KKC 811-870

Obrázok k článku

Kristova Cirkev – jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Štyri neoddeliteľne spojené znaky, ktoré majú svoj pôvod u Boha poznávaný skrze vieru.

Prečo je Cirkev jedna? Je jedna vzhľadom na svojho zakladateľa, Krista, ktorý skrze svoj kríž zmieril všetkých ľudí s Bohom a obnovil jednotu všetkých v jednom ľude a v jednom tele. Cirkev je jedna vzhľadom na svoj pôvod, veď má prameň a vzor v Najsvätejšej Trojici. V rámci tejto jednoty sa už od začiatku uplatňuje rozmanitosť, ktorá pochádza z rôznosti Božích darov a zároveň z množstva osôb, ktoré ich dostávajú. V jednote božieho ľudu sa zhromažďujú rozdielnosti národov a kultúr. V spoločenstve Cirkvi oprávnene jestvujú miestne cirkvi, ktoré majú vlastné tradície. Aj v našom ordinariáte sú katolíci nielen rímskeho, ale aj byzantského obradu.

Rozštiepenia, ktoré zraňujú jednotu Kristovho tela sú rozkoly a bludy, a vznikajú hriechmi ľudí, za čo nenesú dnešní kresťania nijakú vinu. Kristova cirkev je jednotná, lebo má jedno učenie, jedny sviatosti a jednu viditeľnú hlavu. Ostatné cirkvi, náboženské spoločenstvá a sekty, ktoré sa od Cirkvi odštiepili, nie sú jednotné ani v učení, ani vo sviatostiach, ani vo viditeľnej hlave. Rozdelenie kresťanov, ktoré stále pretrváva je pohoršením pre svet a veľkou prekážkou šírenia Kristovho evanjelia. Sám Ježiš v hodine svojho umučenia prosil Otca a ani teraz ho neprestáva prosiť: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ (Jn 17,21) Starosť o obnovu tejto jednoty sa týka celej Cirkvi. A preto k dosiahnutiu jednoty všetkých kresťanov je potrebná spoločná modlitba kresťanov. Ekumenizmus však predpokladá aj ustavičnú obnovu Cirkvi, obrátenie srdca a bezúhonnosť života každého kresťana, vzájomné ich poznávanie a spoluprácu v rozličných oblastiach služby ľuďom. Ekumenizmus však nemá viesť k ľahostajnosti vo viere a k strate vlastnej identity.

Prečo je cirkev svätá? Cirkev je svätá preto, lebo Boh je svätý a celá činnosť Cirkvi smeruje k oslave Boha a k posväcovaniu ľudí. Povolanie v Cirkvi je kresťanské, čo je povolanie všetkých pokrstených ku svätosti. Dušou svätosti, ku ktorej sme povolaní je láska. Svätí sú tí, čo milujú, nie preto že to sami dokážu, ale preto že sa ich dotkol Boh. Cirkev zahŕňa v sebe aj hriešnikov, hoci je svätá, zároveň potrebuje stále očisťovanie, preto ustavične kráča cestou pokánia a obnovy. Príkladom svätosti sú pre nás: mučeníci, vyznávači, pastieri, učitelia Cirkvi, panny a ďalší, ktorí prežívali svätosť v stave posväcujúcej milosti. Boli pre nás prameňom obnovy Cirkvi aj v jej najťažších chvíľach. V Panne Márii Cirkev už dosiahla dokonalosť. Ostatní veriaci sa ešte snažia, aby zvíťazili nad hriechom a rástli vo svätosti. Preto upierajú svoj zrak na Máriu.

Prečo je cirkev katolícka? Katolícky (grécky katholon) – znamená vzťahujúci sa na celok. Cirkev je katolícka, pretože ju Kristus povolal k tomu, aby vyznávala celú vieru, udeľovala všetky sviatosti a poslal ju k všetkým národom. V Katolíckej cirkvi pretrváva plnosť prostriedkov spásy skrze vyznanie pravej viery, úplný sviatostný život a posvätnú službu v apoštolskom nástupníctve. Do Katolíckej cirkvi patria tí pokrstení, ktorí prijímajú celé jej zriadenie a všetky prostriedky spásy, ktorí sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom zväzkami viery, sviatostí, cirkevného vedenia a spoločenstva.

Už sv. Ambróz napísal: „Kde je Peter, tam je Cirkev.“ To isté platí aj o každom katolíckom biskupovi, ktorý žije v jednote a v spoločenstve s Petrovým nástupcom. Katolícku cirkev spravuje Kristus prostredníctvom pápeža a biskupov. Výraz „pápež“ pochádza z gréckeho slova „pappas“, čo znamená „otec“. Pápeža voláme „Svätý Otec“, lebo zastáva svätý úrad a je duchovným otcom všetkých veriacich. Rímsky biskup ako nástupca apoštola Petra je „biskupom Katolíckej cirkvi“ a jej viditeľnou hlavou. „Katolícki biskupi“ sú nástupcami apoštolov, ak žijú v jednote a spoločenstve s Petrovým nástupcom. Benedikt XVI.: „V konkrétnom zmysle je Cirkev katolíckou preto, že ju Kristus zahŕňa do svojho poslania spasiť celé ľudstvo“.

Prečo je cirkev apoštolská? Cirkev sa nazýva apoštolská, lebo je založená na apoštoloch a je vedená ich nástupcami. Cirkev učia, posväcujú a spravujú apoštolovia prostredníctvom tých, čo po nich nasledujú v učiteľskom, kňazskom a pastierskom úrade. Je to kolégium biskupov, zjednotených s Petrovým nástupcom. Apoštolská je však celá Cirkev, lebo prostredníctvom apoštolov zostáva v spoločenstve viery a života, spojená so svojím začiatkom a celá je poslaná do celého sveta. Apoštolovať znamená získavať ľudí pre Krista, ohlasovať jeho evanjelium a budovať Božie kráľovstvo na zemi. Na tomto poslaní Cirkvi majú podiel všetci veriaci, hoci rozličným spôsobom.


Autor: kpt. Dr. Peter Hasara, Foto: Archív - Dátum: 30.01.2013
Hodnotenie:
Čítanosť: 1396


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu