Štatút ústredia EPS v OS SR a OZ SR


Štatút Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

 

Kapitola I.

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky  


Čl. 1

 1. Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „ERC“) zriadila Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ďalej len „Ústredie“) na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami z 11. apríla 2002, uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 250/2002 (ďalej len „Zmluva“) a z nej vyplývajúcej Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky z 28. apríla 2005, publikovanej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 270/2005 (ďalej len „Dohoda“) dňa 24. júna 2005.
 2. Ústredie vykonáva predmet svojej činnosti v súlade s právnymi normami uvedenými v čl. 1 ods. 1 Štatútu a v zmysle § 21 ods.1 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako štátna rozpočtová organizácia v jurisdikcii Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Čl. 2

 1. Ústredie je osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len „OS a OZ SR“) registrované podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona 394/2000 Z. z. ako právnická osoba s odvodenou právnou subjektivitou od zúčastnených cirkví a náboženských spoločností. Ústredie je právnickou osobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Cieľom Ústredia je organizačne a  odborne riadiť ekumenickú pastoračnú službu v OS a OZ SR a poskytovať pastoračnú starostlivosť veriacim RCNS, zúčastnených na Dohode.

Čl. 3


Činnosť Ústredia sa riadi:
 1. Ústavou Slovenskej republiky
 2. ustanoveniami Zmluvy
 3. Dohodou
 4. právnymi predpismi Slovenskej republiky
 5. vnútornými predpismi registrovaných cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „RCNS“)
 6. týmto Štatútom

Čl. 4
 

Veriaci, ktorí využívajú službu Ústredia, sa v ekumenickom spoločenstve dávajú viesť Božím Duchom, ktorý ich vzdeláva a vedie ku viere v jediného Boha.


Čl. 5

 1. Ústredie prostredníctvom duchovných zabezpečuje veriacim RCNS zúčastnených na Dohode primeranú duchovnú starostlivosť v ich osobitných životných podmienkach v rámci pôsobnosti Ozbrojených síl, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Colnej správy Slovenskej republiky. Duchovnú starostlivosť poskytuje aj osobám pozbaveným osobnej slobody rozhodnutím štátneho orgánu a osobám, ktoré sú dotknuté mimoriadnymi udalosťami.
 2. Do pôsobnosti Ústredia patria členovia cirkví a náboženských spoločností zúčastnených na Dohode, ktorí sú:
  1. príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú dočasnú alebo trvalú službu
  2. príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov poberajúci výsluhový alebo starobný dôchodok
  3. poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov, pacienti, personál zdravotníckych, rekreačných a sociálnych zariadení, patriacich pod príslušné orgány štátnej správy
  4. ustanovení do služby pre Ústredie
  5. rodinní príslušníci osôb, uvedených v písmenách a) - d), teda ich manželskí partneri, ich deti a to aj plnoleté, pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj ďalší členovia bývajúci v spoločnej domácnosti
  6. osoby pozbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, ktoré sú vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, osoby zadržané, zaistené
  7. osoby dotknuté mimoriadnymi udalosťami
 3. Každý veriaci sa môže rozhodnúť slobodne, či požiada o službu duchovného Ústredia alebo miestneho civilného duchovného.

Čl. 6


Sídlom Ústredia je Bratislava.

Kapitola II.

Generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky


Čl. 7

 1. Funkcia a úrad generálneho duchovného OS a OZ SR (ďalej len „generálny duchovný“ ) sú zverené duchovnému s príslušnou cirkevnou hodnosťou. Generálneho duchovného menuje a odvoláva ERC na základe dohody RCNS.
 2. Generálny duchovný je na návrh vysielajúcej cirkvi a po menovaní alebo odvolaní ERC Ministrom obrany Slovenskej republiky ustanovený do funkcie, alebo odvolaný z funkcie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Za svoju činnosť v oblasti pastoračnej služby sa generálny duchovný zodpovedá vysielajúcej cirkvi a ERC.


Čl. 8

 1. Do pôsobnosti generálneho duchovného patria prednostne
  1. osoby spomenuté v článku 5 tohto Štatútu
  2. miesta a prostredie vyhradené vojakom
 2. Generálny duchovný v neprítomnosti duchovných alebo pri neobsadenosti miest duchovnými Ústredia zabezpečí na základe vzájomnej dohody s miestnymi duchovnými pastoračné zaopatrenie útvarov a zariadení na území ich parochiálnej pôsobnosti.


Čl. 9

 1. Generálny duchovný môže byť prizvaný na zasadnutia ERC, na zasadnutia vrcholných orgánov a komisií RCNS a na zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov.
 2. Generálny duchovný má právo písomne požiadať o účasť na zasadnutiach ERC, na zasadnutiach vrcholných orgánov a komisií RCNS a na zasadnutiach štátnych a samosprávnych orgánov.

Čl. 10


Správu o stave Ústredia podáva generálny duchovný raz za rok vysielajúcej cirkvi a ERC.

Čl.  11


V neprítomnosti zastupuje generálneho duchovného jeho zástupca. Menuje a odvoláva ho generálny duchovný na základe dohody RCNS. Zástupca má výkonnú moc v rozsahu určenia s výnimkou úkonov, ktoré si vyžadujú osobitné poverenie generálneho duchovného.

Kapitola III.

Štruktúra Ústredia


Čl. 12


Ústredie tvoria:
 1. Generálny duchovný, ktorý je štatutárnym zástupcom Ústredia, riadi činnosť duchovných, má personálnu a finančnú právomoc. Odborne riadi, zabezpečuje a kontroluje ich činnosť v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Schvaľuje organizačné poriadky úradov Ústredia v jednotlivých rezortoch. Vysielajúcej RCNS tlmočí svoje stanovisko k pôsobeniu ňou povereného duchovného. Za odbornú teologickú stránku pôsobenia duchovného zodpovedá vysielajúca RCNS.
 2. Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR. Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR, Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby  Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Riaditelia sú duchovní jednej z RCNS, sú v služobnom alebo pracovnom pomere a v tabuľkovej štruktúre príslušného rezortu. Plnia úlohy Ústredia a pri vedení ekumenickej pastoračnej služby vo svojich rezortoch. Sú odbornými poradcami generálneho duchovného v daných rezortoch. Jeden z nich je zástupcom generálneho duchovného.
 3. Kancelár Ústredia má teologické vzdelanie. V jeho pôsobnosti je osobná agenda generálneho duchovného, vedenie protokolárnej agendy generálneho duchovného, zabezpečenie činnosti generálneho duchovného po organizačnej stránke, pastoračná, výchovná, agenda ERC, koncepčná činnosť, zabezpečenie kontaktu s verejnosťou a médiami, edičná a publikačná činnosť, softwarové zabezpečenie úradu. Je ceremoniárom Ústredia. Je tajomníkom Rady Ústredia.

Čl. 13


Zamestnanci Ústredia sú: generálny duchovný, kancelár, riaditeľ kancelárie, riaditeľ správy Ústredia a traja zamestnanci. Organizačnú štruktúru Ústredia určuje organizačný poriadok. Tabuľkové pracovné miesta zamestnancov Ústredia a materiálne vybavenie sú stanovené tabuľkami mierových a vojnových počtov Ústredia. 


Čl. 14


Pracovné činnosti jednotlivých zamestnancov rieši opis ich pracovných činností. Laickí zamestnanci musia mať odporúčanie vedenia vlastnej cirkvi.


Čl. 15

 1. Ústredie je odborným riadiacim a metodickým orgánom ekumenickej pastoračnej služby a riadi úrady ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach OS a OZ SR. 
 2. Generálny duchovný na základe Dohody RCNS menuje, odvoláva, navrhuje povýšenie a preloženie všetkých osôb, ktoré sú v služobnom pomere a podliehajú odbornému riadeniu Ústredia, čo generálny duchovný vopred konzultuje s vysielajúcou cirkvou. Vysielajúca cirkev po dohode s RCNS stanoví dĺžku pôsobenia duchovného v Ústredí.
 3. Ustanovených duchovných Ústredia prijíma do služobného alebo pracovného pomeru podľa právnych predpisov Slovenskej republiky príslušný služobný nadriadený v OS a OZ SR.


Čl. 16


Ústredie plní stanovené úlohy v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a cirkevno-právnymi predpismi RCNS.


Čl. 17


Poradným orgánom generálneho duchovného je Rada Ústredia, ktorá je zložená z troch riaditeľov úradov ekumenickej pastoračnej služby rezortov, kancelára Ústredia, ktorý je súčasne tajomníkom Rady Ústredia. Podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok ju zvoláva a program stanovuje generálny duchovný.


Čl. 18


Ústredie si zriaďuje vlastný archív podľa platných právnych noriem.


Čl. 19

 1. ERC na Ústredí zriadi fond podľa osobitného štatútu. Do fondu prispievajú fyzické a právnické osoby a sú do neho odvádzané aj príspevky a dary veriacich.
 2. Účelom fondu je umožnenie a podpora realizácie tých iniciatív a aktivít Ústredia, ktoré nie je možné kryť z iných zdrojov.


Čl. 20


Činnosť Ústredia finančne a materiálne zabezpečuje Ministerstvo obrany SR podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany SR dohodne finančnú spoluprácu s ostatnými zúčastnenými ministerstvami.


Kapitola IV.Duchovní Ústredia, obsadzovanie miest duchovnými Ústredia, činnosť duchovných na dohodu


Čl. 21


Duchovným Ústredia náleží za službu odmena, primeraná ich hodnosti, úradu a miestnym a časovým okolnostiam. Slovenská republika poskytuje duchovným Ústredia finančné a materiálne zabezpečenie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.


Čl. 22


Generálny duchovný spolu s duchovnými Ústredia zabezpečuje komunikáciu s teologickými vzdelávacími inštitúciami najmä v oblasti špeciálnej pastorálnej teológie pre potreby Ústredia.


Čl. 23

 1. Duchovní Ústredia majú právne postavenie zaručené Zmluvou a Dohodou, pričom sa plne rešpektuje ich duchovný stav.
 2. Pastoračná služba a vykonávanie náboženských obradov sú hlavnými úlohami duchovných Ústredia.
 3. Duchovní Ústredia nesmú odmietnuť duchovnú pomoc nikomu, kto o ňu požiada.
 4. Duchovní nesmú byť poverovaní úlohami, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom ich služby.
 5. Rozhodnutie o nosení zbrane duchovnými zostáva v kompetencii OS a OZ SR.
 6. Duchovní v rámci plnenia úloh OS a OZ SR môžu byť vyslaní s jednotkami do zahraničia. O spôsobe ich ochrany a vystrojení rozhodne veliteľ vyslanej jednotky.


Čl. 24

 1. Duchovní Ústredia, menovaní generálnym duchovným do služby v určitom rezorte môžu byť zároveň poverení službou aj v iných zložkách OS a OZ SR.
 2. Ústredie koordinuje súčinnosť duchovných Ústredia a
  1. duchovných, ktorých požiadalo o výpomoc,
  2. dobrovoľných spolupracovníkov a podporovateľov Ústredia.
 3. Súčinnosť prebieha na základe osobitnej dohody.

Čl. 25
 

Duchovní Ústredia majú voči veriacim povinnosť zvestovať Božie slovo, prisluhovať sviatosti a pripravovať na ne, duchovne ich sprevádzať. Duchovní a diakoni ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich pôsobnosti a vykonávajú ju bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť, ale náboženské obrady vykonávajú podľa vnútorných predpisov svojich cirkví a náboženských spoločností. Duchovní Ústredia majú voči Ústrediu povinnosť viesť záznamy o všetkých náboženských úkonoch, matričné doklady dodať na príslušné miestne farské alebo iné úrady RCNS pri dodržaní parochiálneho práva príslušnej cirkvi. Podávajú štvrťročne správu o svojej činnosti generálnemu duchovnému.


Čl. 26


Duchovní Ústredia, ktorí porušili cirkevno - právne predpisy svojej RCNS podliehajú výkonu disciplinárnej právomoci svojej RCNS.


Čl. 27


Na výkon pastoračnej služby majú duchovní Ústredia k dispozícii pastoračné miestnosti na bohoslužobné účely a administratívne miestnosti na úradné a iné činnosti v zmysle čl. 11. ods. 2. Dohody. Po dohode s miestnymi duchovnými môžu využívať aj priestory miestnych cirkevných zborov a farností.


Čl. 28

 1. Pridelené miesta duchovných Ústredia sa medzi RCNS delia nasledovným pomerným spôsobom: 49% Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, 20% Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, 15% Pravoslávna cirkev na Slovensku, 2% Evanjelická cirkev metodistická - Slovenská oblasť, 2% Cirkev bratská v Slovenskej republike, 2% Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, 2% Starokatolícka cirkev na Slovensku, 2% Cirkev československá husitská v Slovenskej republike, 2% Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie, 2% Apoštolská cirkev na Slovensku, 2% Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
 2. Pri obsadzovaní miest majú RCNS právo zmeniť nároky uvedené v kľúči a ponúknuť miesta v prospech niektorej inej RCNS. O dĺžke, na ktorú určitá RCNS ponúkne svoje miesto rozhoduje po dohode s ostatnými tá RCNS, ktorej miesto podľa kľúča pripadá.
 3. V záujme zachovania ekumenickej povahy Ústredia sa miesta na ňom obsadzujú tak, aby medzi riadiacimi pracovníkmi mali zastúpenie vždy Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev na Slovensku a na princípe rotácie jeden zástupca ostatných RCNS. Tento princíp sa zachováva aj na ostatných úrovniach Ústredia.

Kapitola V.

Záverečné ustanovenia


Čl. 29


Štatút schvaľujú a menia cirkvi RCNS zúčastnené na Zmluve a Dohode. Zmeny v Štatúte musia byť uvedené v písomnej forme v podobe doplnkov, alebo zapracovaním a vydaním v úplnom znení.


Čl. 30


Tento Štatút schválilo 11 registrovaných cirkví a náboženských spoločností zúčastnených na Dohode, dňa 17. októbra 2011. Štatút nadobudol účinnosť dňom schválenia.

 

Podpisy zástupcov jednotlivých cirkví zúčastnených na Dohode:


  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Mgr. László Fazekas
biskup

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Ján
arcibiskup prešovský a Slovenska

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Mgr. Róbert Zachar
superintendent, predseda Rady Slovenskej oblasti

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Mgr. RNDr. Ján Szöllös, CSc.
predseda Rady

Cirkev Bratská v Slovenskej republike

ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.
predseda

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Mgr. Karol Badinský
predseda

Apoštolská cirkev na Slovensku

Ján Lacho
biskup

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Igor Rintel
výkonný predseda

Starokatolícka cirkev na Slovensku

ThDr. Augustín Bačinský
Biskup

Cirkev československá husitská na Slovensku

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
biskup, predseda diecéznej rady

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu