Vybavovanie podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť


Systém podávania a vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)
v rozpočtovej organizácii Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (ďalej len „Ústredie EPS“)

1. Zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 zákona je Sekcia kontroly 
    Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
2. Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo orgánom činným v trestnom konaní tým nie je
    dotknutá.
3. Podnety možno podávať:
    
    a.) Písomne na adresu Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
         sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
         s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“
    b.) Elektronicky na e-mailovú adrese protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk
    c.) Telefonicky zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky
         ministra obrany o oznamovaní protispoločenskej činnosti na telefónnom čísle 0960/960 960
    d.) Telefaxom na telefónne číslo 0960/312 615
    e.) Ústne u zodpovednej osoby


4.  Formami uvedenými v ods. 3 je možné podať aj anonymné podnety.
5.  Postup pri vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť ustanovuje smernica
     Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2015 zverejnená na intranete MO SR (interné   
     smernice)     

          
                                                                                                                  
 


 Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu