KKC 74 - 100

Obrázok k článku

Ak charakterizujeme vieru ako odpoveď človeka na Božiu výzvu, je potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný všetkým národom a všetkým ľuďom. Boh urobil krok smerom k človeku a človek môže urobiť krok smerom k Bohu iba vtedy, keď spozná a objaví božiu dobrotu a lásku. Je potrebné ohlasovať, je potrebné správne ohlasovať. Koniec koncov, ohlasovanie je základným poslaním Cirkvi, pretože Ježiš sám povedal apoštolom, aby išli do celého sveta a hlásali evanjelium: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ /Mk 16, 15/.

Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme teda prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo i zem i more a všetko, čo je v nich“, i v jedného Ježiša Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány: príchod i narodenie z Panny, umučenie, zmŕtvychvstanie a telesné nanebovstúpenie nášho milovaného Pána Ježiša Krista i jeho príchod z neba v Otcovej sláve, aby „zjednotil v sebe, ako v hlave, všetko“ a aby vzkriesil každé ľudské telo, aby sa pred Kristom Ježišom, naším Pánom a Bohom, Spasiteľom a Kráľom, podľa vôle neviditeľného Otca, „zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby ho vyznával každý jazyk“ a on aby vykonal spravodlivý súd nad všetkými.

Odvtedy, čo Cirkev prijala toto ohlasovanie a túto vieru, starostlivo si ich chráni, akoby bývala v jednom dome, hoci je rozptýlená po celom svete. Verí tak, ako by mala jednu dušu a jedno srdce, a jednomyseľne túto vieru ohlasuje, učí a podáva ďalej, akoby mala iba jedny ústa. Napriek tomu, že je vo svete veľa rozličných jazykov, sila podania je jedná a tá istá. Ako je slnko, Božie stvorenie, na celom svete jedno a to isté, tak aj hlásanie pravdy žiari všade a osvecuje všetkých ľudí, ktorí chcú poznať pravdu. V každej dobe je však potrebné nájsť vhodný spôsob ohlasovania.

Pápež Benedikt XVI. uvažuje nad ohlasovaním evanjelia v súčasnosti: „Musíme sa vážne zamyslieť nad tým, akým spôsobom je možné v dnešnej dobe opravdivo evanjelizovať, a nemám na mysli len novú evanjelizáciu, ale často aj prvé ohlasovanie evanjelia. Ľudia nepoznajú Boha, nepoznajú Krista. Vznikol nový typ pohanstva, pri ktorom už nestačí len udržiavať spoločenstvo veriacich, hoci aj to je veľmi dôležité. Musíme nájsť nový spôsob, ako zvestovať evanjelium dnešnému svetu novým ohlasovaním Krista a vzbudzovaním viery.“

Pápež Benedikt XVI. v júli 2007 objasnil, ako by malo vyzerať základné ohlasovanie kresťanského ľudu: „Kresťanstvo nie je prekomplikovaná zbierka toľkých dogiem, že nie je možné, aby sme ich všetky obsiahli; nie je výlučne určené pre akademikov, ktorí ho študujú, ale je niečím jednoduchým: Boh existuje a Boh je blízko v Ježišovi Kristovi. Aby sme to zhrnuli, Ježiš Kristus sám povedal, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Čiže kážeme o jednej jednoduchej veci. Všetky ostatné dimenzie, ktoré sa následne zjavili, sú dimenziami tejto jednej veci a všetci ľudia nemusia poznať všetko, ale musia určite spoznať základ a jeho hĺbku. Týmto spôsobom sa s čoraz väčšou radosťou odkryjú aj ostatné dimenzie.“


Autor: kpt. Štefan Blanár, Foto: Archív - Dátum: 27.01.2013
Hodnotenie:
Čítanosť: 1381


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu