Katechézy k roku viery


Obrázok k článku: KKC 2803-2865

KKC 2803-2865

Sedem dotykov Božej lásky - Otčenáš    „Pane, nauč nás modliť sa!“ (Lk 11,1) Apoštoli mnohokrát videli Ježiša v sústredení modlitby. Pri p...
Obrázok k článku: KKC 1113 – 1209

KKC 1113 – 1209

Na hodine katechizmu sme iste počuli vetu: sviatosti sú viditeľné znaky, skrze ktoré prijímam neviditeľnú Božiu milosť. Ľudská komunikácia s...
Obrázok k článku: KKC 325-384

KKC 325-384

Neviditeľný svet a anjeli Kresťania od svojho počiatku verili v existenciu sveta viditeľného i neviditeľného, tak ako ho uvádza Nicejsko-car...
Obrázok k článku: KKC 2598-2649

KKC 2598-2649

O modlitbe Modlitba - povznesenie duše k Bohu,  skrze vieru a lásku. Je to podstatný akt kresťanského života! Mnoho ľudí nemá presnú a s...
Obrázok k článku: KKC 1716-1761

KKC 1716-1761

Škola blahoslavenstiev "...Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna. (...) Boh s vami zaobchádza ako so synm...
Obrázok k článku: KKC 571-623

KKC 571-623

Jedno z období liturgického roka je aj obdobie Veľkej noci ako jeden z najväčších Cirkevných sviatkov ako nato poukazuje aj Sväté písmo, katechi...
Obrázok k článku: KKC 484-570

KKC 484-570

Keď Boh stvoril ľudstvo, povedal: „Panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1,28) Keď sme zj...
Obrázok k článku: KKC 1499-1532

KKC 1499-1532

Choroba a utrpenie dokážu život človeka zvyčajne dobre preskúšať. Človek spozná svoje obmedzenia a limity. Choroba môže viesť k uzatvoreniu sa d...
Obrázok k článku: KKC 811-870

KKC 811-870

Kristova Cirkev – jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Štyri neoddeliteľne spojené znaky, ktoré majú svoj pôvod u Boha poznávaný skrze vieru. ...
Obrázok k článku: KKC  74 - 100

KKC 74 - 100

Ak charakterizujeme vieru ako odpoveď človeka na Božiu výzvu, je potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný všetkým národom a všetkým ľuďom. Boh...
Obrázok k článku: KKC 268-324

KKC 268-324

Jediný pravý Boh, ktorý hovoril otcom skrze prorokov a naposledy k nám prehovoril v Synovi (Hebr 1,1), sa zjavuje v diele stvorenia i v dejinách...
Obrázok k článku: KKC 385-421

KKC 385-421

Pád Téma článkov katechizmu 385 – 421 pojednáva o problematike zla a hriechu v súvislosti s ľudskou osobou a vôľou človeka. Odkiaľ je zlo? Č...
Obrázok k článku: KKC 2030-2051

KKC 2030-2051

Cirkev, matka a učiteľka V dnešnej dobe môžeme pozorovať jav, ktorý by sme mohli nazvať „kristianofóbiou“, čiže strachom z kresťanstva a tým...
Obrázok k článku: KKC 1846-1876

KKC 1846-1876

HRIECH „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: o...
Obrázok k článku: KKC 2401-2463

KKC 2401-2463

Siedme Božie prikázanie nachádzame ako v starozákonných knihách Svätého písma v knihe Exodus 20,15 a v knihe Deuteronómium 5,19 tak aj v Novom z...
Obrázok k článku: KKC 976-1019

KKC 976-1019

„Verím v odpustenie hriechov“ Čítaním Starého zákona sa dozvedáme, že Boh sa zjavuje synom izraelského národa ako taký, ktorý odpúšťa ľuďom ...
Obrázok k článku: KKC 422-483

KKC 422-483

Verím v Ježiša Krista jednorodeného Božieho Syna. Druhá kapitola katechizmu, druhý článok našej viery. Ježiš Kristus, Boh Syn, v jednote s Boho...
Obrázok k článku: KKC 946-975

KKC 946-975

SPOLOČENSTVO  SVÄTÝCH Výraz spoločenstvo svätých má dva významy: spoločenstvo, čiže spoločná účasť na svätých veciach a spoločenstvo medzi s...
Obrázok k článku: KKC 1667-1690

KKC 1667-1690

SVÄTENINY Čo sú sväteniny? Chcel by som odpovedať obrazom, prirovnaním: Niektorí z vás už možno boli na púti v Ríme navštíviť miesta, na kto...
Obrázok k článku: KKC 1285-1321

KKC 1285-1321

Sviatosť birmovania - Sviatosť kresťanskej dospelosti Istý maliar, ktorý maľoval obrazy, skôr ako ich vystavil na verejnosti si do ateliéru ...


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu