KKC 484-570

Obrázok k článku

Keď Boh stvoril ľudstvo, povedal: „Panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1,28) Keď sme zjednotení s Bohom, naším Stvoriteľom, zvieratá sú nám podriadené. Skutočné udalosti zo života svätého Františka z Assisi, ktorý sa prihováral vtákom, priatelil sa s líškou a zhováral sa so zajacmi a rybami, boli jasným dôkazom toho, že človek, koruna Božieho stvorenstva, môže nažívať v mieri so zvieratami.
Keď apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“, Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ,Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“ (Lk 17,5-6). Každý kresťan pri krste dostal vieru. Keďže horčičné zrnko je veľmi malé, môžeme predpokladať, že naša viera je aspoň taká, ako horčičné zrnko. Náš problém však spočíva v tom, že často nežijeme podľa tejto viery. Ak máme živú vieru v Boha a jeho Slovo, potom môžeme rozkázať moruši alebo hore, aby sa premiestnili, a príroda by nás poslúchla, pretože Boh nám dal nad ňou moc.
Musíme si tiež uvedomiť, že Pán často hovorí obrazne. „Moruša“ alebo „hora“ môže predstavovať „každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec,“ a treba ju vytrhnúť aj s koreňom (Mt 15,13). Nestačí len mať vieru ako horčičné zrnko (ktorú sme prijali pri krste), ale musíme ju uviesť do života a používať ju, a zrieknuť sa a zbaviť sa všetkých negatívnych názorov a pocitov, ktoré z nás často robia nečinných a vlažných kresťanov. Je škoda, že veľakrát máme len „driemajúcu vieru“. Svätý Pavol hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5,14) Ale ak nemáme živú vieru, ako nám môže svietiť Kristus? Duch Svätý nám ústami svätého Jána pripomína: „A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1 Jn 5,4) Ak je však naša viera len formálna a povrchná, potom nemôžeme zakúsiť toto víťazstvo.
Náš Boh Emanuel je stále s nami, aby nás poučoval, posilňoval, viedol a utešoval. Prihovára sa nám cez svoje Slovo. Pre každú situáciu, s ktorou sa v živote stretneme, existuje Slovo, ktoré nám ju pomáha zvládnuť, Slovo, podľa ktorého máme žiť. Keď máme strach, Pán hovorí: „Neboj sa, veď som s tebou ja.“ (Iz 41,10) „Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa! Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“ (Joz 1,9) Spolu so žalmistom môžeme mať v srdci víťaznú pieseň dôvery: „Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?“ (Ž 27,1) Keď sme znepokojení, Pán hovorí: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.“ (Jn 14,1) „Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.“ (1 Pt 5,7). Keď strácame odvahu, Boh nás uisťuje: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,13) Tí, ktorí žijú z ruky do úst, môžu mať istotu: „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4,19) Tí, ktorí zažili odmietnutie, dokonca od vlastných rodičov, nachádzajú útechu v Slove: „Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme.“ (Ž 27,10) „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.“ (Iz 49,15) Keď nám dochádza trpezlivosť a sme skľúčení, Slovo nás pozdvihuje: „Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.“ (Ž 27,14) „Ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú.“ (Iz 49,23) Keď je otrasená naša viera a dôvera v Pána, pravda Slova nám pomáha znovu získať dôveru: „Synovia, pozrite na dávne pokolenia a vedzte, že nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána. Ktože bol opustený, ak vytrval pri jeho prikázaniach? Kýmže opovrhol, ak ho niekto vzýval (o pomoc)?“ (Sir 2,11-12) Keď stojíme na križovatke života, Pán nás ubezpečuje: „Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.“ (Ž 32,8) „Ušami počuješ spoza seba slová: ,Toto je cesta, kráčajte po nej!‘ – ak sa odchýlite napravo, či naľavo.“ (Iz 30,21) Tým, ktorých zachváti komplex viny, Pán hovorí: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ (Lk 5,32) „Nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil. Vráťte, vráťte sa zo svojich zlých ciest, prečože by ste mali zomrieť?!“ (Ez 33,11) „Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele).“ (Iz 1,18) Tým, ktorým chýba sebaúcta, Pán hovorí: „Si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem…“ (Iz 43,4) Tí, ktorých desí neradostná a neistá budúcnosť, sa môžu povzbudiť jeho Slovom: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11) V našom zápase s temnými silami nemusíme strácať odvahu, lebo „ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete“. (1 Jn 4,4) „Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.“ (Jak 4,7) Keď na nás doliehajú rozličné utrpenia, Pán nás uisťuje: „Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem.“ (Iz 54,7) „Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1 Kor 10,13)
Existuje v živote pochybnosť, na ktorú by nám Pán nedal odpoveď, alebo problém, na ktorý by nám Pán nedal riešenie? Určite nie. Vo svojom Slove Boh dáva svojim deťom zasľúbenia, aby im uverili a konali podľa nich. Preto dôverujme živému a trvalému Božiemu Slovu a opierajme sa oň v každej situácii. Potom bude náš život ako dom postavený na skale, ktorý sa nezrúti, keď sa privalia vody a strhne víchrica. (porov. Mt 7,24-27) Náš Boh nám nedáva prázdne sľuby, lebo On je verný Boh. „Boh nie je ako človek, že by luhal, ani ako syn človeka, že by ľutoval! Azda by povedal, a nevykonal, hovoril vari, a nesplnil?“ (Num 23,19) Blahoslavení sme, keď staviame svoj život na skale Božieho Slova.
Zvlášť v tomto roku viery, sýťme sa stále viac Božím Slovom, ktoré je sladšie ako med (porov. Ez 3,3; Ž 119,103). Prorok Ezechiel aj žalmista zakúsili sladkosť Božieho Slova, pretože mu uverili a konali podľa neho. Modlime sa k Duchu Svätému, aby sme aj my prejavovali vieru v našich slovách, postojoch, presvedčeniach a skutkoch.

Autor: mjr. Mgr. Miloš Galbavý, Foto: Archív - Dátum: 01.02.2013
Hodnotenie:
Čítanosť: 1515


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu