ďalšieho semestra, kedy to budeme mať prednášané a budem to mať ako ďalší predmet."

 

Mgr. Ján PÁPAY, vedúci Ústavu telesnej výchovy a športu AOS:

"V rámci Týždňa vedy sme pripravili toto pracovisko a cieľom je práve spopularizovať takéto merania a ukázať ľuďom, že takýmito testami funkčnej diagnostiky sa viac dozvedia o svojom zdravotnom stave, ako pri bežnej návšteve u lekára. Pretože pri záťaži sa prejaví ako je na tom ten organizmus, čo je schopný zniesť, či je zdravý a podobne."

 

MUDr. Juraj SÝKORA, primár odd. funkčnej diagnostiky a telových. lekárstva ÚVN Ružomberok:

"Po odmeraní základných antropometrických dát výšky, váhy, hmotnosti, meriame pľúca, úsilný výdych, že koľko naraz nadýchne a vydýchne, a potom v druhom meraní meriame vitálnu kapacitu, čiže kapacitu pľúc maximálnu koľko môže vydýchnuť na jeden nádych. Robíme vyšetrenie EKG v kľude a v záťaži, zotavovacia fáza a na tomto EKG vidíme jednak či je to normogram, alebo sú nejaké odchýlky od zdravotnej normy a takisto dá sa potom, tento softvér sám si vyráta, vypočíta jeho fyzickú zdatnosť z pulzovej frekvencie, zo zotavovania, ako zotavuje sa rýchle a dochádza k objektívnym výsledkom jeho funkčného stavu srdca a pľúc."

 

J. PÁPAY:

"Cieľom v tomto týždni je spopularizovať toto pracovisko a nielen toto pracovisko, ale zároveň aj vedeckú prácu ústavu za posledné roky, čiže vonku máme malú výstavku, kde sú všetky naše publikácie, študentská vedecká odborná činnosť a zároveň je cieľom aj tohto týždňa vedy pritiahnuť študentov do práce s nami do ďalších rokov."

 

Doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD., vedúci skupiny rádioelektroniky AOS:

"Naša Katedra elektroniky pripravila pre týždeň vedy ukážky niektorých priestorov, ktoré reprezentujú najnovšie technológie používané v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tak, ako iné pracoviská Akadémie ozbrojených síl, aj naša katedra pravidelne vypisuje výberové konanie na miesta pomocných vedeckých a pedagogických síl. V rámci tohto konkurzu ponúkame študentom možnosť výberu z rôznych vedeckých disciplín v oblasti elektroniky, rádioelektroniky a rádiolokácie. Naši študenti si môžu vybrať z rôznych oblastí a prakticky každý študent si môže nájsť svoje uplatnenie v rámci týchto vedeckých krúžkov."

 

Ing. Milan MAJERKO, vedúci akademickej knižnice AOS:

"Akademická knižnica v rámci Týždňa vedy a techniky pripravila pre svojich používateľov zaujímavé akcie medzi ktoré patrí výstava knižničných noviniek, ktorá je vystavená v študovni akademickej knižnice a predajná výstava kníh a odbornej literatúry pre všetkých našich používateľov."

 

P. NEČAS:

"Pre nás osobne ako vedenie Akadémie ozbrojených síl má tento týždeň veľký význam. Jednak plníme určitý záväzok v rámci Európskej únie, ďalej plníme určitý záväzok v rámci partnerského ministerstva školstva a naďalej sa nám, a veríme tomu pevne, že po po ukončení tohto Týždňa vedy a techniky sa otvárajú nové vízie pre našich študentov a mladých dôstojníkov v oblasti vedy a techniky, v oblasti výskumu a vývoja."


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu