Dohoda medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami


DOHODA

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

 
 
Slovenská republika
a
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Pravoslávna cirkev na Slovensku,
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
Cirkev bratská v Slovenskej republike,
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
Apoštolská cirkev na Slovensku,
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Starokatolícka cirkev na Slovensku,
Cirkev československá husitská na Slovensku
(ďalej len „zmluvné strany“)

 

ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a  postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z., ktoré uzatvorili túto dohodu ďalej len „zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti“), uznávajúc aktuálnu úlohu registrovaných cirkví a náboženských spoločností v morálnej a duchovnej oblasti, priznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickej formy pastoračnej starostlivosti o príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície (ďalej len „ozbrojené zbory“) a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 250/2002 Z . z. (ďalej len „zmluva“), dohodli sa takto:
 

Článok 1

 
(1) Zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti zastúpené Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „Ekumenická rada cirkví“) zriadia Ústredie ekumenickej pastoračnej služby (ďalej len „ústredie“) pre pastoračnú službu ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch a osobám zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu (ďalej len „duchovná služba“).
 
(2) Ústredie je osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov registrovanou podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. ako právnická osoba s odvodenou právnou subjektivitou od zúčastnených cirkví a náboženských spoločností. Ústredie je právnickou osobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 
(3) Činnosť ústredia sa riadi štatútom vypracovaným generálnym duchovným a schváleným zúčastnenými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Štatút je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a princípmi tejto dohody. Podľa článku 25 ods. 4 zmluvy pri vykonávaní tejto dohody zastupuje zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti Ekumenická rada cirkví.
 

Článok 2

 
(1) Na čele ústredia je generálny duchovný, ktorého vymenúva Ekumenická rada cirkví. Právomoc generálneho
duchovného podľa vnútorných predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností určí štatút ústredia. Sídlo ústredia je v Bratislave.
(2) Generálny duchovný môže byť prizvaný na zasadnutia Ekumenickej rady cirkví.
(3) Generálny duchovný má právo slobodne komunikovať s duchovnými a diakonmi, ktorí vykonávajú duchovnú
službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch podľa tejto dohody; riadi, zabezpečuje a kontroluje ich  činnosť v súlade s vnútornými predpismi zúčastnených cirkví a náboženských spoločností, dodržiavajúc právny poriadok Slovenskej republiky, najmä predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností.
(4) Generálny duchovný zodpovedá za svoju činnosť v oblasti pastoračnej služby Ekumenickej rade cirkví.
 

Článok 3

 
(1) Ústredie riadi činnosť úradov ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky a v rámci plnenia úloh ozbrojených síl a ozbrojených zborov v zahraničí.
(2) Pod pôsobnosť ústredia v súlade s vnútornými predpismi zúčastnených cirkví a náboženských spoločností
podliehajú veriaci zúčastnených cirkví a náboženských spoločností, ktorí sú zároveň
a) príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky,
b) ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to
aj plnoleté, kým bývajú v spoločnej domácnosti, ako
aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti,
c) poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy,
d) osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, a osoby zadržané alebo zaistené.
 

Článok 4

Na základe požiadavky generálneho duchovného zabezpečuje pre potreby ústredia Ekumenická rada cirkví
požadovaný počet duchovných a diakonov zo zúčastnených cirkví a náboženských spoločností.
 

Článok 5

(1) Generálnemu duchovnému pomáhajú duchovní a diakoni zúčastnených cirkví a náboženských spoločností.
(2) Duchovných a diakonov v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov vymenúva, rozhoduje o ich preložení, odvolaní a vzdaní sa služby výlučne generálny duchovný podľa vnútorných predpisov zúčastnených
cirkví a náboženských spoločností.
(3) Vymenovanie a odvolanie duchovných a diakonov v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov podľa vnútorných predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností je podmienené predchádzajúcim schválením Ekumenickou radou cirkví.
 

Článok 6

Podľa potreby a po dohode s Ekumenickou radou cirkví má generálny duchovný právo požiadať duchovných
a diakonov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností o dočasnú alebo príležitostnú výpomoc na základe dohody podľa vnútorných predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 

Článok 7

 
Duchovní, diakoni a absolventi teologických škôl majú právo vykonávať brannú povinnosť a civilnú službu vo forme duchovnej služby.
 

Článok 8

Duchovní a diakoni, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, majú
a) práva a povinnosti podľa vnútorných predpisov svojich cirkví a náboženských spoločností a pôsobnosti ústredia a sú v služobnom pomere v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov,
b) právo na slobodnú komunikáciu s predstavenými ústredia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.
 

Článok 9

(1) Pastoračná služba je základnou úlohou duchovných a diakonov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch podľa tejto dohody.
(2) Duchovní a diakoni ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich pôsobnosti a vykonávajú ju bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť, ale náboženské obrady vykonávajú podľa vnútorných predpisov svojich cirkví a náboženských spoločností.
 

Článok 10

(1) Personálnu právomoc a disciplinárnu právomoc nad duchovným alebo diakonom v súvislosti so služobným
pomerom v rámci ozbrojených síl a ozbrojených zborov má jeho služobne nadriadený po predchádzajúcej
dohode s generálnym duchovným. O uložení disciplinárneho opatrenia informuje generálny duchovný Ekumenickú radu cirkví a príslušnú zúčastnenú cirkev a náboženskú spoločnosť.
 
(2) Uloženie disciplinárnych opatrení podľa vnútorných predpisov príslušnej zúčastnenej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti oznámi generálny duchovný Ekumenickej rade cirkví a služobne nadriadenému.
 

Článok 11

(1) Slovenská republika zabezpečí finančné a materiálne potreby pracovníkov ústredia v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
(2) Slovenská republika finančne a materiálne zabezpečí činnosť ústredia v ozbrojených silách a ozbrojených
zboroch, sídlo ústredia, kostol, rezidenciu generálneho duchovného a primerané miesta bohoslužieb.
 

Článok 12

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné rozpory pri výklade a vykonávaní tejto dohody formou vzájomných
konzultácií, ktoré za zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti organizačne zabezpečí Ekumenická rada cirkví.
 

Článok 13

Dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.
 

Článok 14

(1) Dohoda nadobúda platnosť odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami; účinnosť nadobudne dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2) Dohoda je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky; o ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti zúčastnené
cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto dohodu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.
(3) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo
skončením platnosti zmluvy.
 
Dané v Bratislave 28. apríla 2005 v 13 vyhotoveniach.
 
ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Juraj Liška v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
 
ZA REGISTROVANÉ CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI:
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Prof. ThDr. Július Filo v. r.
generálny biskup
 
Ing. Ján Holčík, CSc. v. r.
generálny dozorca
 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
ThDr. Géza Erdélyi v. r.
biskup
 
Ladislav Koncsol v. r.
generálny kurátor
 
Pravoslávna cirkev na Slovensku
Prot. Mgr. Ladislav Bílý v. r.
kancelár Úradu metropolitnej rady
 
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
Doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD. v. r.
predseda Rady Slovenskej oblasti
 
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Tomáš Valchář v. r.
podpredseda Rady
 
Cirkev bratská v Slovenskej republike
Ing. Miroslav Oravec v. r.
predseda
 
Ing. Ondrej Kerekréty v. r.
tajomník
 
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
Mgr. Karol Badinský v. r.
predseda
 
Apoštolská cirkev na Slovensku
Ing. Daniel Vimpeľ v. r.
zástupca biskupa
 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
RNDr. František Alexander v. r.
výkonný predseda
 
Starokatolícka cirkev na Slovensku
Mgr. Augustín Bačinský v. r.
biskup
 
Cirkev československá husitská na Slovensku
ThDr. Jan Hradil, Th. D. v. r.
biskup
predseda Diecéznej rady
 
Ing. Miroslav Vitáček v. r.
podpredseda Diecéznej rady


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu