Vzdušné sily OS SR


Prvého januára 2000 vzniklo veliteľstvo vzdušných síl na báze 3. zboru letectva a PVO ako orgán velenia a riadenia vzdušných síl. Vzdušné sily patria medzi zložky OS SR a sú určené na obranu zvrchovanosti Slovenskej republiky a dôležitých politických a hospodárskych centier, regiónov, ako aj na ochranu vojsk pred údermi vzdušného protivníka a na priamu podporu boja pozemných síl. Podieľajú sa na mierových a humanitárnych operáciách, na eliminácii vojenských a nevojenských ohrození a na podpore operačnej a taktickej mobilnosti. Letectvo a protivzdušná obrana aj v mieri plní prostredníctvom vyčlenených síl a prostriedkov úlohy blízke bojovému použitiu v pohotovostnom systéme s pôsobnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

Veliteľstvo vzdušných síl je dislokované vo Zvolene. Veliteľom 3. zLaPVO bol od 1. apríla 1994 do septembra 1998 (do 1. apríla 1994 zástupca veliteľa LaPVO Armády SR) generálmajor Ing. Jozef Pivarči, veliteľom LaPVO v rokoch 1993 – 1994 a následne funkciu náčelníka štábu LaPVO v rokoch 1994 – 1999 vykonával generálporučík Ing. Štefan Gombík. Veliteľom vzdušných síl od 1. januára 2000 do októbra 2005 bol generálmajor Ing. Jozef Dunaj a od novembra 2005 funkciu vykonáva generálmajor Ing. Juraj Baránek.

V súčasnosti medzi hlavné zložky vzdušných síl patrí: LZ Sliač, LZ Prešov, sdk Kuchyňa, bvrps Zvolen a plrb Nitra s protilietadlovými raketovými skupinami v Nitre, Pezinku a Rožňave.

LZ Sliač, ktorej v auguste 2002 prezident SR zapožičal čestný názov Letecká základňa generálmajora Otta Smika, zabezpečuje činnosť stíhacieho leteckého krídla, zaradeného do pohotovostného systému protivzdušnej obrany.

Sdk Kuchyňa plní úlohy spojené s prepravou v rámci OS SR a LZ Prešov, ktorej taktiež prezident SR v septembri 2003 zapožičal čestný názov Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša, má na starosti činnosť vrtuľníkového leteckého krídla.

Protilietadlová raketová brigáda Nitra s protilietadlovými raketovými skupinami zabezpečuje obranu vzdušného priestoru SR.

Vzdušné sily majú vo výzbroji stíhacie lietadlá MiG-29, bojové vrtuľníky Mi-24 a dopravné lietadlá a vrtuľníky vrátane vrtuľníkov špeciálneho určenia (L-410 Turbolet, An-24 Coke, An-26 Curl, Mi-17, Mi-8, Mi-2). Taktiež sú vo výzbroji cvičné lietadlá L-39 Albatros a L-29 Delfín. PVO vzdušných síl je vyzbrojená protilietadlovými komplexmi typu KUB.

Proces realizácie štrukturálnych zmien po vzniku veliteľstva vzdušných síl, ktorý naďalej prebiehal vo vzdušných silách, dosahoval nasledujúce organizačné štruktúry: veliteľstvo vzdušných síl, Centrum riadenia vzdušných operácií (CRVO) Zvolen, štyri LZ (Sliač, Piešťany, Prešov, Kuchyňa), tri plrb (Nitra, Rožňava, Pezinok), jedna protilietadlová raketová technická základňa a ďalšie podporné a zabezpečovacie jednotky. K 31. 10. 2001 medzi hlavné zložky vzdušných síl patrili CRVO Zvolen, 3 LZ, 2 plrb, spojpr, prRLPs, prpv a v rokoch 2005 až 2006 došlo k nasledujúcim organizačným zmenám: k 31. 12. 2005 – plrb Nitra s protilietadlovými raketovými skupinami v Nitre, Pezinku a Rožňave, 1. 4. 2006 sdl Kuchyňa sa transformovalo na sdk a transformáciou CRVO, prRLPs, spojpr a prpv vzniká brigáda velenia, riadenia a prieskumu (bvrps) Zvolen.
 
V rámci pokračujúcej reformy ozbrojených síl v roku 2006 bola 1. apríla 2006 vytvorená Brigáda velenia, riadenia a prieskumu so sídlom vo Zvolene. Vznikla transformáciou štyroch samostatných útvarov: Centra riadenia vzdušných operácií, práporu rádiolokačného prieskumu, práporu podpory velenia vzdušných síl a spojovacieho práporu. Súčasnú organizačnú štruktúru bvrps tvoria: operačné centrum, prápor rádiolokačného prieskumu, spojovací prápor vzdušných síl (VzS), prápor podpory velenia VzS a skupina taktického leteckého navádzania.

Autor: VHÚ - Imrich Purdek


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu