O nás


Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ďalej len "Ústredie") je právnická osoba s odvodenou právnou subjektivitou od cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví Slovenskej republiky (ďalej len "ERC"). Ústredie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Činnosť ústredia sa riadi štatútom schváleným ERC. Ústredie riadi činnosť Úradov ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.

 

Na čele Ústredia je generálny duchovný, ktorého vymenúva ERC a do funkcie ustanovuje Minister obrany Slovenskej republiky. Generálny duchovný riadi, zabezpečuje a kontroluje činnosť duchovných Ústredia. Za svoju činnosť v oblasti pastoračnej služby zodpovedá ERC.

 
Do pôsobnosti Ústredia patria veriaci cirkví zúčastnených v ERC, ktorí sú zároveň profesionálnymi vojakmi a zamestnancami ozbrojených síl, príslušníkmi a zamestnancami ozbrojených zborov, zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy ich rodinní príslušníci, manželia, deti aj dospelé a príbuzní, ktorí bývajú s nimi v spoločnej domácnosti. Ďalej sem patria poslucháči a študenti škôl OS SR a OZ SR, pacienti a personál zdravotných a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy, osoby, ktoré sú vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody a osoby zadržané alebo zaistené.

 

Duchovní Ústredia vykonávajú pastoračnú činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie bohoslužieb, prisluhovanie sviatostí, cirkevných obradov ako sú krsty, sobáše, konfirmácie,  pohreby a iné, podľa zaužívaného poriadku jednotlivých cirkví. Vykonávajú pastorálne poradenstvo a napomáhajú duchovnej orientácii v otázkach svedomia, tiež poskytujú útechu pri strate životného optimizmu a pri strachu z ohrozenia zdravia a života pri plnení úloh. 

 

Zvestovaným slovom a dobrým príkladom napomáhajú pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek, participujú na tvorbe obsahu, metodiky etickej a mravnej výchovy ich príslušníkov, na rozvíjaní mravných a morálnych kvalít ako aj medziľudských vzťahov.

 

Povzbudzujú vo viere príslušníkov pri odchodoch a návratoch z misií a na verejnosti pri konaní pietnych aktov. Poskytujú duchovnú orientáciu v otázkach svedomia,  útechy pri strate životného optimizmu vojakom, policajtom príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, ale aj ostatným zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, väzňom vo výkone trestu a občanom vo vyšetrovacej väzbe.


Duchovní Ústredia vykonávajú svoju činnosť v ekumenickom duchu, ale cirkevné obrady vykonávajú podľa poriadkov svojich cirkví. V prípade potreby a záujmu konkrétnych osôb sú  povinní zabezpečiť vykonanie cirkevného obradu duchovným tej cirkvi, ku ktorej žiadajúca osoba patrí.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu