Nové pravidlá pre vstup do vojenských obvodov


Ministerstvo obrany SR upozorňuje verejnosť na zmenu zákona o vojenských obvodoch. Od 1. JÚLA 2012 vstúpi do platnosti Zákon č. 96/2012, ktorý prináša viacero zásadných zmien, týkajúcich sa návštevníkov vojenských obvodov, resp. VSTUPU OSÔB DO VOJENSKÝCH OBVODOV (plné znenie zákona pozri tu).

VSTUP ZAKÁZANÝ
 • Naďalej platí, že vstup do vojenských obvodov je ZAKÁZANÝ v čase, keď na jeho území prebiehajú vojenské cvičenia.
 • Informáciu o tom, či na území vojenského obvodu neprebiehajú vojenské cvičenia, alebo neplatí iný zákaz vstupu z dôvodov, ktoré presne vymedzuje zákon, sú občania POVINNÍ zistiť nasledovným spôsobom:
  • osobne alebo telefonicky na obecnom úrade obce susediacej s územím vojenského obvodu alebo na úradnej tabuli tejto obce.
  • na webovej stránke Ministerstva obrany SR www.mosr.sk v sekcii Harmonogram vojenských cvičení na území vojenských obvodov (pozri tu), alebo webovej stránke susediacej obce (ak má obec stránku zriadenú).
V prípade, že občan NEBUDE REŠPEKTOVAŤ ZÁKAZ VSTUPU na časť územia vojenského obvodu, kde prebiehajú vojenské cvičenia, možno mu uložiť pokutu až do výšky 500 eur. Výšku pokút za ostatné priestupky, ktorých sa občan dopustí na území vojenského obvodu definuje zákon (pozri tu).

VSTUP POVOLENÝ S POVINNOSŤAMI...

OSOBA, KTORÁ VSTUPUJE NA ÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU JE POVINNÁ:
 • poslúchnuť pokyn vyplývajúci z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov (pozri tu)
 • poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.

OSOBA, KTORÁ VSTÚPILA NA ÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU, MÁ ZAKÁZANÉ:
 • zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín (ak nejde o povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt)
 • manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
 • vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu a objektov obrannej infraštruktúry
 • zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry
 • vykonávať také činnosti, v dôsledku ktorých by vo vojenskom obvode vznikla škoda na majetku štátu, alebo došlo k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu
 
Osoba, ktorá na území vojenského obvodu SPÔSOBÍ ŠKODU na majetku štátu alebo v dôsledku jej činnosti dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, je POVINNÁ UHRADIŤ ŠKODU podľa Občianskeho zákonníka.

Ministerstvo obrany SR UPOZORŇUJE VEREJNOSŤ NA MOŽNOSŤ VÝSKYTU MUNÍCIE v priestoroch vojenských lesov. Občania sú POVINNÍ dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na informačných tabuliach.

MINISTERSTVO OBRANY SR ZÁROVEŇ UPOZORŇUJE OBČANOV, ŽE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 96/2012 NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE ZDRAVIA ALEBO INÚ ŠKODU, KTORÉ VZNIKNÚ OSOBE V DÔSLEDKU NEREŠPEKTOVANIA ZÁKAZOV USTANOVENÝCH V ZÁKONE O VOJENSKÝCH OBVODOCH.

Do 30. júna 2012 platia pôvodné pravidlá
pre vstup do vojenských obvodov. Občania si pred vstupom musia vybaviť povolenie podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch, ktoré vydáva obvodný úrad vojenského obvodu. Všetky potrebné informácie nájdete tu.
vojensky_obvod.jpgSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu