Katedrála sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch


Bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 13. júna 2009 slávnostne konsekroval nový chrám v Bratislave – Krasňanoch a daroval ho do užívania Ordinariátu OS a OZ Trinitársky v Bratislave – Starom meste. Novopostavený chrám v Krasňanoch bol zároveň povýšený na katedrálny chrám vojenského ordinára zasvätený sv. Šebastiánovi, patrónovi vojakov i samotného Ordinariátu OS a OZ SR. Pritom si naďalej zachoval funkciu aj filiálneho kostola račianskej farnosti pre veriacich žijúcich na sídlisku v Krasňanoch. Vystihla sa tak skutočnosť jednoty Cirkvi a Božieho ľudu, lebo kapláni Ordinariátu OS a OZ SR, ktorí nový chrám odvtedy spravujú, zodpovedne slúžia aj veriacim Bratislavskej arcidiecézy. Nová katedrála Ordinariátu OS a OZ SR je novým, moderným chrámom postaveným v 21. storočí v duchu modernej liturgie, ako zaujímavý a príťažlivý Boží stánok. Chrám bol riešený v súlade s požiadavkami liturgie a administrácie farnosti a bude slúžiť ako zhromažďovací priestor. Chrám bol riešený v súlade s požiadavkami liturgie a administrácie farnosti, a tiež ako zhromažďovací priestor. Nemôže sa preto pochváliť niekoľkostoročnou históriou, ako iné biskupské katedrály vo svete. Napriek tomu sa však jej história už začala písať. Pri svojej druhej pastoračnej návšteve Slovenska l. júla 1995 posvätil blahej pamäti pápež Ján Pavol II. prvý základný kameň chrámu v Krasňanoch, ktorý sa ale stratil. Pri svojej tretej návšteve Slovenska dňa 14. septembra 2003 posvätil náhradný základný kameň. Chrám sa začal stavať po niekoľkých rokoch úprimnej modlitby veriacich. Obdobiu výstavby predchádzalo zabezpečenie pozemku v roku 2006 a príprava projektovej dokumentácie. Víťazom konkurzu na projekt chrámu sa stal Ing. arch. Ladislav Bánhegyi. Navrhovaný projekt prešiel cez liturgickú komisiu Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy, aby chrám spĺňal všetky liturgické predpisy. Stavebné povolenie bolo vydané v januári v roku 2007. Na výstavbu boli vyčlenené peniaze, ale uskutočnili sa aj dobrovoľné zbierky a mnohí farníci darovali aj finančné prostriedky priamo na účel výstavby chrámu na zriadené účty. Požehnanie stavebného pozemku sa uskutočnilo 18. marca 2007. V tomto roku tak boli postavené základy, obvodové múry, steny a strecha na pastoračnom centre. V roku 2008 bola hrubá stavba kostola prikrytá strechou, boli osadené okná a dvere a začalo sa s prácami v interiéroch. V roku 2009 boli zrealizované dokončovacie práce na interiéroch a priľahlých vonkajších priestoroch. Stavba bola ukončená v lete v roku 2009 kolaudáciou a slávnostnou konsekráciou a odovzdaním do užívania. Krasňany tak dostali novú modernú dominantu. Stavbu tvorí oválny chrámový priestor s emporou a 25 m vysokou vežou na strane vstupu, zatiaľ bez osadenia funkčného zvona. Má veľmi zaujímavo členitú strechu, ktorá zvnútra vďaka zvláštne viazaným trámovým nosníkom pripomína tŕňovú korunu. Prízemná budova pastoračného centra, čiastočne zahĺbená a podpivničená obsahuje na prízemí viacúčelovú spoločenskú halu s kapacitou cca 100 miest na sedenie, sakristiu, kanceláriu, pohotovostné toaletné zariadenia pre imobilných a garáž. Slúži pre rôzne spoločenské aktivity farníkov.V suterénnych priestoroch sú umiestnené sociálne zariadenia pre návštevníkov, kotolňa a skladové priestory. Chrám a pastoračné centrum vytvárajú medzi sebou vnútorné nádvorie – otvorené átrium, ktoré je zo strany námestia uzatvorené oplotením, perspektívne so živým plotom a vysokou zeleňou. Parkovisko pre osobné autá s príjazdom je umiestnené na severnej strane stavby. Vnútorná kapacita chrámu má 250 miest, z toho 150 na sedenie. Kostol vychádza z terajšieho charakteru liturgie, aby ľudia nesedeli len za sebou, ale aj vedľa seba a videli dobre na oltár. Celkove vnútro má jasný duchovný rozmer a všetko v ňom má nejakú myšlienku, aby viac a viac privádzalo ľudí k Bohu. V severnej strane oválneho pôdorysu chrámu je vyvýšeným stupňom podlahy z bieleho mramoru vytvorený priestor presbytéria. Na stene presbytéria je umiestnené štvorcové tabernákulum, z ktorého štyroch strán vyžarujú lúče. Na kryte tabernákula je znázornený Boží baránok. Tabernákulum je vyrobené z ušľachtilých kovových materiálov s povrchovou úpravou. Na vyvýšenom stupni presbytéria v centrálnej osi chrámu je osadený mramorový obetný oltárny stôl, v ktorom sú uložené relikviáre s ostatkami blahoslavenej sestry Zdenky a sv. Šebastiána. Vľavo od stola je osadená mramorová ambona a vpravo mramorový kňazský sedes. V ľavej časti presbytéria je umiestnená biskupská katedra. Katedra je zhotovená v dielni akademického sochára Milana Opálku v Terchovej. Skladá sa z piatich častí: Spodná časť znázorňuje pluh a je zhotovená z tankovej ocele a chce zvýrazniť biblický citát: „z mečov si ukujú radlice“. Opierka sedesu je nepravidelného tvaru z olivového dreva symbolizujúca drevenú časť pluhu cez ktorú je biskup spätý s jeho zvereným ľudom a celou Cirkvou. Z toho istého materiálu sú aj opierky katedry, ktoré symbolizujú rukoväte pluhu a teda osobné nasadenie biskupa. Olivové drevo je symbolom pokoja. Sedadlo je zhotovené z ovčieho rúna, aby si biskup neustále uvedomoval svoje poslanie medzi Božím ľudom. Na vrchnej časti je upevnený osobný erb biskupa - ordinára, aby si pripomínal svoju horlivosť pre spásu jeho zverenému ľudu. Katedra aj keď je vyrobená z ocele, nie je statická, ale po postavení biskupa sa ďalej chveje. Autor katedry tým chcel umelecky zvýrazniť autenticitu orby, zvýrazniť pohyb, dynamičnosť, zmenu, krehkosť a zároveň ohromnú stabilitu Cirkvi oživovanej Duchom Svätým. Za katedrou visí na štýlovej rímskej žrdi maľovaný gobelín s vyobrazením sv. Šebastiána, rímskeho mučeníka, patróna vojakov a Ordinariátu OS a OZ SR. Autorom gobelínu je akademický maliar Mikuláš Klimčák. Vľavo od presbytéria je umiestnená socha Božej Matky Panny Márie. Ústredným motívom čelnej steny chrámu je v súčasnosti jednoduchý drevený kríž symbolizujúci spásu skrze smrť na kríži. Neskôr bude nahradený ústrednou mozaikou s výjavmi zo života sv. Šebastiána, ktorej súčasťou sa stane aj tabernákulum. Autorom mozaiky bude jezuita slovinského pôvodu, umelec svetového mena, autor mozaikovej výzdoby pápežskej kaplnky Redemptoris Mater vo Vatikáne páter Marko Rupnik. Mozaika by mala pokryť aj severozápadnú stenu oblúka chrámu. Nad celým južným oblúkom pôdorysu chrámu je vybudovaný chór, v ktorého ľavej časti je vytvorený priestor pre chrámový organ a chrámový zbor. Na chór vedú dve schodištia, z toho jedno je situované v tele chrámovej veže. Pod druhýn schodiskom je umiestnená socha sv. Jozefa, ktorému mal byť chrám pôvodne zasvätený. Vnútorný priestor katedrály sv. Šebastiána ešte čakajú okrem zhotovenia ústrednej mozaiky aj ďalšie úpravy v podobe umiestnenia krstiteľnice a spovedníc. Po ukončení interiérových úprav, výzdoby a skompletizovaní mobiliáru by sa nový chrám chrám mal čoskoro zaskvieť zvnútra v plnej kráse. Podobne čakajú úpravy ešte aj interiér pastoračného centra, vonkajšie priestory okolo chrámu, či hlavný vstup do chrámu.

 

Poriadok sv. omší:

pondelok, streda, sobota: 7:00 hod.

utorok, štvrtok, piatok:     18:00 hod.

nedeľa a sviatok:              9:00; 10:30; 18:00 hod.

Pontifikálne sv. omše sú vopred oznamované

Vysluhovanie sviatosti zmierenia: 30 minút pre každou večernou sv. omšou.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu