MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vestníky MO SR vydané v roku 2019


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 61, 4. septembra 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 61/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 114/2015 o podrobnostiach služobného hodnotenia, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, o komisii podľa § 57 ods. 2 zákona č. 281/ 2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o náležitostiach rozhodnutia o odvolaní proti služobnému hodnoteniu a o odvolacích orgánoch v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 39/2018
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 62/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 83/2015 o kritériách na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnostiach na vymenovanie profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 35/2018

Vestník MO SR, čiastka 60, 4. septembra 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2019

Vestník MO SR, čiastka 59, 4. septembra 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2018 o štandarde riaditeľa Vojenského spravodajstva
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 57, 3. septembra 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 57/2019 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

Vestník MO SR, čiastka 56, 2. septembra 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 56/2019 o podrobnostiach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Vestník MO SR, čiastka 55, 2. septembra 2019

 1. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 9/2019 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenského obranného štandardu
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 53, 26. augusta 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2019 o určení najvyššej sumy náhrady výdavkov na zabezpečenie vzdelania dieťaťa pre krajinu dočasného vyslania na školský rok 2019/2020
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenskej doktríny a služobných pomôcok
 3. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie 5. pluku špeciálneho určenia o vydaní 1. novely služobnej pomôcky, ktorou sa mení a dopĺňa služobná pomôcka Národný program výcviku predsunutých leteckých navádzačov (evid. zn. SPJ-3-16/JTAC)

Vestník MO SR, čiastka 52, 15. augusta 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 51/2017 o zahraničných aktivitách v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2018

Vestník MO SR, čiastka 51, 15. augusta 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2019 o riadení korupčných rizík

Vestník MO SR, čiastka 50, 15. augusta 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 51/2019, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 49, 14. augusta 2019

 1. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 6/2019 o zapožičaní bojovej zástavy
 2. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 7/2019 k 75. výročiu Slovenského národného povstania
 3. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 8/2019 k 27. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 4. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 50/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 105/2015 o podrobnostiach o povolení výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 46/2018
 5. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia k zabezpečeniu účasti vojenského a civilného personálu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na kurzoch organizovaných Agentúrou NATO pre komunikáciu a informácie č. SEĽUZ-138-16/2019-OdRĽZ z 31. júla 2019

Vestník MO SR, čiastka 48, 2. augusta 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2019 o priznaní znakov
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 60. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní interných predpisov
 4. Oznámenie sekcie modernizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na uskutočňovanie procesov a činností súvisiacich s projektom vyzbrojovania č. SEMOD-49-37/2019 z 23. júla 2019
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 47, 26. júla 2019

 1. Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby v znení metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2016

Vestník MO SR, čiastka 46, 26. júla 2019

 1. Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2017 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe

Vestník MO SR, čiastka 45, 26. júla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 47/2019 o určení sumy nákladov a spôsobe výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 48/2019 o určení sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a o spôsobe výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 59. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Redakčné oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o oprave tlačovej chyby
 5. Redakčné oznámenie

1 2 3 4 >>