Vestníky MO SR vydané v roku 2019


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 44, 17. júla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 43, 11. júla 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 43/2019, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 48/2011 o uzatváraní zmlúv o vzájomnej spolupráci v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 80/2013
 2. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 44/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 54/2017 o náhrade škody

Vestník MO SR, čiastka 42, 9. júla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 42/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 81/2018 o výške príplatku za ohrozenie života alebo zdravia
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 7. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní Vojenského predpisu o cvičeniach v streľbe z ručných zbraní a zbraní bojových vozidiel (evid. zn. Vševojsk-4-2)
 8. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní Vojenského predpisu o inžinierskej leteckej službe (evid. zn. Let-1-4)
 9. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 41, 4. júla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2017 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2018

Vestník MO SR, čiastka 40, 4. júla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 39, 3. júla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 39/2019 o náhrade škody

Vestník MO SR, čiastka 38, 28. júna 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 38/2019 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave v akademickom roku 2019/2020

Vestník MO SR, čiastka 37, 26. júna 2019

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2019, ktorým sa mení služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 109/2015 o podrobnostiach priznávania vojenskej hodnosti v znení služobného predpisu ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2016
 2. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním č. SEĽUZ-257-5/2019-OdRĽZ z 20. júna 2019

Vestník MO SR, čiastka 36, 25. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2019 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2019
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 35, 25. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie

Vestník MO SR, čiastka 34, 21. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 33, 20. júna 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 33/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 30/2014 o správe majetku štátu a o postupoch jeho účtovania v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 32, 12. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2014 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 31, 7. júna 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 30/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 59/2018
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2017

Vestník MO SR, čiastka 30, 6. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2019 o zrušení interného predpisu
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 29/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 22/2019 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Vojenského spravodajstva


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu