Ekumenická pastoračná služba - historický prierez jej kreovania


Po vzniku Slovenskej republiky 1.1.1993 organizoval nový štát na mape Európy svoje ozbrojené sily – Armádu Slovenskej republiky. Velenie Armády SR obdivuhodne pružne zabezpečilo slobodu vierovyznania vojakov podľa prijatých zákonov a na mnohých miestach umožnilo individuálne návštevy bohoslužieb.


Z času na čas sa i predstavitelia cirkví zúčastňovali na slávnostných vojenských podujatiach a naopak predstavitelia armády na cirkevných slávnostiach. To nestačilo a bolo to málo efektívne. Zriadenie duchovnej služby v Armáde SR vyžadovalo vytvorenie inštitucionálneho rámca pre duchovnú starostlivosť o vojakov a umožniť tak každému vojakovi zúčastňovať sa na bohoslužbách podľa jeho vierovyznania.


Podľa Ústavy SR a prijatých zákonov bolo jasné, že zriadenie duchovnej služby je opodstatnené, potrebné a žiaduce. Skúsenosti z armád s bohatými demokratickými tradíciami potvrdzovali, že služba duchovných v armádach je veľkým prínosom pre všetky strany, lebo prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov a celkovej atmosféry. Duchovná služba v našich podmienkach bola zrušená po nástupe totalitného režimu v roku 1948. Tým sa narušil historický vývoj, keď sa vojakom a dôstojníkom v krajine s hlbokými kresťanskými koreňmi nanútil tzv. vedecký svetonázor, ktorý hlásala marxisticko-leninská filozofia. Týmto postupom sa napáchali nesmierne škody, pretože sa otupilo svedomie a ľudskosť tých, ktorí slobodu svedomia mali brániť, ak by to bolo potrebné i so zbraňou v ruke.


Programové vyhlásenie vlády z marca 1994 uložilo ministrovi obrany vypracovať koncepciu duchovnej služby v Armáde SR. V tom roku začali na Ministerstve obrany SR (MO SR) pracovať dvaja duchovní, od mája docent na teologickej fakulte ThDr. Igor Kišš, nominovaný Ekumenickou radou cirkví na Slovensku (ERC)  a od júla Mgr. Ignác Juruš reprezentant Konferencie biskupov Slovenska (KBS). V spolupráci s Odborom rozvoja ľudských zdrojov Sekcie sociálnych a humanitných vecí MO SR, pripravili za tri mesiace do kolégia Ministra obrany (KoMO) a na rokovanie vlády Koncepciu vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR. Koncepcia bola KoMO schválená a postúpená vláde SR, ktorá ju schválila a prijala v septembri 1994 pod č.1014/1994. Po prijatí Koncepcie vydal minister obrany rozkazom č.36/1995 podmienky pre ustanovenie vojenských duchovných do funkcie.


Na Ministerstve obrany bol zriadený spoločný Úrad vojenských duchovných (ÚVD), ktorý dňom 1.2.1995 zahájil činnosť. Pre vojenských duchovných boli vytvorené systemizované miesta na Generálnom štábe Armády SR, veliteľstvách zborov a na vojenských vysokých školách. Vojenskí duchovní boli organizačne podriadení príslušnému veliteľovi a odborne riaditeľovi ÚVD bez ohľadu vierovyznania. Koncepcia ukladala povinnosť vojenským duchovným vykonávať svoju prácu v duchu ekumenizmu a úcty k inej náboženskej tradícii. Starostlivosť o vojakov inej náboženskej orientácie boli vojenskí duchovní povinní zabezpečiť individuálne v spolupráci s predstaviteľmi príslušnej cirkvi. Hlavná úloha ÚVD spočívala v obsadzovaní systemizovaných tabuľkových miest  v rezorte obrany a príprave duchovných na túto službu.


Počítalo sa s tým, že absolventi teológie budú nastupovať na základnú vojenskú službu priamo do školy dôstojníkov v zálohe, aby sa v predstihu zoznámili s budúcim poslaním dôstojníka v Armáde SR, v prípade záujmu o službu vojenského duchovného. Až po niekoľkoročnej praxi (dnes je to v ECAV na Slovensku 7 rokov) v civilnej pastorácii, by potom boli tí, ktorí o službu prejavia záujem, ešte v niekoľko týždňovom kurze zoznámení so všetkým, čo sa od nich bude očakávať, aby túto službu mohli úspešne zvládnuť.


V roku 1997 bol schválený vojenský odborný predpis DNS-1 - Duchovná a náboženská služba v rezorte Ministerstva obrany. Slúžil ako základná norma pre veliteľov, náčelníkov a duchovných. Predpis ustanovuje jednotný postup pri vykonávaní duchovnej a náboženskej služby v rezorte ministerstva obrany v mieri a za brannej pohotovosti štátu. Upravuje organizáciu duchovnej a náboženskej služby v rezorte ministerstva obrany,  základné činnosti vojenských duchovných na jednotlivých stupňoch velenia, súčinnosť vojenských duchovných a veliteľov pri výchove, poradenstve a duchovnej starostlivosti o vojakov v činnej službe, občianskych zamestnancov a  ich rodinných príslušníkov.  Určuje metódy duchovno-mravnej prípravy žiakov a študentov na vojenských školách. Predpis bol spracovaný v súlade s vtedajšími potrebami Armády SR a jej ďalšieho rozvoja v oblasti ľudských zdrojov. Dnes je štruktúra Ozbrojených síl iná. S procesom profesionalizácie bola zrušená základná vojenská služba a Slovenská republika vstúpila do NATO. Z toho dôvodu  sú ustanovenia predpisu v mnohom prekonané a nekorešpondujú s reálnym stavom.


Pozitívne sa javila aj spolupráca s predstaviteľmi cirkví, ktorí sa podieľali v jednotlivých posádkach na činnosti poradných orgánov veliteľa pre styk s verejnosťou. Duchovní sa stále častejšie zúčastňovali na výchove, vzdelávaní vojakov, na rôznych významných udalostiach v živote vojenských útvarov. Armáda našla v duchovných porozumenie, podporu, kultivovaných a konštruktívnych partnerov pri riešení aktuálnych problémov.


Dobré skúsenosti z činnosti duchovnej a náboženskej služby (DNS) malo potvrdiť aj prijatie zákona č. 370/1997 o vojenskej službe. Spoločný návrh rezortu ministerstva obrany nebol v oblasti DNS náboženskej plne akceptovaný. Tieto problémy boli odstránené prijatím Zákona 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 23. júna 2005.


Vznikom Ordinariátu OS a OZ SR dňa 1. marca 2003, zanikol ÚVD a zároveň vznikol Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR (ÚEPS) na čele s plk. Mgr. Tomášom Semkom, ktorý pôsobil v zložkách OS SR od roku 1996.


V októbri 2005 ERC schválila Štatút Ústredia, ktorý cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaevidoval a potvrdil 30. novembra 2005.


Dňa 14. februára 2006 bol vydaný Rozkaz Ministra obrany Slovenskej republiky č. 2 o opatreniach súvisiacich so zriadením a pôsobením štátnej rozpočtovej organizácie – Ústredia.


Zriaďovacia listina pre zriadenie Ústredia bola podpísaná 31. júla 2006 ministrom obrany SR.


Koncepcia rozvoja duchovnej služby v OS SR z 25. novembra 2005 stanovila konkrétne podmienky za ktorých vojenskí duchovní zabezpečujú duchovnú a pastoračnú starostlivosť veriacim prostredníctvom dvoch na sebe nezávislých štruktúr: Ordinariátu a Ústredia. Duchovní Ústredia sú povinní vykonávať pastoračnú službu v duchu ekumenizmu, bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť. Náboženské obrady vykonávajú podľa vnútorných predpisov svojich cirkví, ale v prípade potreby sú povinní zabezpečiť vykonanie cirkevného obradu duchovným príslušnej cirkvi, spolupôsobia  vo výchovno-vzdelávacom procese. Pomáhajú veliteľom pri upevňovaní služobnej disciplíny, morálneho a mravného stavu v extrémnych podmienkach a pri odstraňovaní živelných katastrof. Zabezpečujú slobodný náboženský prejav, plnenie náboženských povinností a rozvoj duchovného života pre profesionálnych vojakov a zamestnancov OS SR  a ich rodinným príslušníkom, ktorí podľa vierovyznania patria do niektorej z cirkví združenej ERC SR. Vykonávajú bohoslužby a náboženské obrady, náboženskú náuku a prisluhujú sviatosti. Podieľajú sa na eticko-mravnej výchove, sociálnej a charitatívnej činnosti a humanitárnej pomoci.

FOTO: Ekumenická pastoračná služba do roku 2008 
http://picasaweb.google.sk/robo.s1105/RokovaniaUEPS?authkey=Gv1sRgCNjVtpXrlPmstQE#
 
http://picasaweb.google.sk/robo.s1105/HistoriaEDS?authkey=Gv1sRgCJmt4rSCi9rp-wE#
 
 
http://picasaweb.google.sk/robo.s1105/TaboryUEPS?authkey=Gv1sRgCOuXtcH78L6zdw#
http://picasaweb.google.sk/robo.s1105/PracaSVojakmi?authkey=Gv1sRgCPighojv3K34qgE#
 


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu