Rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2015


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Zákonom číslo 385 zo 4. decembra 2014 o štátnom rozpočte na rok 2015 a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 číslo MF/026958/2014-441 z 19. decembra 2014 boli pre kapitolu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky stanovené tieto záväzné ukazovatele:


 

(v eurách)

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

9 640 000
9 640 000
0


II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)

796 768 402

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
       z toho:
796 768 402
      A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)

796 768 402

      A.2. prostriedky na spolufinancovanie

0

      A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)
            z toho:
            mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného
            orgánu
      Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1
      k uzneseniu vlády SR č. 508/2014
            z toho:
            aparát ústredného orgánu

268 223 565

9 275 287


21 406 osôb

644 osôb

      A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)
            s toho:
            kód zdroja 111

103 442 143
 

103 442 143


B. Prostriedky Európskej únie

0


C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR pre kapitolu Ministerstvo obrany SR

PDF dokument


Aktuálny ročný komponent za rok 2015

PDF dokument


Záverečný účet kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2015

PDF dokument


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu