Proces vzniku


Prípravu zmluvy za Katolícku cirkev koordinovala zmluvná komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na čele s banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom a komisia expertov pod vedením bratislavsko-trnavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Rady KBS pre duchovnú službu v armáde Mons. Jána Sokola, v ktorej boli zastúpení aj vojenskí duchovní pôsobiaci v Ozbrojených silách (OS) Slovenskej republiky.


25. októbra 2001

z iniciatívy KBS sa uskutočnilo pracovné rokovanie na Ministerstve obrany SR z dôvodu doriešenia personálnej situácie na Úrade vojenských duchovných MO SR a začatia procesu prípravy parciálnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v OS. Predstavitelia oboch strán sa dohodli na ustanovení expertných komisií za stranu SR a za KBS a na vypracovaní návrhu zmluvy


17. januára 2002

bolo zaslané zloženie zmiešanej expertnej komisie a harmonogram postupu prác na vedomie podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu a apoštolskému nunciovi v SR Mons. Henrykovi Józefovi Nowackému


23. januára 2002

zasadala rezortná expertná komisia a pripomienkovala návrh textu zmluvy i harmonogram postupu prác


22. februára 2002

konalo sa pracovné rokovanie oboch expertných komisií na MO SR, bol prerokovaný návrh textu, vykonané odborné úpravy a vyslovený súhlas s vykonaním medzirezortného pripomienkového konania


8. apríla 2002

bol vykonaný oficiálny preklad návrhu textu upraveného po medzirezortnom pripomienkovom konaní


22. apríla 2002

návrh textu bol odoslaný apoštolskému nunciovi v SR Mons. Nowackému na predloženie na posúdenie Štátnemu sekretariátu Svätej stolice vo Vatikáne


24. júna 2002

návrh textu zmluvy bol schválený Štátnym sekretariátom s pripomienkami a po odstránení rozporov oboma expertnými komisiami bol text opätovne zaslaný apoštolskému nunciovi v SR Mons. Nowackému na predloženie na definitívnu notifikáciu Štátnemu sekretariátu Svätej stolice


17. júla 2002

MO SR predložilo návrh zmluvy na rokovanie vlády SR, tá však materiál neprerokovala a požiadala o posúdenie návrhu v Legislatívnej rade vlády SR


13. augusta 2002

Legislatívna rada vlády SR prerokovala návrh na uzavretie predmetnej zmluvy a po akceptovaní pripomienok odporučila materiál schváliť


14. augusta 2002

Vláda SR jednohlasne schválila návrh na uzatvorenie medzinárodnej Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky


22. augusta 2002

Na Úrade vlády sa uskutočnil slávnostný podpis tejto zmluvy


28. novembra 2002

Vo Vatikáne ratifikoval Zmluvu medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky prezident Rudolf Schuster a štátny sekretár Svätej Stolice kardinál Angelo Sodano


22. januára 2003

Svätá stolica oznámila rozhodnutie pápeža Jána Pavla II. o vymenovaní nitrianskeho pomocného biskupa Mons. Františka Rábeka za prvého ordinára OS a OZ SR


1. marca 2003

V kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave sa uskutočnila slávnostná inaugurácia Ordinariátu OS a OZ SR a prvého ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka do úraduSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu