Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo


 
Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti:
 1. e-mail na adresu: zodpovedna.osoba@mil.sk,

 2. zásielkou doručenou na adresu: Zodpovedná osoba, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava,

 3. osobne na adrese: Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava, tel. kontakt 0960 501 473 v čase od 8:30 do 14:00 počas pracovného týždňa.

   
 
 1. Prevádzkovateľ poskytne pri uplatňovaní práv dotknutej osobe súčinnosť,

 2. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby,

 3. Informácie sa poskytujú bezodplatne,

 4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať,

 5. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia,

 6. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a § 21 až 28 Zákona do jedného mesiaca od doručenia žiadosti,

 7. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane,

 8. O každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca informuje aj s dôvodmi predĺženia lehoty,

 9. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom,

 10. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o tom informuje dotknutú osobu, kde uvedie informácie o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh dozornému orgánu na začatie konania

 11. Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté každú opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16,17 a 18 nariadenia, alebo § 22,23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné, alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu