Úvaha o viere a cirkvi od Dr. Otta Rurtleho - zamyslenie na 45. týždeň v roku 2017


Dovoľte drahí priatelia, aby som sa v tejto úvahe nechal zaznieť teológa CČSH:

1.Teológia hľadá podstatu a zmysel kresťanskej pravdy. Jej teória je rozumovým , pojmovým vyjadrením duchovných, náboženských skúseností. Má povahu reflexie nie praktické akcie obrátené k vopred stanovenému účelu. Platí o nej, že je zisťovaním pravdy, avšak nikdy náhradou viery. 

2. Cirkev Kristova môže rozvinúť teologické smery, alebo školy. Kristov duch nepožaduje uniformitu teologického myslenia. Sám Nový zákon obsahuje niekoľko teologických interpretácií osobnosti Ježiša Krista, jeho diela i jeho evanjelia. V kresťanstve od začiatku pôsobilo niekoľko teologických smerov. Všetky mali spoločné úsilie tlmočiť Kristovho ducha tak, aby danému prostrediu a určitej dobe, mohla byť zvestovaná Kristova pravda zrozumiteľne a čo najvýraznejšie.

3. Teológia vo svojom poslednom cieli, slúži životu viery a v tejto jej službe spočíva jej oprávnenie a zmysel jej práce. Teologický smer vzniká v cirkvi, ak to vyžaduje potreba viery, potreba lepšie rozumieť evanjeliu, lepšie slúžiť praktickým cieľom poslania cirkvi, alebo potreba vyzdvihnúť určitú líniu viery, či otvoriť určitý myšlienkoví prístup k faktom viery, aby teologická interpretácia zachytila všetko bohatstvo v Kristovi.
Odlišnosť teologických smerov, nie je ospravedlnená žiadnym iným motívom, ako potrebou viery, vteliť do pojmovej formulácie, nové videnie Ježiša Krista v zhode s jeho Duchom. Teologická hra o slovíčka, snaha o výrazovú brilantnosť, destilovanie slov a pojmov, túžba po originalite, to sú všetko pohnútky, ktoré by znehodnocovali teologické úsilie o pravdu.  
Niekedy vedie vznik teologického smeru v cirkvi k myšlienkovým zápasom. Teologická diskusia, nie je ku škode v cirkvi, ak v nej skutočne ide o pravdu, ak je nesená láskou a slúži viere. Teologická diskusia znepokojí iba tých, ktorý si myslia , že viera je niečo, čo také podložie nepotrebuje . Pre cirkev je zhubný teologický dezinteres a mlčanie.

    4. Prinajmenšom po celé minulé storočie sa v európskej kultúre (kresťanskej civilizácie), uplatňovalo vedecké myslenie a zobrazilo sa i vo vzťahu voči náboženstvu. Vedecký postoj k náboženskej viere , dúfal odstrániť prekážky, ktoré boli kladené modernému človeku sporom vedy a teológie, cirkvi a kultúry. Ježiš pochopený vedeckou metódou, mal znovu získať kultúru pre svoje evanjelium.
Dnes, keď tento dejinný pokus prešiel, môžeme posúdiť jeho osud. Vedecká metóda pomohla k porozumeniu mnoho náboženských javov, ako po stránke historickej, psychologickej, sociologickej a kultúrno – historickej. Z časti urobila rehabilitáciu teológie pred vedeckým fórom. navždy preukázala v teológii potrebu  vedeckej metódy práce a naučila cirkev rešpektovať jej výsledky. Avšak, novodobá náboženská reformácia, ktorá sa zamýšľala prebudiť, zostala iba snom.
Liberálne orientovanej teológii sa nepodarilo vytiahnuť obrodné a budovateľské pramene viery, zostala po mnohých pokusoch v jej predsieni, lebo nebrala vážne ich skutočnosť. Kríza náboženskej ľahostajnosti a odcudzenie sa cirkvi, pokračovali ďalej.
Až následná biblická teológia dôsledne obnovuje princípy kresťanskej viery, jej metóda objavila veľa zastrčených prameňov živého kresťanstva.

5. Platné však zostáva a to tiež v bohosloveckej práci, ako aj inde vo vede, že výsledky musia byť založené na presnej a objektívnej znalosti faktov, ktoré vieru  zakladajú.

6. Aj teológia, ktorá vyrastá z vyznania viery a zo svedectva o Kristovi, má pojmovú povahu, rozumovou reflexiou. Pokiaľ zostane verná Božiemu slovu zostáva však blízko povahe viery, tvorí jej súčasť a stojí v jej službách.
                                                            

Modlitba:  Majstra Jána Husa
Ó najsladší Kriste, tiahni nás slabých za sebou, pretože, ak nás ty nepotiahneš, nemôžeme ťa nasledovať. Daruj nám statočného ducha, aby bol pohotový, ak je naše telo mdlé, nech potom predchádza , sprostredkuje i nasleduje tvoja milosť, pretože, bez teba nemôžeme nič urobiť ani pre teba ísť na ukrutnú smrť. Daj nám ducha odhodlaného, nebojácne srdce, pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, aby sme sa najtrpezlivejšie zasadili za teba s radosťou svojho života. Amen. 
Autor: Milan Graus - Dátum: 06.11.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu