Rozkaz Ministra obrany SR


R O Z K A Z

MINISTRA OBRANY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 zo 14. februára 2006

 o opatreniach súvisiacich so zriadením a pôsobením

štátnej rozpočtovej organizácie

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 
V súlade s čl. 1 Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a nábo-
ženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbro-
jených zboroch Slovenskej republiky nariaďujem prijať opatrenia súvisiace so zriadením a pô-
sobením štátnej rozpočtovej organizácie – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ďalej len „ústredie“).
 

Čl. 2

Organizačná štruktúra a podriadenosť štátnej rozpočtovej organizácie

 
(1) Štátnej rozpočtovej organizácii určujem
a)    počty: 2 profesionálni vojaci, 5 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
b) organizačnú štruktúru: kancelária ústredia, rada ústredia.
 
(2) Štátnu rozpočtovú organizáciu určujem do podriadenosti riaditeľa kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky.
 

Čl. 3

Ukladacie ustanovenia

 
(1) Riaditeľovi kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky ukladám
a) organizačne zabezpečiť zriadenie štátnej rozpočtovej organizácie formou zriaďovacej listiny,
b) plniť úlohy vyplývajúce pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky z vykonávania zriaďova-
teľskej funkcie k štátnej rozpočtovej organizácii,
c) zabezpečiť do 28. februára 2006 spracovanie, schválenie a realizáciu protokolu o vecnom a fi-
nančnom vymedzení majetku štátu zo správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky do správy štátnej rozpočtovej organizácie,
d) v súčinnosti s generálnom riaditeľkou sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky zabezpečiť financovanie štátnej rozpočtovej organizácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 
 
 
(2) Náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v súčinnosti       s riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky ukladám zabezpečiť spracovanie návrhu protokolu o vecnom a finančnom vymedzení majetku štátu zo správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky do správy štátnej rozpočtovej organizácie a pred-
ložiť ho do 24. februára 2006 riaditeľovi kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky.
 
(3) Generálnemu riaditeľovi sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Minis-
terstva obrany Slovenskej republiky v súčinnosti s riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky ukladám zabezpečiť zmluvu o výpožičke, ktorou bu-
de nehnuteľný majetok štátu prenechaný do výpožičky štátnej rozpočtovej organizácii.
 
(4) Riaditeľovi Úradu ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl Slovenskej repub-
liky ukladám predložiť do 16. februára 2006 organizačnému odboru Ministerstva obrany Sloven-
skej republiky návrh tabuľky počtov a opisy funkčných náplní navrhovaných funkcií.
 
(5) Predsedovi tarifikačnej komisie ministra obrany Slovenskej republiky ukladám vyko-
nať do 22. februára 2006 tarifikáciu navrhovaných funkcií.
 
(6) Riaditeľke organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky ukladám vydať do 23. februára 2006 tabuľku počtov štátnej rozpočtovej organizácie.
 

Čl. 4

Účinnosť

 
Tento rozkaz nadobudne účinnosť odo dňa vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
 
 
 
 
Martin   F E D O R , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu