Stále zastúpenie SR pri NSPA - Slovak Liaison Officer (SLLO)


Zámery MO SR
 

Centrálne obstarávanie tovarov a služieb prostredníctvom NSPA je pre členské krajiny v mnohých prípadoch výhodnejšie a finančne efektívne. V podmienkach MO SR neustále narastá potreba efektívnejšieho obstarávania a dodávok tovarov a služieb.

Tu je veľký potenciál rozvoja vzájomnej mnohonárodnej spolupráce, ktorá v konečnom dôsledku môže viesť k zníženiu národných výdavkov na budovanie a rozvoj požadovaných operačných spôsobilostí, zabezpečenie vysokej kvality dodávok a interoperability systémov.

Veľkým prínosom je aj otvorenie cesty pre národný priemysel a jeho postupnú kvalitatívnu integráciu do podmienok Európskeho a svetového zbrojného priemyslu. Narastá potreba zabezpečenia určitého podielu obranného priemyslu Slovenskej republiky na zákazkách a zadaniach NSPA.

Z toho dôvodu MO SR zriadilo stálu pracovnú pozíciu SR pri hlavnom štábe NSPA so štatútom "styčný dôstojník SR pri NSPA" (Slovak Liaison Officer). Slovenská republika ako jeden z mála spojencov nemá takéto zastúpenie pri NSPA. Skúsenosti potvrdzujú, že LO pri NSPA je dôležitým predpokladom pri sprostredkovávaní kontaktov medzi relevantnými zložkami rezortu obrany a NSPA. LO poskytuje možnosť flexibilne reagovať na požiadavky rezortu obrany, požiadavky obranného priemyslu SR, ktorý je tiež zainteresovaný na modernizácii Ozbrojených síl.

Z doterajších skúseností krajín, ktoré majú rozvinutý efektívny vzťah medzi ústredím a NSPA vyplýva, že pri aktívnej a cielenej činnosti LO sa finančné náklady spojené s jeho pôsobením pri NSPA do značnej miery vykompenzujú profitom pre OS vo forme efektívne vynaložených finančných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb a pri získaní zákaziek od NSPA pre domáci obranný priemysel.
 

Úlohy styčného dôstojníka SR pri NSPA - SLLO

  • Presadzovanie záujmov SR na rokovaniach dozornej rady NSPO a na rokovaniach logistického, administratívneho a finančného výboru NSPO
  • Účasť na pravidelných rokovaniach o budúcich projektoch NSPA - identifikácia prieniku záujmov SR a plánovaných projektov NSPA
  • Účasť na všetkých ďalších aktivitách organizovaných na pôde NSPA, ako napr. priemyselné dni ostaných CK a účasť na ďalších neformálnych stretnutiach, ktoré umožnia identifikovať budúce požiadavky NSPA a požiadavky CK
  • Distribúcia požiadaviek relevantným orgánom MO SR a slovenským subjektom a informačná ofenzíva o požiadavkách NSPA relevantným orgánom a organizáciám v SR
  • Podieľanie sa na definovaní interných procesov na MO SR a v relevantných orgánoch a organizáciách obranného priemyslu, ktoré môžu zefektívniť využívanie potenciálu NSPA pre MO SR a obranný priemysel SR
  • Podpora efektívneho obstarávania tovarov a služieb prostredníctvom NSPA
  • Sprostredkovávanie informácií o aktuálnych a budúcich požiadavkách na tovary a služby členských štátov NSPA a NATO. V nadväznosti na kapacity priemyslu SR podieľanie sa na ich získavaní v prospech MO SR a obranného priemyslu SR
  • V rámci stanovených úloh a kompetencií vo väzbe na ambície MO SR a ambície obranného priemyslu SR organizovanie rokovaní, ktorých cieľom bude lobbing v prospech SR ako aj efektívna akvizícia v prospech MO SR a posilnenie podielu obranného priemyslu SR na zákazkách a zadaniach NSPA
  • Koordinovanie akvizície tovarov a služieb pre MO SR s centrálnym obstarávateľom MO SR


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu