Vestníky MO SR vydané v roku 2015


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 96, 21. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 105/2015 o podrobnostiach o povolení výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 106/2015 o podrobnostiach o výnimke zo zákazu požitia alkoholických nápojov v služobnom čase alebo počas vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo podľa § 78 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vestník MO SR, čiastka 95, 21. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 102/2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o dôvodoch skončenia vyslania a o určení funkcie podľa § 80 ods. 4 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 103/2015 o podrobnostiach o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie  
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 104/2015 o podrobnostiach priznávania vojenskej hodnosti
 4. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 33. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012  
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 94, 21. decembra 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 101/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 93, 21. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 99/2015 o podrobnostiach o podávaní majetkového priznania, jeho vyhodnocovaní a uchovávaní
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 100/2015 o podrobnostiach preskúšania profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti

Vestník MO SR, čiastka 92, 21. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov  
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 91, 18. decembra 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 97/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 90, 18. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 96/2015 o podrobnostiach o ukladaní disciplinárnych opatrení a udeľovaní disciplinárnych odmien, o odvolacích orgánoch v disciplinárnom konaní, o podrobnostiach o odvolacom konaní, o komisii podľa § 144 ods. 1 zákona a o evidencii disciplinárneho konania

Vestník MO SR, čiastka 89, 17. decembra 2015

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2015 k 23. výročiu vzniku Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 88, 16. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 94/2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 95/2015 o ustanovení platového koeficientu na rok 2016

Vestník MO SR, čiastka 87, 16. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 90/2015 o kritériách na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 91/2015 o dobe na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe po vyslaní do kurzu
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 92/2015 o špecifických činnostiach a dĺžke služobného času pri plnení špecifických činností
 4. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 93/2015 o podrobnostiach o úprave zovňajšku profesionálneho vojaka
 5. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Vestník MO SR, čiastka 86, 15. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 89/2015 o rozsahu disciplinárnej právomoci veliteľa
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 85, 14. decembra 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 88/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 84, 14. decembra 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 87/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2014 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 83, 10. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 86/2015 Etický kódex profesionálneho vojaka

Vestník MO SR, čiastka 82, 7. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 83/2015 o kritériách na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnostiach na vymenovanie profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 84/2015 o funkciách, špecializačných odboroch a výške osobitného stabilizačného príspevku
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 85/2015 o výplatnom termíne platu

<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu